Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352521/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi opracowania wielobranżowej koncepcji projektowej oraz koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla zadania inwestycyjnego oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010956038

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-958

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzeum-wilanow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wilanow-palac.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352521

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00341559/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
189

Po zmianie:
238

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
- Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
CZĘŚĆ I- 5 tygodni, od dnia zawarcia Umowy - opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej oraz koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn. "Muzeum Bezpieczne" zawierającej etapowanie inwestycji (Etap I, Etap II, Etap III) - (część I) – dalej jako „Koncepcja”,
CZĘŚĆ II - od dnia akceptacji bez uwag części I przez Zamawiającego - 15 tygodni oraz 7 tygodni na uzyskanie stosownych prawomocnych zgód i zezwoleń organów konserwatorskich i nadzoru budowlanego – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej "Muzeum Bezpieczne - Etap I" w celu uzyskania w formie decyzji: pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na budowę oraz realizacji przetargu na wykonanie robót budowlanych, realizację robót budowlanych pn.: "Budowa kondygnacji podziemnej pod pergolą północną wraz z wykonaniem izolacji pionowej skrzydła północnego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrębie pergoli północnej" oraz "Budowa podziemnego kanału instalacyjnego, czerpni i wyrzutni terenowej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrębie pergoli północnej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. S. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - (część II) – dalej jako „Projekt” oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla Projektu (uzyskanie stosownych prawomocnych zgód i zezwoleń organów konserwatorskich i nadzoru budowlanego).

- Opis sposobu przygotowania oferty - zawarty w rozdziale XVI SWZ.

Po zmianie:
- Termin wykonania zamówienia
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
CZĘŚĆ I- 5 tygodni, od dnia zawarcia Umowy - opracowanie wielobranżowej koncepcji projektowej oraz koncepcyjnego Projektu Zagospodarowania Terenu dla inwestycji pn. "Muzeum Bezpieczne" zawierającej etapowanie inwestycji (Etap I, Etap II, Etap III) - (część I) – dalej jako „Koncepcja”,
CZĘŚĆ II - od dnia akceptacji bez uwag części I przez Zamawiającego - 15 tygodni oraz 14 tygodni na uzyskanie stosownych prawomocnych zgód i zezwoleń organów konserwatorskich i nadzoru budowlanego – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej "Muzeum Bezpieczne - Etap I" w celu uzyskania w formie decyzji: pozwolenia konserwatorskiego, pozwolenia na budowę oraz realizacji przetargu na wykonanie robót budowlanych, realizację robót budowlanych pn.: "Budowa kondygnacji podziemnej pod pergolą północną wraz z wykonaniem izolacji pionowej skrzydła północnego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrębie pergoli północnej" oraz "Budowa podziemnego kanału instalacyjnego, czerpni i wyrzutni terenowej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w obrębie pergoli północnej na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" na części działki nr ew. 17/4 z obrębu 1-05-52 przy ul. S. Kostki Potockiego 10/16 w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy - (część II) – dalej jako „Projekt” oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla Projektu (uzyskanie stosownych prawomocnych zgód i zezwoleń organów konserwatorskich i nadzoru budowlanego).

- Opis sposobu przygotowania oferty - zawarty w rozdziale XVI SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 09:00

Po zmianie:
2022-09-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-19 10:00

Po zmianie:
2022-09-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-18

Po zmianie:
2022-10-22

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmianie ulega treść SWZ oraz załącznika nr 6 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo