Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Płoskinia, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352256/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PŁOSKINIA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PŁOSKINIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170748034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Płoskinia 8

1.5.2.) Miejscowość: Płoskinia

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-526

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.7.) Numer telefonu: 556208600

1.5.8.) Numer faksu: 556208602

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ploskinia.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ploskinia-ug.bip-wm.pl/public/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f9d613d-35b0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352256

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031361/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://ploskinia-ug.bip-wm.pl/public/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz poczty elektronicznej sekretariat@ploskinia.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. Link do postępowania oraz ID postępowania zamieszczone są na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Dane
postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
- miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl)
- ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal)
- poczty elektronicznej (sekretariat@ploskinia.eu)
z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, dzięki któremu uzyska dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza niezbędnego do komunikacji.
5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
7. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: doc, .docx, pdf, xls, xlsx, odt. ze szczególnym wskazaniem na .pdf
8. Zamawiający zaleca format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf” należy podpisywać tylko formatem PAdES;
2) zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, należy wówczas użyć formatu XAdES.
9. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
a. zip
b. 7Z
10. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia.
2) We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jgconsulting.net.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II” numer postępowania SO-I.271.6.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w ppkt 3) celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): J.W

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SO-I.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3739837,40 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji dróg na terenie Gminy Płoskinia o łącznej długości 7,7 km w niżej wymienionych miejscowościach:

Zadanie Nr 1 – Modernizacja drogi w miejscowości Piórkowo, położonej na części działki Nr 177/12 . Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy; wykonanie nawierzchni o szerokość drogi - 5m, ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości minimum 8 cm na istniejącej uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na odcinku ok. 250mb.

Zadanie Nr 2 – Modernizacja drogi w miejscowości Czosnowo, położonej na części działki Nr 249. Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy: wykonanie nawierzchni o szerokość - 5 m: zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego o grubości min. 15 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej o grubości min. 8 cm, wraz z wykonaniem utwardzonych poboczy z kruszywa.

Zadanie Nr 3 - Modernizacja drogi w miejscowości Długobór, położonej na działce Nr 217/1. Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy; szerokość - 3,5 m: zmiana nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego grubości min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej grubości min. 8 cm.

Zadanie Nr 4 - Modernizacja dróg w miejscowości Płoskinia – droga Nr 111008N oraz droga położona na części działki Nr 232. Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy; wykonanie nawierzchni o szerokości 5m, zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową: m.in. wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa. Obecnie dr. gruntowa w złym stanie technicznym.

Zadanie Nr 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr 111012N Podlechy-Długobór. Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy; wykonanie nawierzchni o szerokość - 5m, zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego o grubości min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej grubość min. 8 cm, wraz z wykonanie utwardzonych poboczy z kruszywa.

Zadanie Nr 6 – Modernizacja dróg w miejscowości Dąbrowa położonych na działkach Nr 247/2,224/1,220,230/1,228. Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy; wykonanie nawierzchni o szer. 5 m: zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 10 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wraz z wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa.

Zadanie Nr 7 –Modernizacja drogi w miejscowości Łozy położonej na działkach Nr 14/1 i 12/1,8. Zakres robót obejmuje m. in. następujące elementy; wykonanie nawierzchni o szerokości - 5 m, zmianę nawierzchni gruntowej na asfaltową, wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa naturalnego gr. min. 15 cm, ułożenie nawierzchni asfaltowej gr. min. 8 cm, wraz z wyk. utwardzonych poboczy z kruszywa.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach technicznych, obmiarach robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opisano szczegółowo w rozdziale XXV. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych
kryteriów i sposobu oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej :
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli wykaże że: będzie posiadać wiedzę i doświadczenie zawodowe umożliwiające wykonanie przedmiotu zamówienia tj.,
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
- minimum jednej roboty o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (brutto), obejmującej swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,
lub
- maksymalnie trzy roboty o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł (brutto), obejmującej swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego,

b) Kierownik budowy: wymagana liczba osób – min. jedna osoba pełniąc funkcję kierownika robót budowlanych; kwalifikacje zawodowe – uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
- minimum jednej roboty o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł (brutto),
lub
- maksymalnie trzy roboty o wartości łącznej co najmniej 3 000 000,00 zł (brutto), obejmujących swoim zakresem budowę, przebudowę lub remont w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pózn. zm.) drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego (do zakresu mogą być
zaliczone roboty towarzyszące; odwodnienie, pobocza itp.) – załącznik nr 6 do SWZ.
b) Kierownik budowy: wymagana liczba osób – min. jedna osoba pełniąc funkcję kierownika robót budowlanych; kwalifikacje zawodowe – uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej - załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy P.z.p., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, nie zależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ.
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się.
4) Powyższe przepisy stosuje się odpowiednio do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane (tj. nr NIP lub REGON) umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2) dokument wniesienia wadium - wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wystawcę dokumentu
3) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIX ust. 3 SWZ- zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli
dotyczy);
4) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia
publicznego (jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania
z dokumentem w postaci papierowej może dokonać notariusz);
5) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4
do SWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:
• 35 000,00 (słownie; trzydzieści pięć tysięcy złotych)
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach.
1) pieniądzu - przelewem, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 4;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Braniewsko-Pasłęcki BS Oddział Braniewo Filia Płoskinia Nr 84831300090050829020000030 z dopiskiem:

„Modernizacja dróg na terenie Gminy Płoskinia-Etap II”

4. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib.
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy, którzy będą wspólnie składać Ofertę, dodatkowo muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika, który będzie miał umocowanie do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z Ofertą. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie składających Ofertę. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Pełnomocnictwo ustanawiające Pełnomocnika powinno:
a) jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi;
b) wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie;
c) precyzować zakres umocowania;
d) upoważniać Pełnomocnika do podejmowania niezbędnych działań związanych z postępowaniem i/lub dokonywania
wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem Umowy w imieniu Wykonawców;
e) być podpisane przez prawnie pełnomocnych przedstawicieli poszczególnych Wykonawców składających wspólną Ofertę,
jako potwierdzenie uprawnień przekazanych Pełnomocnikowi.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wszelka korespondencja między
Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego
pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale XVII ust. 1 pkt 1, 2 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
Wzór oświadczenia stanowi załączniki 4 do SWZ.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale XVI,
Zamawiający będzie oceniał łącznie.
7. W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcy występującego wspólnie, przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne, przedłożona zostanie umowa regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wykonawca otrzyma zaliczkę w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający określił rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia w Załączniku Nr 9 do SWZ- Projekt umowy, dostępnego na stronie prowadzonego postępowania.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Płoskini za pomocą środków komunikacji elektronicznej - miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Informacje szczegółowe dotyczące zamówienia zawiera SWZ

Zobacz inne

Prawo