Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Małogoszcz, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00351978/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA MAŁOGOSZCZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁOGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaszowskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413855135

1.5.8.) Numer faksu: 413860159

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75f59933-35a1-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00351978

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026878/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn."Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Działania 12.1 „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej – REACT-EU” Osi 12 „REACT-EU dla Świętokrzyskiego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pomocą platformy https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki
dowodowe i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: „.pdf, „.doc", lub „.docx", ze szczególnym wskazaniem na format „.pdf”. Informacje, oświadczenia lub dokumenty inne niż określone w pkt. wyżej, należy sporządzić w postaci elektronicznej w formatach danych wskazanych w pkt. l, lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazanej przy użyciu Platformy. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostepniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby zostały wystawione przez inne podmioty niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostepniający zasoby, jako: a)dokument elektroniczny — należy przekazać ten dokument; b)dokument w postaci papierowej — należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: „.zip” lub „.7Z”
Składanie przez Wykonawców oświadczeń, podmiotowych i przedmiotowych środków dowodowych, dokumentów, wyjaśnień, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy (poprzez formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Komunikacja poprzez „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Za datę przekazania składanych dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień i zapytań oraz innych informacji uznaje się datę ich doręczenia za pośrednictwem „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, i pojawienie się komunikatu, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego;
Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem „Wyślij
wiadomość do Zamawiającego” wynosi 500 MB.
Komunikacja z Wykonawcami powinna odbywać się tylko na platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-nie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz;
2) Administrator wyznaczył inspektora danych pana Roberta Łabudę, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez email: robert.labuda@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz”
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z realizacją umowy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy - PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – PZP;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pa-ni/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPSiP.271. 10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz”
Zadanie 1:
Część 1:Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Małogoszczu
Zgodnie z audytem energetycznym należy wykonać poniższy zakres prac:
Prace związane z termomodernizacją liceum, a w szczególności:
W Liceum Ogólnokształcącym:
- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
- wymianę okien i drzwi zewnętrznych, zamurowanie okien,
- ocieplenie stropu zewnętrznego i stropodachu,
- wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich oraz instalacji odgromowej,
- docieplenie ścian zewnętrznych,
- modernizacja instalacji c.o.,
- modernizacja instalacji oświetleniowej,
- montaż paneli fotowoltaicznych ( moc mikroinstalacji 49,90 kW )
- prace towarzyszące termomodernizacji
Podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych przy wykonywaniu koniecznych demontaży należy pamiętać o robotach odtworzeniowych.
Budynek Liceum Ogólnokształcącego jest wykonany w technologii tradycyjnej, posiada trzy kondygnacje, podpiwniczony.
Dane ogólne:
Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 873,00 m²
Kubatura budynku: 10 543,00 m³
Długość: 52,78 m
Szerokość: 13,83 m
Budynek Sali gimnastycznej z łącznikiem jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Dane ogólne:
Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 1748,00 m²
Kubatura budynku: 13 435,00 m³
Powierzchnia użytkowa: 1614,00 m²
Sala gimnastyczna z łącznikiem jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony.
Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 904,00 m²
Kubatura budynku: 7 104,00 m³
Wykonawca przygotuje dokumentację powykonawczą i uzyska niezbędne zgody i pozwolenia wynikające z przepisów prawa dotyczące przedmiotu zamówienia, w tym m.in. uzgodnienie projektu instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej ( PPOŻ ) oraz pomoc przy zgłoszeniu mikroinstalacji do Państwowej Straży Pożarnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby kluczowej odpowiadającej za jakość nadzorowanej inwestycji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Predmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynków w gminie Małogoszcz”
Zadanie 2:
Część 1: Termomodernizacja budynku OSP Leśnica
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, docieplenie drewnianej podłogi na gruncie, wymianę okien zewnętrznych, demontaż bramy garażowej, modernizacja instalacji c.o i c.w.u. oraz instalacji oświetleniowej oraz prace towarzyszące termomodernizacji.
Budynek świetlicy jest budynkiem parterowym.
Dane ogólne:
Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 202,30 m²
Kubatura budynku:481,00 m³
Wysokość budynku w szczycie: 7,00 m
Długość: 17,00 m
Szerokość: 11,90 m
Część 2: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Zakrucze
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, docieplenie drewnianej podłogi na gruncie, wymianę okien zewnętrznych,
modernizację instalacji c.o., wymianę pokrycia dachowego oraz prace towarzyszące termomodernizacji.
Dom ludowy w miejscowości Zakrucze jest budynkiem parterowym.
Dane ogólne:
Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 210,00 m²
Kubatura budynku: 562,13 m³
Wysokość budynku w szczycie: 6,93 m
Długość: 21,00 m
Szerokość 10,00 m
Część 3: Termomodernizacja budynku OSP Złotniki
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, docieplenie drewnianej podłogi na gruncie, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o., wymianę pokrycia dachowego oraz prace towarzyszące termomodernizacji.
Budynek OSP jest budynkiem parterowym.
Dane ogólne:
Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 279,96 m²
Kubatura budynku: 815,53 m³
Wysokość budynku w szczycie: 8,35 m
Długość: 30,43 m
Szerokość: 9,20 m
Część 4: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Żarczyce Małe
Zakres prac obejmuje docieplenie ścian zewnętrznych, stropu nad ostatnią kondygnacją budynku, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji c.o. oraz prace towarzyszące termomodernizacji.
Dom Ludowy w Żarczycach Małych jest budynkiem parterowym.
Dane ogólne:
Technologia tradycyjna
Powierzchnia zabudowy: 213,11 m²
Kubatura budynku: 540,00 m³
Wysokość budynku w szczycie: 6,80 m
Długość: 21,10 m
Szerokość: 10,10 m
2. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w:
a) Audyty energetyczne stanowiące załączniki do SWZ,
b) Przedmiary robót, które stanowią załączniki do SWZ
c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71541000-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby kluczowej odpowiadającej za jakość nadzorowanej inwestycji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca, prowadzący
działalność gospodarczą, wykaże, że jest wpisany do jednego z rejestrów
zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile taki wpis jest obowiązkowy.
b)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawianie nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
c) zdolności technicznej lub zawodowej
Zadanie 1: Część 1:Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Małogoszczu
a) wykonanych usług
Na potwierdzenie należy złożyć:
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną usługę w ramach której wykonano nadzór inwestorski nad robotami polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej o wartości powyżej 500 000,00 zł brutto;
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego. Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału
w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi
osobami; Koordynator - wskazana osoba powinny posiadać następujące
kwalifikacje: Wykształcenie wyższe techniczne.
Wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji koordynatora , inżyniera kontraktu lub stanowisko pokrewne związane z nadzorem nad
realizowaną inwestycją na jednaj zakończonej inwestycji od jej rozpoczęcia do zakończenia, której wartość wykonanych robót wynosiła min. 200 000,00 zł brutto
Inspektor nadzoru robót budowlanych – wskazana osoba powinna
posiadać następujące kwalifikacje: Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Wymagane doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego jako oso-ba nadzorująca inwestycją z ramienia pełnionej funkcji lub inspektor nadzoru lub kierownik budowy na jednaj zakończonej inwestycji od jej rozpoczęcia do zakończenia której wartość wykonanych robót wynosiła min. 200 000,00 zł brutto
inspektor nadzoru robót sanitarnych posiadający uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania we wskazanej wyżej specjalności. Wymagane doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego jako osoba nadzorująca inwestycją z ramienia pełnionej funkcji lub inspektor nadzoru lub kierownik budowy od jej rozpoczęcia do zakończenia której wartość wykonanych robót wynosiła min. 50 000,00 zł brutto;
inspektora nadzoru robót elektrycznych posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia budowlane
uprawniające do nadzorowania we wskazanej wyżej specjalności.
Wymagane doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego jako osoba nadzorująca inwestycją z ramienia pełnionej funkcji lub inspektor nadzoru lub kierownik budowy od jej rozpoczęcia do zakończenia której wartość wykonanych robót wynosiła min. 50 000,00 zł brutto.
Wykonawca składa oświadczenie, że Inspektorzy nadzoru posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby samorządu zawodowego z zastrzeżeniem art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020 r. poz. 220), przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień
w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana
przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Koordynatora
z Inspektorem nadzoru robót budowlanych.
Zadanie 2:
Część 2: Termomodernizacja budynku OSP Leśnica
Część 3: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Zakrucze
Część 4: Termomodernizacja budynku OSP Złotniki
Część 5: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Żarczyce Małe
a) wykonanych usług
Na potwierdzenie należy złożyć:
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
jedną usługę w ramach której wykonano nadzór inwestorski nad
robotami polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej wartości powyżej 150 000,00 zł brutto;
Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego. Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału
w postępowaniu, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi
osobami;
Inspektor nadzoru robót budowlanych – wskazana osoba powinna
posiadać następujące kwalifikacje:
Uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Wymagane doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego jako oso-ba nadzorująca inwestycją z ramienia pełnionej funkcji lub inspektor nadzoru lub kierownik budowy na jednaj zakończonej inwestycji od jej rozpoczęcia do zakończenia której wartość wykonanych robót wynosiła min. 25 000,00 zł brutto
c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zadanie 1:
Część 1:Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Małogoszczu
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego - to jest sprawowaniem nadzoru inwestorskiego na kwotę nie
mniejszą niż 100 000,00 PLN.
Zadanie 2:
Część 2: Termomodernizacja budynku OSP Leśnica
Część 3: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Zakrucze
Część 4: Termomodernizacja budynku OSP Złotniki
Część 5: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Żarczyce Małe
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego - to jest sprawowaniem nadzoru inwestorskiego na kwotę nie
mniejszą niż 60 000,00 PLN.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia określonych
w rozdziale VI SWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących
dokumentów:
oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; wzór oświadczenia stanowi
zał. nr 6 do SWZ.
odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonej nie
wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem – w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy-PZP;
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych
w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp , w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy pzp oraz art.109 ust. ust.1 pkt 4 ustawy pzp oraz na podstawie art.7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz.U z 2022 r., poz.835 ) ( załącznik nr 9 ).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
odpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układ z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesięcy przed jej złożeniem
– w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V SWZ, Zamawiający żąda od wykonawcy następujących dokumentów:
Zadanie 1:
Część 1:Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego
w Małogoszczu
a)wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie ze wzorem
stanowiącym zał. nr 8 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
-jedną usługę w ramach której wykonano nadzór inwestorski nad robotami polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej wartości powyżej 500 000,00 zł brutto;
Zadanie 2:
Część 2: Termomodernizacja budynku OSP Leśnica
Część 3: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Zakrucze
Część 4: Termomodernizacja budynku OSP Złotniki
Część 5: Termomodernizacja budynku Domu Ludowego Żarczyce Małe
a) wykonanych usług
Na potwierdzenie należy złożyć:
wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane zgodnie ze wzorem
stanowiącym zał. nr 8 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego usługi były wykonywane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
-jedną usługę w ramach której wykonano nadzór inwestorski nad
robotami polegającymi na budowie, przebudowie lub rozbudowie obiektów użyteczności publicznej wartości powyżej 150 000,00 zł brutto;
b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
publicznego. Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 7 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu zaistnienia podstaw, o których mowa w Rozdziale VI SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1 Rozdział VII SWZ oraz podmiotowe środki dowodowe, składa każdy z wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach
określonych w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy – PZP, tj. w razie:
a) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, o czas występowania tych okoliczności, tj.:
− wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć i jemu zapobiec,
− opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, że wykonawca wykazał ze swojej strony wykonał czynności
z zachowaniem należytej staranności i terminowości,
− wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych w trakcie realizacji robót będących przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem umowy,
b) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy o nie więcej niż 30% w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu umowy, w przypadku:
− odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą
techniczną, a wynikających np. z technologii robót, faktycznych obmiarów, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy;
− konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeśli wykonanie robót zamiennych będzie miało wpływ na obniżenie lub zwiększenie tego wynagrodzenia;
− wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunków geologicznych, archeologicznych, w szczególności: występowanie skały, gruntów
nawodnionych, niewypałów i niewybuchów, wykopalisk
archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych;
− konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości i zakresu robót objętych dokumentacją, pominięcia niektórych robót, jeśli jest to niezbędne do
zgodnej z umową realizacji robót – w szczególności konieczność
realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeśli zmiana
ilości i zakresu robót będzie miała wpływ na obniżenie lub zwiększenie tego wynagrodzenia;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo