Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Adamów, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351618/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Adamów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Adamów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Adamów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000532464

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kleeberga 5

1.5.2.) Miejscowość: Adamów

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-412

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 257553140

1.5.8.) Numer faksu: 257553167

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: adamow@adamow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.adamow.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Adamów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62a16895-35a3-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351618

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://adamow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://adamow.ezamawiajacy.pl lub poczty elektronicznej: adamow@adamow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający określa dopuszczalne formaty
przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .rar, .zip, .7zip, .pdf., .jpg,
.jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .cades, .pades, .sig,
11.11. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:
- podłączenie do Internetu: min 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
- komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
- wybrana przeglądarka wpierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub
MS Edge;
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
- zainstalowaną bezpłatną wersję oprogramowania Oracle JAVA w wersji co najmniej 1.8.0_202 lub
użycie JAVA w wersji oprogramowania OpenJDK wydanej na licencji GPL. Rekomendowaną wersją
jest AdoptOpenJDK, dostępną na stronie https://adoptopenjdk.net;
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę
certyfikatu używanego przez Wykonawcę;
- certyfikat kwalifikowany zainstalowany na komputerze, na którym Wykonawca będzie się logował do
konta (certyfikat musi być widoczny w magazynie logicznym certyfikatów systemu Windows o nazwie
„Osobisty. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
- plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako
zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
- znaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca
przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór i transport
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Adamów” prowadzonym w trybie
podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GRL.271.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający żąda określonej etykiety lub wskazuje mające zastosowanie wymagania określonej etykiety, zgodnie z art. 104 ustaw - etykiety środowiskowej (tzw. Ekoetykieta)

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i transport odpadów komunalnych w ilości ok. 829,66 Mg do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia
Podlaskiego z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych w granicach
administracyjnych Gminy Adamów,

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na
podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena (Pc) - 100% Punkty za kryterium „Cena” - (PC) zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 100 pkt
Cb
gdzie PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów a pozostałe oferty po
matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik
powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów (PO)
obliczoną na podstawie wzoru:
Przyznana ilość punktów = PO = PC
gdzie:
PO- łączna ilość punktów oferty ocenianej,
PC- liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
6.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9bustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z poźn. zm.)w zakresie wszystkich rodzajów
odpadów objętych niniejszym postępowaniem,
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 797 z późn. zm.);
6.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych nadal wykonuje) należycie: co najmniej jednąusługę świadczonąw sposób
ciągły przez okres minimum 12 miesięcy polegającąna odbiorze i transporcie odpadów
komunalnych w ilości nie mniejszej niż 600 ton (600 Mg). b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do wykonania
zamówienia dysponuje następującym potencjałem technicznym:
- jeden pojazd wielofunkcyjny do kontenerów kp7, 1100, 120l z emisją spalin euro 6,
- co najmniej jeden pojazd do odbioru odpadów niezależnie od warunków atmosferycznych z emisją
spalin co najmniej Euro 5 .
- usytuowanąna terenie Gminy Adamów lub nie dalej niż 60 km od granic administracyjnych
gminy baząmagazynowo - transportową. Baza magazynowo - transportowa musi spełniać
warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Baza powinna być usytuowana na terenie, do
którego Wykonawca posiada tytuł prawny.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, o którym mowa w przepisie art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z poźn. zm.) w zakresie
wszystkich rodzajów odpadów objętych niniejszym postępowaniem – w odniesieniu do warunku
określonego w pkt. 6.1.2,
lit a) SWZ,
b) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami (rejestr BDO) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn. zm.) – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.2, lit b)
SWZ,
c) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert zgodnie z wzorem
stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ– w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4, lit a) SWZ,
d) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami
zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt.
6.1.4, lit b) SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym
zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 i 6.4. SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub
usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a
pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno
potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5 000,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy zł i 00/100),
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego:
BS Adamów nr rachunku: 49 9202 0003 0000 0215 2000 0040
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy:GRL.271.12.2022”
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie
zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed terminu
składania ofert.
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub
poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia .......– do dnia .........”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu
na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w
przepisach ustawy.
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6
do SWZ. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają
wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt.
8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie
warunku. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych i
innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy.
2. Strony dopuszczają dokonywanie zmian w umowie na następujących warunkach:
1) W zakresie zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez
podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie
niezmienne, za okres po wejściu w życie zmiany,
b) zmiany umowy w zakresie sposobu realizacji umowy w przypadku zmiany przepisów prawa, w
tym zmiany przepisów prawa lokalnego, orzeczeń sądowych wpływających na sposób realizacji
umowy w sposób i w zakresie wynikającym z przepisów lub orzeczeń,.
2) W zakresie terminu wykonania umowy w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami lub obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana terminu nastąpi o okres
działania siły wyższej oraz czas potrzebny na usunięcie skutków tego działania,
b) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego. Zmiana terminu o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu
społecznego.
3. Strony dopuszczają też możliwość zmiany umowy w zakresie terminu płatności, terminu i
zasad usuwania wad oraz innych nieistotnych zmian.
4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy ze względu na ograniczenia i nakazy
spowodowane epidemią koronawirusa w przypadkach i na zasadach określonych w
obowiązujących przepisach, a w szczególności w ustawie z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020 r., poz
1842, z późn.zm.).
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do umowy na skutek okoliczności, o których
mowa w ust. 1 - 3, Strona która poweźmie o nich wiadomość zobowiązana jest niezwłocznie
poinformować o tym pisemnie drugą Stronę.
6. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
7. Zmiany umowy dokonane z naruszeniem ust. 1-5 podlegają unieważnieniu.
8. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamówień
publicznych:
1) zmiana danych teleadresowych,
2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://adamow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-25

Zobacz inne

Prawo