Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Obrzycko, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351940/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA OBRZYCKO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA POTRZEBY KLUBU SENIOR+ W M. SŁOPANOWO, GM. OBRZYCKO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBRZYCKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258307

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Obrzycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-520

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 612913065

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@obrzycko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.obrzycko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA POTRZEBY KLUBU SENIOR+ W M. SŁOPANOWO, GM. OBRZYCKO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62246fb6-35ae-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351940

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00148137/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA POTRZEBY KLUBU SENIOR+ W M. SŁOPANOWO, GM. OBRZYCKO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.obrzycko.pl/przetargi/aktualne/163

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp., podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym,
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składa się poprzez mini portal za pomocą skrzynki
ePUAP.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje przekazuje się:
1) drogą elektroniczną:. gmina@obrzycko.pl
2) poprzez skrzynkę ePUAP
3) poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl;
4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga założenia przez Wykonawcę konta na ePUAP.
5. Rejestracja i korzystanie z Platformy miniPortal zostały opisane w instrukcji użytkownika systemu, która dostępna jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje
6. Zgodnie z 67 ustawy pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal,
znajdującego się od adresem: (https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP), znajdujące się pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
9. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z zapisami SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z zapisami SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowi: Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej na potrzeby Klubu Senior+ w m. Słopanowo, gm. Obrzycko.

Szczegółowy zakres znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz załączniku nr 11 do SWZ - Dokumentacji Projektowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45231110-9 - Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu dotyczący/-e:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe wysokości 500.000,00 zł. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w warunek spełniać będzie przynajmniej jeden z tych Wykonawców.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że:
4.1. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedną budowę, w skład której wchodziła budowa lub remont budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o pow. zabudowy co najmniej 150 m2 i wartości robót 400.000 zł.
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku zdolności technicznej i zawodowej zamawiający żąda, by wykonawca złożył oświadczenie dot. Posiadanego doświadczenia zawodowego na formularzu wzoru nr 6 oraz dołączył dowody dotyczące wykonania najważniejszych robót budowlanych określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – dokumenty składane na wezwanie.
Uwaga:
a) Dowodami, o których mowa powyżej są:
- Referencje,
- Inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji.
4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, określonych w niniejszym punkcie, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby na potrzeby realizacji tego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego określono w załączniku nr 5 do SWZ.
6) Zamawiający wymaga, aby zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzało, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantował rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określał w szczególności:
6.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
6.2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
6.3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7) Zgodnie z art. 120 PZP podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
8) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające, zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9) Zgodnie z art. 123 PZP wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania. Informacje zawarte w oświadczeniu będą
stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w
oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
1) Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej;
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie
z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
1. wykaz wykonanych zadań - załącznik nr 6 do SWZ
2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia – załącznik nr 7 do SWZ
3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, (załącznik
nr 10 do SWZ)
4. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a. art. 108, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,
b. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
c. art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a ustawy,
d. art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczącej ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
e. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczącej skazania za przestępstwo lub ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę aresztu,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 4 200,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100)
2. Wadium musi obejmować pełen okres związania z ofertą.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust.7 ustawy pzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wronkach o/Obrzycko nr 57 8961 1012 0010 0100 0202 0007 z dopiskiem nazwy zadania lub numeru postępowania. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w gwarancjach lub poręczeniach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Obrzycko.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem;
3) kwota gwarancji/poręczenia;
4) termin ważności gwarancji/poręczenia;
5) zobowiązania gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust.6 ustawy pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymał wadium nieprzerwalnie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust.2 pkt.3 ustawy pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust1 pkt 14 ustawy pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.1-5 ustawy pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust.6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W załączniku nr 3 do SWZ zawarte są klauzule dotyczące możliwości i warunki zmiany umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo
zamówień publicznych.
4. Zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia możliwa jest na warunkach
określonych w art. 455 ustawy pzp.
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art.
454-455 ustawy pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo