Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Regnów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352068/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Regnów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie
wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Regnów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148437

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: -

1.5.2.) Miejscowość: Regnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-232

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 813 16 23

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugregnow@pro.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.ugregnow.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie
wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35f578a7-35ac-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352068

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00022056/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą żródłą ciepła

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
a) miniPortalu- https://miniportal.uzp.gov.pl/
b) ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal
c) oraz poczty elektronicznej.

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularza do komunikacji” .

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w „Regulaminie korzystania z systemu mini portal” oraz „Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)”.

4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wszystkie trzy możliwości są równorzędne. Oferta składana w formie elektronicznej musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, natomiast oferta składana w postaci elektronicznej musi zostać podpisana podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

W procesie składania oferty Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem miniPortalu. Zamawiający zaleca stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, sporządza się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Regnów reprezentowana przez Wójta Gminy. Adres: Urząd Gminy w Regnowie, Regnów 95, 96-232 Regnów, tel. (+48 46) 813-16-23, fax (+48 46) 813-16-25, e-mail: ugregnow@pro.onet.pl
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz wymianą źródła ciepła” znak RIZN.271.23.2022.MF, zawarcia i wykonania umowy oraz prowadzenia dokumentacji z nią związanej tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą Prawo zamówień publicznych.
4. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
Osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 Ustawy Pzp.
Podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i doradczych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą okres wskazany w obowiązujących przepisach tj.
Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
Jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, Administrator przechowuje protokół postępowania wraz z załącznikami przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Administrator przechowuje dokumentację konkursu przez okres 4 lat od dnia ustalenia wyników konkursu w postaci, w jakiej została ona sporządzona lub przekazana, w sposób gwarantujący jej nienaruszalność i możliwość odczytania zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych (art. 78 ust. 1 i ust. 4, art. 358 ust. 1 Ustawa Pzp).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o których mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. Skorzystanie z prawa żądania od administratora ograniczania przetwarzania danych osobowych nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania RIZN.271.23.2022.MF prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIZN.271.23.2022.MF

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji polegającej na:

1) wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu obróbek blacharskich wraz z niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych na budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie, gm. Regnów, powiat rawski; działka nr ew. 72, w tym:
-ocieplenie dachu/stropu nad ostatnią kondygnacją budynku;
-renowacja powłok tynkarskich zewnętrznych;

2) wykonaniu remontu istniejącej kotłowni olejowej usytuowanej w budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie w części parterowej budynku poprzez:
-zdemontowanie istniejącego kotła olejowego stalowego wraz z częścią istniejących rurociągów w zakresie koniecznym do podłączenia nowego kotła;
-wykonanie prac budowlano-remontowych z dostosowaniem pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów;
-zainstalowanie nowego kotła olejowego kondensacyjnego żeliwnego oraz pompy ciepła powietrze-woda, z którą będzie on współpracował oraz pozostałych urządzeń i instalacji grzewczych i elektrycznych;

3) montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Regnowie wraz z magazynem energii;

Całość prac będzie nadzorowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera się w Załączniku Nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Gwarancja (G1) – waga kryterium 20%;
3) Gwarancja (G2) – waga kryterium 20%;

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:

1) Cena (C) – waga 60%

Cn (najniższa cena ofertowa brutto*)
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
Co (cena oferty ocenianej brutto)

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Gdzie:
C – punkty badanej oferty
Cn – najniższa cena ofertowa brutto
Co – cena oferty ocenianej brutto
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

2) Gwarancja (G1) – waga 20%

Gb1 (gwarancja badanej oferty w miesiącach*)
G1 = -------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%

Gn1 (najdłuższa gwarancja oferowana)

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
G1 – punkty badanej oferty
Gb1 – gwarancja badanej oferty
Gn1 – najdłuższa gwarancja oferowana
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

3) Gwarancja (G2) – waga 20%

Gb2 (gwarancja badanej oferty w miesiącach*)
G2 = ------------------------------------------------- x 100 pkt x 20%
Gn2 (najdłuższa gwarancja oferowana)

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie:
G2 – punkty badanej oferty
Gb2 – gwarancja badanej oferty
Gn2 – najdłuższa gwarancja oferowana
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę punktów obliczoną według wzoru:
P = C+G1+G2
Gdzie:
P – łączna liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę
C – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „cena oferty”
G1 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „gwarancja 1”,
G2 – liczba punktów uzyskana przez badaną ofertę w kryterium „gwarancja 2”,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja G1

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja G2

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale XI SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy 00/100).
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z potwierdzeniem zapłaty składek z tytułu ww. ubezpieczenia.
W przypadku przedłużenia wykonywania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć okres ubezpieczenia do dnia zakończenia wykonywania umowy i przedstawić Zamawiającemu, przed upływem ważności polisy, oryginał polisy dotyczącej przedłużonego okresu ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zapłaty składki oraz zdeponować u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
A. Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
1. co najmniej dwie roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne do przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie robót polegających na wymianie/remoncie pokrycia dachowego, wykonaniu obróbek blacharskich wraz z niezbędnym zakresem towarzyszących robót remontowo-budowlanych, remontu pomieszczeń, wykonanie prac budowlano-remontowych z dostosowaniem pomieszczeń do aktualnie obowiązujących przepisów i standardów, ocieplenie dachu/stropu budynku oraz wykonanie robót w zakresie instalacji elektrycznych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych.
2. co najmniej dwie dostawy wraz z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej wykonane w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - podobne z rodzaju do przedmiotu zamówienia. Za roboty podobne do przedmiotu zamówienia uznaje się wykonanie robót polegających na instalacji paneli fotowoltaicznych na dachu/ dachach budynków o mocy nie mniejszej niż przewiduje przedmiot niniejszego zamówienia.
Wykaz robót, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do SWZ. Do Wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody określające czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
B. Wykonawca będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio odpowiadających przepisów.
C. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób, zgodnie z Załącznikiem Nr 11 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 zostanie spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełni go samodzielnie lub Wykonawcy spełnią go łącznie. Wykonawca wskazując doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach Wykonawców występujących wspólnie (np. konsorcjum) to wykazaniu podlega doświadczenie powstałe jedynie w granicach wykonania prac / robót przez dany podmiot.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (Załącznik Nr 2b do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2a do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych oferowanych urządzeń z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia:

1) dokumenty, o których mowa w Załączniku Nr 9 do SWZ, tj.:
A. Wykonawca dostarczy wraz z ofertą certyfikat HW4 - odporności na gradobicie lub inny równoważny certyfikat który wykaże że moduły przeszły testy na gradobicie zgodnie z parametrami wskazanymi w certyfikacie HW4. Certyfikat musi być wystawiony przez producenta modułów fotowoltaicznych.
B. Falownik musi posiadać certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG, wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejściowym od 27.04.2019 r. do 27.04.2021 r. dokumentem potwierdzającym powyższe jest certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności wskazująca na spełnienie wymagań NC RfG i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG.
C. Dokumenty potwierdzające spełnienie poniższych norm dla paneli fotowoltaicznych:
EN 62716:2013– Odporność na amoniak
EN 61701 -2011 / EN 61701:2012– Odporność na opary solankowe
EN 62804-1:2015 – Odporność PID.
D. Moduły fotowoltaiczne wykorzystane przy budowie instalacji fotowoltaicznej bezwzględnie muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu".

Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Jeżeli Wykonawca wraz z ofertą nie złoży przedmiotowych środków dowodowych, których żąda Zamawiający lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu Kosztorysu ofertowego – sporządzonego wg Załącznika Nr 8 do SWZ.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, tj.: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik Nr 2a do SWZ)
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu (Załącznik Nr 2b do SWZ);
c) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego, (Dz. U. 2022 poz. 835) - Załącznik Nr 12 do SWZ (jeżeli dotyczy);
2) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania Formularza ofertowego; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu;
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 266 w zw. z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp) – wg Załącznika Nr 4 do SWZ (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o którym mowa w Rozdziale XV SWZ, tj. oświadczenie z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy wg Załącznika Nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy);
6) przedmiotowe środki dowodowe - dokumenty, o których mowa w Załączniku Nr 9 do SWZ - na potwierdzenie spełnienia wymagań technicznych i jakościowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100).

2. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą, tj. do dnia 01.11.2022 r.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 Pzp:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 90 9291 0001 0060 5902 2000 0120 w Banku Spółdzielczym w Białej Rawskiej z dopiskiem „dotyczy postępowania: RIZN.271.23.2022.MF”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

5. Jeżeli wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca dołącza do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib; beneficjentem wskazanym w gwarancji / poręczeniu musi być Gmina Regnów, Regnów 95, 96-232 Regnów;
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem;
kwotę gwarancji / poręczenia;
termin ważności gwarancji / poręczenia;
zobowiązanie gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji / poręczenia bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Pzp

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 Pzp.

7. Zamawiający dokona zwrotu wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 1-5 Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do Formularza ofertowego.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w następujący sposób:

1) zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 5,00% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, po przedstawieniu harmonogramu robót, o którym mowa w § 2 ust.2 i ust. 5 pkt 1 umowy;

2) zaliczka w kwocie stanowiącej 5,00% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy płatna po realizacji 10,00% przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru sporządzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

3) pozostała kwota wynagrodzenia - po zakończeniu realizacji inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

13. Celem uniknięcia wątpliwości, mając na względzie fakt, że zadanie jest finansowane z udziałem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Zamawiający informuje, że Strony umowy nie są związane terminem płatności wskazanym przez Wykonawcę w fakturze VAT, a termin jej wymagalności będzie ustalony zgodnie z § 6 ust. 2 pkt 3 umowy – z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej.

14. W przypadku, w którym wypłata wynagrodzenia w terminie wskazanym w § 6 ust. 2 pkt 3 umowy nie będzie możliwa z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności – termin płatności ulega przesunięciu, a wynagrodzenie zostanie wypłacone niezwłocznie po uzyskaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Do czasu uzyskania wskazanych środków przez Zamawiającego - Wykonawca nie jest upoważniony do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek z tytułu niewykonania zapłaty wynagrodzenia w terminie.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w następujących sytuacjach:
1) w zakresie wynagrodzenia:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany stawki od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) w przypadku zmiany zakresu świadczenia wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.
2) w zakresie terminu wykonania:
a) w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, silny wiatr, długotrwałe wysokie lub niskie temperatury, powodzie) powodujących utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy,
b) w przypadku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które uniemożliwiają terminowe wykonanie umowy, np. niewypały lub niewybuchy, konieczność wykonania prac archeologicznych, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne; wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich dokumentacja techniczna, odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
c) w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażającego bezpośrednio życiu i zdrowiu ludzi,
d) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
 przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych i zwyczajowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
 odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji,
e) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,
f) w przypadku zmian będących następstwem wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
g) w przypadku wykonywania innych robót w sferze przekazywanego wykonawcy placu budowy, wykonawca jest upoważniony do wystąpienia o wydłużenie okresu na realizację zamówienia o okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis ten dotyczy również wypadków drogowych powstałych w strefie robót,
h) w przypadku wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy;
i) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie umownym;
j) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a-j czas ukończenia robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Przyczyny wyżej wymienione muszą mieć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami kierownika budowy w dzienniku budowy i być potwierdzone przez Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego. Strona występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Projekt finansowany z udziałem Rządowego Funduszu Polski Ład:
Programu Inwestycji Strategicznych

Zobacz inne

Prawo