Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Pobiedziska, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351534/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA POBIEDZISKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA POBIEDZISKA

1.2.) Oddział zamawiającego: Zamówienia publiczne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258572

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 4

1.4.2.) Miejscowość: Pobiedziska

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-010

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.7.) Numer telefonu: 618977174

1.4.8.) Numer faksu: 618977124

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pobiedziska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pobiedziska.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351534

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00339982/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00020439/05/P

Po zmianie:
2022/BZP 00020439/06/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:15

Po zmianie:
2022-09-21 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-18

Po zmianie:
2022-10-20

Zobacz inne

Prawo