Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dopiewo, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352538/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Dopiewo

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Budowa systemu magazynowania i zagospodarowania wód opadowych
na boisku w Konarzewie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dopiewo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258738

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Leśna 1c

1.4.2.) Miejscowość: Dopiewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-070

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.pawlicka@dopiewo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.dopiewo.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352538

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00331571/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00026472/09/P

Po zmianie:
2022/BZP 00026472/10/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1.1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym.
1.2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1:
1.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy Wykonawca.
1.3. Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Po zmianie:
1.1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ, w przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu ofertowym.
1.2. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1:
1.2.1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy Wykonawca.
1.3. Pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
1.4. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.5.Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz.

Zobacz inne

Prawo