Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rościszewo, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351457/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Rościszewo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo - postępowanie 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rościszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Rościszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-204

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242764076

1.5.8.) Numer faksu: 242764201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rosciszewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rosciszewo.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo - postępowanie 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-483d4078-3521-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351457

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014860/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – dofinansowanie do 63,63%.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://josephine.proebiz.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie ofert, wymianainformacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie odbywa się za pośrednictwem Platformy „JOSEPHINE”. pod adresem https://josephina.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest pod numerem referencyjnym sprawy: RRGKB.271.9.2022 Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z zamawiającym powoływać się na wskazany numer referencyjny.
2. Komunikacja miedzy zamawiającym a wykonawcami prowadzona jest w języku polskim.
3. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Pzp, prowadzi się pisemnie.
4. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania.
5. Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SWZ z Platformy, zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana, gdyż zamieszczane tam są wszelkie informacje dotyczące
postępowania.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
7. Wykonawca składając swoją ofertę, oświadcza, że zapoznał się z instrukcją użytkowania platformy.
8. warunki korzystania z platformy JOSEPHINE oraz sposób dokonania rejestracji przez wykonawcę zawiera rozdział XVIII SWZ
9. Wymagania techniczne
9.1. Twój komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą https://microsoft.com/).
9.2. Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE.
9.3. W zamówieniach publicznych, w których wymagany jest podpis elektroniczny, Wykonawca musi posiadać ważny podpis elektroniczny oparty na kwalifikowanym certyfikacie spełniającym wymagania rozporządzenia (UE) nr 910/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz odpowiednich przepisów państwowych. Podpisy elektroniczne oparte na kwalifikowanym certyfikacie są wystawiane przez kwalifikowanych dostawców usług w poszczególnych państwach członkowskich UE.
9.4. Wykonawca ma w środowisku oprogramowania JOSEPHINE możliwość dodać do swoich wiadomości dokumenty elektroniczne (pliki). W przypadku komunikacji niezaszyfrowanej całkowita maksymalna objętość danych wynosi 500 MB, dla komunikacji szyfrowanej 300 MB. Maksymalna
wielkość oznacza całkowitą objętość danych wykonawcy w ramach prowadzonej operacji.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rościszewo, ul. Armii Krajowej 1, 09-204 Rościszewo, tel.: (24)2764011, e-mail: ugrosciszewo@interia.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Rościszewo jest Pani Elżbieta Zielińska tel.: (24)276401 wew. 33, e-mail: iodo.rosciszewo@wp.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami Pzp.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 Pzp.
7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
8.1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
8.2. w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
1.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;
1.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;
1.3. na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRGKB.271.9.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 174305,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo”.
2. W istniejącym parku przy Urzędzie Gminy w Rościszewie, zaprojektowano stały obiekt małej architektury - scenę plenerową o wymiarach w rzucie poziomym płyty posadzkowej 8,0 x 8,8m w części zadaszonej o wymiarach 5,71m x 7,72m i wysokości 4,23 m. Poziom posadzki sceny plenerowej zaprojektowano na nasypie, 0,5 metra nad poziomem istniejącego terenu. Na poziom ten prowadzą cztery żelbetowe stopnie schodowe, wys. x szer. = 12,5 x 40cm (od strony frontowej obiektu) oraz podjazd dla niepełnosprawnych od strony zachodniej. Na frontowych stopniach schodowych zaprojektowano drewniane siedziska. Zadaszenie zaprojektowano jako obiekt o konstrukcji drewnianej, z dachem czterospadowym podpartym w czterech narożnikach. Każde podparcie złożone jest z czterech słupów drewnianych o przekroju 14x14 cm, połączonych ze sobą drewnianymi krzyżulcami o przekroju 7x10cm. Aby uzyskać efekt lekkości, zestawy słupów osłonięto drewnianymi elementami poziomymi w formie żaluzji. W centralnym punkcie każdego zestawu słupów umieszczono w posadzce halogen, podświetlający cały element podparcia dachu.
3. Zakres ilościowy robót:
3.1. Fundament sceny:
3.1.1. Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3 m – duży nasyp pod scenę – 71,500 m3
3.1.2. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi – 71,928 m3
3.1.3. Wykopy oraz przekopy wykonane koparką - pod fundament sceny (fundament w osiach) – 53,826 m3
3.1.4. Podkłady betonowe w podłożu gruntowym B10 – 3,228 m3
3.1.5. Ławy betonowe prostokątne żelbetowe 0,6 x 0,3 m z betonu B30 – 7,263 m3
3.1.6. Przygotowanie i montaż konstrukcji pręty gładkie o śr. 6 mm (B500 SP) – 0,026 t
3.1.7. Przygotowanie i montaż konstrukcji pręty gładkie o śr. 8 mm (B500 SP) – 1,299 t
3.1.8. Przygotowanie i montaż konstrukcji pręty gładkie o śr. 12 mm (B500 SP)– 0,172 t
3.1.9. Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm - 30,223 m3
3.1.10. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pionowa ścian fundamentowych – wykonane z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa – 90,384 m2
3.1.11. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pionowa ścian fundamentowych – wykonane z lepiku asfaltowego na zimno - druga warstwa – 90,384 m2
3.1.12. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma – wykonana z lepiku asfaltowego na zimni - pierwsza warstwa – 14,526 m2
3.1.13. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma – wykonana z lepiku asfaltowego na zimni - druga i następna warstwa – 14,526 m2
3.1.14. Izolacja przeciwwilgociowa z papy na welonie szklanym – powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa – 28,245 m2
3.1.15. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PCW na sucho – jedna warstwa – 80,400 m2
3.1.16. Ręczne zasypanie wykopów ze skarpami – 23,160 m3
3.2. Podbudowa i posadzka sceny:
3.2.17. Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa dolna 30 cm po zagęszczeniu – 84,250 m2
3.2.18. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 20 cm po zagęszczeniu – 84,250 m2
3.2.19. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 – 2,562 m3
3.2.20. Płyta posadzkowa żelbetowa z betonu C25/30 XF1 W6 gr 18 cm – 9,152 m3
3.2.21. Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko z betonu C25/30 XF1 W6 – 70,400 m2
3.2.22. Impregnacja posadzki żywicą epoksydową, 3 razy – 70,400 m2
3.2.23. Schody żelbetowe zewnętrzne na gotowym podłożu z betonu C25/30 XF1 W6 – 2,400 m3
3.2.24. Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mrozoodporny, antypoślizgowy o wymiarach 20 x 30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej, elastycznej – 12,60 m2
3.3. Konstrukcja drewniana:
3.3.25. Malowanie lakierobejcą konstrukcji drewnianej sceny w kolorze szary jesion – 233,029 m2
3.3.26. Osłonięcie deskami rynien dachowych z tarcicy nasyconej strugowej – 8,400 m2
3.3.27. Krokwie narożne i kalenicowe z drewna GL 28 (narożne 7 x 18 cm, kalenicowe 7 x 20 cm) – 0,352 m3
3.3.28. Krokwie zwykłe długości do 4,5 m z drewna GL28 (7 x 18 cm) – 0,542 m3
3.3.29. Słupy o długości ponad 2 m z drewna GL 28 (14 x 14 cm) – 1,061 m3
3.3.30. Belki ramy głównej długości ponad 3 m z drewna GL 28 (14 x 28 cm) – 1,045 m3
3.3.31. Belki ramy głównej długości ponad 3 m z drewna GL 28 (7 x 28 cm oraz 7 x 10 cm) – 0,154 m3
3.3.32. Krzyżulce i słupki z drewna GL 28 (krzyżulec 7 x 20 cm, słupek 7 x 10 cm) – 0,501 m3
3.3.33. Złącza ciesielskie stalowe - 112 sztuk
3.3.34. Wkręty konstrukcyjne ciesielskie – 140 sztuk
3.3.35. Deski połaciowe z tarcicy nasyconej struganej jednostronnie gr 2,5 cm – 44,20 m2
3.3.36. Pokrycie dachu papą podkładową na podłożu z drewnianym - jednowarstwowo - 44,20 m2
3.3.37. Pokrycie dachu dachówką bitumiczną w kolorze jasno szarym w kształcie prostokątów na osnowie z trwałego welonu szklanego pokrytego mieszanką bitumiczną – 44,20 m2
3.3.38. Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm w kolorze jasno popielatym – 28 m
3.3.39. Lej spustowy z PCW – 2 sztuki
3.3.40. Rury spustowe z PCW, okrągła śr. 75 mm w kolorze jasno popielatym – 7 m
3.3.41. Obróbki z blachy tytanowo – cynkowej gr 0,7 mm – 19,104 m2
3.3.42. Drewniana żaluzje – poziome i pionowe, elementy osłaniające słupy – 1,040 m3
3.3.43. Drewniana ściana osłonowa - słupy – 0,200 m3
3.3.44. Drewniana ściana osłonowa z desek pióro-wpust (deska szer. 23 cm i grubości 4,2 cm – 96,600 m
3.3.45. Montaż drewnianych siedzisk z łat 5x10 cm na schodach sceny za pomocą śrub, kotew do betonu i ceowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze jasno popielatym RAL 7047 (6 ławek) – 3,600 m
3.3.46. Osłonięcie deskami rynien dachowych z tarcicy nasyconej struganej – 9,800 m2
3.3.47. Złącza ciesielskie do zamocowania rynien – 84 sztuki
3.4. Podjazd dla niepełnosprawnych, schody:
3.4.48. Ściany żelbetowe proste przy podejściach dla niepełnosprawnych – 20,760 m2
3.4.49. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych, stal o śr. 12 mm (B500 SP) – 0,300 t
3.4.50. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej – 12,300 m2
3.4.51. Balustrada ze stali KO dla osób niepełnosprawnych – 17,300 m
3.5. Elektryka:
3.5.52. Ręczne kopanie rowów do kabli na głębokość 0,8 m i szer. 0,4 m – 150 m
3.5.53. Nasypanie i podsypka z piasku gr. 0,1 m i szer. 0,4 m na dno rowu kablowego – 300 m
3.5.54. Ręczne zasypanie rowów dla kabli o głębokości 0,6 m i szer. 0,4 m – 120 m
3.5.55. Mechaniczne przepychanie rur SRS 90 mm przy zbliżeniu do drzew – 20 m
3.5.56. Układanie kabla zasilającego w rowach kablowych – 155 m
3.5.57. Tablica rozdzielcza kompletna z gniazdami – 1 sztuka
3.5.58. Rury ochronne z PCW o śr. do 22mm – oświetlenie altany – 40 m
3.5.59. Przewody kablowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych – oświetlenie altany – 40 m
3.5.60. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne LED – wpuszczane na listwach, kierunkowe - 8 kpl.
3.5.61. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne 3 fazowej, pierwszy pomiar - 2 pomiary
3.5.62. Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej 1 fazowej, każdy następny pomiar – 2 pomiary
3.5.63. Sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania, pierwsza próba – 1 próba
3.5.64. Sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania, następna próba – 1 próba
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
4.5. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SWZ
4.6. Przedmiary robót – załącznik nr 9 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert zawiera z podaniem wag tych kryteriów i sposób oceny zawarty jest w ROZDZIALE XXV SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 4) ustawy Pzp;
1.2. spełniają warunki dotyczące:
1.2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej.
