Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Krasne, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352355/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Krasne

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju opałowego lekkiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krasne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378150

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Adama Mickiewicza

1.5.2.) Miejscowość: Krasne

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-408

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 236710017

1.5.8.) Numer faksu: 236710017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug_krasne@krasne.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krasne.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opałowego lekkiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75037a39-35b8-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352355

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00036688/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa oleju opałowego lekkiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspxorazRegulaminieePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.
7. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcą za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: ug_krasne@krasne.pl.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: ug_krasne@krasne.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
10. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Sylweriusz Sztukert – kierownik referatu Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami, Dróg i Ochrony Środowiska telefon (23) 6710017 wew. 28.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IGD.271.6.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem Umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego oleju opałowego lekkiego.
2. Dostawy oleju opałowego będą odbywać się do kotłowni:
1) Szkoła Podstawowa w Krasnem, ul. Spółdzielcza 1 – szacunkowe zapotrzebowanie 8.000,00 litrów,
2) Szkoła Podstawowa w Zielonej nr 37 – szacunkowe zapotrzebowanie 13.000,00 litrów,
3) Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnem ul. A. Mickiewicza 20 – szacunkowe zapotrzebowanie 1.000,00 litrów,
4) Milewo-Szwejki 34 – szacunkowe zapotrzebowanie 3.000,00 litrów,
5) Ośrodek Zdrowia w Krasnem, ul. Kopernika 3 – szacunkowe zapotrzebowanie 25.000,00 litrów,
6) Urząd Gminy w Krasnem ul. A. Mickiewicza 23 – szacunkowe zapotrzebowanie 10.000,00 litrów.
3. Szacunkowa maksymalna ilość oleju opałowego, którą Zamawiający przewiduje zakupić w okresie obowiązywania Umowy wynosi nie więcej niż 60.000,00 litrów (słownie: sześćdziesiąt tysięcy litrów).
4. Powyższe zapotrzebowanie jest zapotrzebowaniem szacunkowym, dlatego Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia opału w mniejszym lub większym zakresie, w zależności od potrzeb grzewczych.
5. Olej opałowy powinien spełniać wymagania określone w normie PN-C-96024: 2011 oraz posiadać minimalne parametry:
• wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg
• temperatura zapłonu - min. +56 0C
• zawartość siarki - max. 0,1 %
• temperatura krzepnięcia - nie wyższa niż -20 0C
• gęstość w temperaturze +150C - max. 860 kg/m3

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga: 60% (60 punktów)
2) Termin realizacji dostawy (T) - waga: 20% (20 punktów)
3) Wysokość udzielonego upustu (U) - waga: 20% (20 punktów)
2. Punkty przyznawane w ramach kryteriów określonych w ust. 4, będą obliczane według następujących wzorów:
1) Kryterium Cena (C) – 60% (60 punktów):

Cn
----- X 100 X 60% = C
Cx

gdzie: Cn – najniższa cena brutto zaproponowana przez wykonawcę (spośród wszystkich badanych ofert);
Cx – cena brutto zaproponowana przez wykonawcę badanej oferty;
100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania ilości punktów w liczbach;
C – liczba przyznanych punktów w danym kryterium.

2) Termin realizacji dostawy (T) – 20% (20 punktów):

Sposób przyznania punktów w powyższym kryterium:
Wysokość przyznanych punktów będzie zależała od długości zaproponowanego przez Wykonawcę terminu, w którym każdorazowo następować będzie realizacja dostaw oleju opałowego (pojedynczych zamówień), licząc od momentu złożenia zamówienia przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, do budynku do którego będzie dostarczany olej opałowy.
Wykonawca otrzyma punkty według poniższego schematu:
a) Jeżeli Wykonawca wskaże termin dostawy wynoszący 1 dzień – otrzyma 20 pkt.
b) Jeżeli Wykonawca wskaże termin dostawy wynoszący 2 dni – otrzyma 10 pkt.
c) Jeżeli Wykonawca wskaże termin dostawy wynoszący 3 dni lub więcej – otrzyma 0 pkt.
3) Wysokość udzielonego upustu (U) – 20% (20 punktów):

Sposób przyznania punktów w kryterium:
Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest wskazać wysokość zaoferowanego upustu, który będzie obowiązywał przez cały okres trwania umowy. Jeżeli Wykonawca zaproponuje:
a. upust w wysokości do 2% otrzyma 5 pkt.
b. upust w wysokości powyżej 2% do 4 % otrzyma 10 pkt.
c. upust w wysokości powyżej 4% do 6 % otrzyma 15 pkt.
d. upust w wysokości powyżej 6% otrzyma 20 pkt.
Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie zaproponuje rabatu lub zaznaczy więcej niż jedną odpowiedz – Zamawiający przyzna 0 pkt.

3. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przy zaokrąglaniu ceny należy przyjąć następującą zasadę zaokrągleń: liczbę kończącą się cyframi 0-4 zaokrąglamy w dół, a cyframi 5-9 w górę. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich: cyfrowo i słownie.
4. Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty, które odpowiadają treści i wymogom SWZ.
5. Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów w przyjętym w niniejszym postępowaniu kryterium.
6. Zamawiający informuje, że w przypadku poprawienia innej omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, brak reakcji wykonawcy w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o jej poprawieniu, traktowany będzie jako wyrażenie zgody na poprawienia takiej omyłki.
7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (Sp), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach, obliczona według wzoru:

Sp = C + T + U

Gdzie: Sp – suma przyznanych punktów dla Wykonawcy w kryteriach: „Cena”, „Termin realizacji dostawy”, „Wysokość udzielonego upustu”,
C – ilość punktów przyznana w kryterium: „Cena”,
T – ilość punktów przyznana w kryterium: „Termin realizacji dostawy”,
U - ilość punktów przyznana w kryterium: „Wysokość udzielonego upustu”.

8. Najwyższa łączna liczba punktów przyznanych ofercie wg powyższych kryteriów jest 100%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość udzielonego upustu

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia w oparciu o wymagane w Rozdziale XI SWZ dokumenty.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowym środkiem dowodowym wymaganym od wykonawcy w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 2 SWZ, czyli uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jest aktualna koncesja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi objętymi zamówieniem określoną w art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385) w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian w ustępach niniejszego rozdziału.
5. Zamawiający informuje, iż oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:
1) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca realizację przedmiotu umowy w terminie;
2) z uwagi na wystąpienie siły wyższej; przez Siłę Wyższą strony rozumieją okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, a także w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19),
3) w sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na zaistnienie powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów,
4) w sytuacji gdy, termin realizacji przedmiotu umowy nie będzie mógł zostać dochowany z uwagi na brak dostępu do mediów, niezawinionego przez Wykonawcę (np. awaria w dostawie energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, przy czym przedłużenie terminu nastąpi o czas trwania awarii.
6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo