Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radzanowo, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351508/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA RADZANOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa węgla na potrzeby budynków gminnych i Zakładu Gospodarczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RADZANOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611016057

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płocka 32

1.5.2.) Miejscowość: Radzanowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-451

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzanowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzanowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa węgla na potrzeby budynków gminnych i Zakładu Gospodarczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ba475b8-359d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351508

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042378/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa węgla na potrzeby budynków gminnych i Zakładu Gospodarczego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.radzanowo.bipgmina.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl.
2. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowani Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gminy Radzanowo: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketpanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego, podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, Wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy „Pytanie wysłane”.
4. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy Zakupowej dla Gminy Radzanowo tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9:00-17:00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl.
5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
6. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zostały opisane na Platformie w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” pod adresem internetowym https://radzanowo.ezamawiajacy.pl.
7. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@radzanowo.pl.
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: sekretariat@radzanowo.pl.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
11. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Gmina Radzanowo zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej RODO, informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Radzanowo, 09-451 Radzanowo, ul. Płocka 32.
2) inspektorem danych osobowych Gminy Radzanowo jest iod@radzanowo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa węgla na potrzeby budynków gminnych i Zakładu Gospodarczego”, numer postępowania RI.271.20.2022, prowadzonego w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz; U. z 2019r. poz. 1919 z poźn. zm.) dalej „ustawa Pzp”.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO
8) posiada Pan/Pani:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit b, d lub Erodo prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.20.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa oraz rozładunek węgla dla budynków gminnych w ilościach:
1) węgiel kamienny luzem w ilości - 9 ton,
2) węgiel ekogorszek luzem - 24 tony,
3) węgiel ekogroszek workowany - 12 ton.
2. Węgiel będący przedmiotem zamówienia dostarczany i rozładowywany będzie na potrzeby budynków komunalnych i Zakładu Gospodarczego (tj. budynek komunalny w Rogozinie ul. Mazowiecka - ekogroszek luzem w ilości 12 ton, budynek komunalny w Rogozinie ul. Strażacka - ekogroszek workowany w ilości 12 ton, budynek CKiS w Radzanowie - ekogroszek luzem w ilości 12 ton, budynek świetlicy wiejskiej w Męczeninie - węgiel kamienny luzem w ilości 1 tona) oraz na potrzeby Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy - węgiel kamienny luzem w ilości 8 ton.
3. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy dokonywane będzie fakturami płatnymi oddzielnie za dostawy dokonane na potrzeby budynków komunalnych oraz na potrzeby Zakładu Gospodarczego.
4. Dostarczany węgiel musi spełniać następujące wymagania minimalne:
1) węgiel eko-groszek:
a) typ – 32.1
b) uziarnienie – 5-25 mm
c) wartość opałowa – min. 26 MJ/kg
d) zawartość popiołu - max 10%,
e) zawartość wilgoci – max 10%
f) zawartość siarki – do 1,7%
g) spiekalność – RI 9-13
2) węgiel kamienny luz:
a) typ – 32.1
b) uziarnienie – min 200 mm
c) wartość opałowa – min. 26 MJ/kg
d) zawartość popiołu - max 12%,
e) zawartość wilgoci – max 14%
f) zawartość siarki – do 1,7%
g) spiekalność – RI 16-40
5. Cena zaoferowana jednostkowa za tonę dostarczonego węgla musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Dostarczony węgiel musi posiadać atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające jakość dostarczonego materiału. Wykonawca dostarczy właściwy dokument potwierdzający jakość dostarczonego węgla (parametry nie mogą być gorsze niż określone w pkt. 7) wraz z każdą dostawą.
7. Węgiel niespełniający wymagań określonych w punkcie 7 i w pkt. 9, nie będzie przyjęty na magazyn przez Zamawiającego i niedokonana będzie płatność, natomiast na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek jego wywozu na własny koszt.
8. Zamawiający może zlecić przeprowadzenie badania dostarczonego węgla w zakresie jego zgodności z załączonymi do dostawy dokumentami potwierdzającymi jego jakość. W razie wątpliwości co do parametrów węgla, Zamawiający zastrzega sobie prawo do komisyjnego pobrania próbek dostarczonego węgla celem wykonania analiz laboratoryjnych.
9. W przypadku dostarczenia węgla nieodpowiadającego parametrom minimalnym, Wykonawca niezwłocznie dokona na własny koszt jego wymiany na węgiel spełniający wymagania minimalne.
10. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów badań dostarczonego węgla w przypadku, jeżeli wynik przeprowadzonego badania wykaże, że nie spełniają one określonych parametrów minimalnych.
11. Faktycznie dostarczona ilość węgla będącego przedmiotem zamówienia potwierdzana będzie przez wskazanego przedstawiciela Zamawiającego.
12. Jednorazowa dostawa każdego asortymentu węgla nie może być mniejsza niż 3 tony.
13. Ceny za zakupiony węgiel naliczane będą według cen obowiązujących w dniu zakupu na składzie Wykonawcy pomniejszone o zadeklarowany w ofercie przez Wykonawcę upust wyrażony procentowo [%], który będzie stały w okresie trwania umowy.
14. Do wyceny przedmiotu zamówienia Wykonawca przyjmie cenę brutto węgla [zł / 1 tonę] na składzie Wykonawcy z dnia poprzedzającego dzień składania ofert pomniejszoną o proponowany upust wyrażony w [%] za 1 tonę węgla (stały w okresie trwania umowy).
15. W przypadku niedostarczenia w wyznaczonym terminie zamówionej ilości węgla Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy zamówić wskazaną ilość u innego dostawcy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111000-0 - Węgiel i paliwa na bazie węgla

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki, o których mowa w art. 57 Ustawy Pzp, tj. nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, tj. dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest wpisany do Rejestru Pośredniczących Podmiotów Węglowych.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej jedną dostawę węgla (w ramach jednej umowy) w ilości nie mniejszej niż 40 ton.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wymienionych poniżej podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia, aktualnych na dzień złożenia:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofert częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, wymienionych poniżej podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, aktualnych na dzień ich złożenia:
1) aktualnego dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, pozwalającego na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
2) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy, w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na Platformie pod adresem: https://radzanowo.ezamawiajacy.pl, w zakładce „OFERTY”.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

Zobacz inne

Prawo