1.2.4.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał: roboty budowlane odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia (roboty w zakresie wznoszenia budynków i obiektów budowlanych) - zrealizował, co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyny niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
1.2.4.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że dysponuje osobami które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. W szczególności wykonawca musi dysponować:
Kierownika budowy – z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej*.
Kierownika budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych*
*Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
* Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r (Dz. U. 2018 poz. 2272)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania.
1.2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia z postępowania na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
2.1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.3. Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywna- mi lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
2.4. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; – zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu - wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 2 do SWZ.
1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postepowaniu na dzień składania ofert i stanowi dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
1.3. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby Wykonawca, przedstawia, wraz z oświadczeniem o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez zamawiającego, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia w postaci:
2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, (Wykonawca wykaże że wykonał roboty budowlane odpowiadających swoim zakresem przedmiotowi zamówienia (roboty budowlane w zakresie wznoszenia budynków lub obiektów budowlanych) - zrealizował, co najmniej jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 150.000 zł) – załącznik nr 5 SWZ
2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; (W szczególności wykonawca musi dysponować:
Kierownika budowy – z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
Kierownika budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń energetycznych – załącznik nr 6 SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych środków dowodowych w przedmiotowym postepowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Oferta musi zawierać:
1.1. wypełniony formularz ofertowy – według załącznika nr 1 do SWZ;
1.2. kosztorys ofertowy
1.3. oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia – według załącznika nr 2 do SWZ;
1.4. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu – według zał. nr 3 do SWZ;
1.5. zobowiązanie podmiotu (jeżeli dotyczy) – według załącznika nr 8;
1.6. pełnomocnictwo – jeśli jest wymagane;
1.7. potwierdzenie wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. Ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
4.1. pieniądzu;
4.2. gwarancjach bankowych;
4.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
4.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego– Urząd Gminy Rościszewo, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Odział Sierpc, Filia Rościszewo Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020.
6. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - oznaczenie sprawy: RRGKB.271.9.2022 „Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo”.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 4.2-4.4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
Szczegółowe informacje dotyczące warium zawiera rozdział XXVII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (zwane dalej „zabezpieczenie”) w wysokości 5% ceny całkowitej brutto wskazanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego– Urząd Gminy Rościszewo, Bank Spółdzielczy w Starej Białej, Odział Sierpc, Filia Rościszewo Nr 07 9015 0001 2600 0101 2000 0020.
3. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, jeżeli zabezpieczenie będzie wniesione w tych formach, musi być zawarte oznaczenie i nazwa postępowania - oznaczenie sprawy: RRGKB.271.9.2022 „Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo”
4. Ilekroć w niniejszym rozdziale mowa jest o zabezpieczeniu, należy przez to rozumieć zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
5. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
6. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia.
7. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
7.1. pieniądzu;
7.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
7.3. gwarancjach bankowych;
7.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
7.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
8. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
8.1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
8.2. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
8.3. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
10. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

UWAGA: Zamawiający przewiduje, że strony w umowie określą okres rękojmi za wady fizyczne równy okresowi udzielonej gwarancji. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy, kwota 30% zabezpieczenia zostanie zatrzymana na okres udzielonej gwarancji równej okresowi rękojmi za wady fizyczne.

Szczegóły dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera rozdział XXVIII SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp.
2. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:
4.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,
4.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
4.3. w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
jeżeli zmiany określone w podp. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy Pzp i wprowadza ją do oprogramowania JOSEPHINE, które znajduje się pod adresem: https://josephine.proebiz.com

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

Zobacz inne

Prawo