Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rybnik, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352519/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276285655

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jankowicka 49

1.4.2.) Miejscowość: Rybnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp.zamowienia@powiatrybnicki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zdp.powiatrybnicki.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352519

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00343581/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w gminie Czerwionka – Leszczyny, soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej;
2) wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól w ilości 140 t;
3) dostarczana sól drogowa musi spełniać następujące parametry:
a) skład chemiczny:
• chlorek sodu NaCl - min. 90,00 %,
• antyzbrylacz K4Fe(CN)6 - min. 40,00 mg/kg,
• woda H2O - max 3,00 %,
• części nierozpuszczalne w wodzie - max 8,00 %;
b) ziarnistość:
• jednorodna o frakcji 1 - 6 mm,
• wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm max 10 %,
• wielkość przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm max 20 %,
c) postać – produkt krystaliczny, sypki;
d) barwa – biała, biało-szara;
e) pozostałe wymagania dla soli zawarte są w normie PN-86/C-84081/02.
4) warunkiem koniecznym jest, aby oferowana sól posiadała aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych;

Po zmianie:
1) przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w gminie Czerwionka – Leszczyny, soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej;
2) wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól w ilości 140 t;
3) dostarczana sól drogowa musi spełniać następujące parametry:
a) skład chemiczny:
• chlorek sodu NaCl - min. 90,00 %,
• antyzbrylacz K4Fe(CN)6 - min. 20,00 mg/kg,
• woda H2O - max 3,00 %,
• części nierozpuszczalne w wodzie - max 8,00 %;
b) ziarnistość:
• jednorodna o frakcji 0,18 - 6 mm,
• wielkość odsiewu na sicie górnym 6,0 mm max 10 %,
c) postać – produkt krystaliczny, sypki;
d) barwa – biała, biało-szara;
e) pozostałe wymagania dla soli zawarte są w normie PN-86/C-84081/02.
4) warunkiem koniecznym jest, aby oferowana sól posiadała aktualną opinię Instytutu Badawczego Dróg i Mostów stwierdzającą jej przydatność do zimowego utrzymania dróg oraz aktualny atest Państwowego Zakładu Higieny potwierdzający spełnienie wymagań higienicznych;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 11:00

Po zmianie:
2022-09-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-19

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo