Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351888/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Usługa realizacji szkoleń dla pracowników NASK-PIB w zakresie bezpieczeństwa technicznego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010464542

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kolska 12

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-045

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@nask.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nask.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


telekomunikacja/IT

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351888

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336151/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przeprowadzeniem 8 (ośmiu) specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SWZ, zwanym alej „SOPZ”.
2. Termin realizacji zamówienia: Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 4 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej zawodowej staranności, aby przekazać Zamawiającemu dostępy do szkoleń w terminach umożliwiających jego realizację przed 1 grudnia 2022 r. Przez realizację Strony Umowy rozumieją możliwość przekazania dostępów do szkoleń w terminach umożliwiających ich ukończenie przed wskazaną powyżej datą, przy czym egzamin może się odbyć w późniejszym terminie.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert złożonych w odpowiedzi na SWZ.
4. Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na SWZ, będzie kierował się kryterium i jego znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w ramach kryterium oceny ofert, którym mowa w Rozdziale XIV SWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska największą liczbę punktów.
5. Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawa sankcyjna”, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
6. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się, złożenie oferty.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z przeprowadzeniem 9 (dziewięciu) specjalistycznych szkoleń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SWZ, zwanym alej „SOPZ”.
2. Termin realizacji zamówienia: Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje przez okres 4 miesięcy od dnia jej zawarcia, przy czym Wykonawca zobowiązuje się dołożyć najwyższej zawodowej staranności, aby przekazać Zamawiającemu dostępy do szkoleń w terminach umożliwiających jego realizację przed 1 grudnia 2022 r. Przez realizację Strony Umowy rozumieją możliwość przekazania dostępów do szkoleń w terminach umożliwiających ich ukończenie przed wskazaną powyżej datą, przy czym egzamin może się odbyć w późniejszym terminie.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert złożonych w odpowiedzi na SWZ.
4. Sposób oceny ofert: Zamawiający dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, złożonych w odpowiedzi na SWZ, będzie kierował się kryterium i jego znaczeniem oraz będzie oceniał oferty w ramach kryterium oceny ofert, którym mowa w Rozdziale XIV SWZ. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska największą liczbę punktów.
5. Na podstawie z art. 7 ust. 6-7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835), zwana dalej „ustawa sankcyjna”, osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 tej ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6 tej ustawy, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
6. Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy sankcyjnej przez ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego rozumie się, złożenie oferty.
7.Przedmiot zamówienia ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70% - zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2020 r. poz. 1983 ze zm.).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 09:00

Po zmianie:
2022-09-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-18

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo