Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

16.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strawczyn, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352554/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA STRAWCZYN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN - Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STRAWCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010790

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żeromskiego 16

1.5.2.) Miejscowość: Strawczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-067

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48413038002

1.5.8.) Numer faksu: +48413038157

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@strawczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN - Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28c61c0a-35c3-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044255/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja msc. Strawczyn. -Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja miejscowości Strawczyn jest współfinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Oferty należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 1.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie na adres e mail:gmina@strawczyn.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zdnia23grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.z2020 r. poz.2415).2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu (godziny pracy Zamawiającego: 7:30-15:30 w dni robocze).Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego Rozdziału; 1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Strawczyn; https://strawczyn.ezamawiajacy.pl,lub https://oneplace.marketplanet.pl 2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.7. Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019r.)-zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: 1)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem II ust. 4 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z Rozdziałem II ust. 4 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIRP.ZP.271.1.30.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1. Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – zagospodarowanie terenu.
Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzeń sportowych: boiska do siatkówki plażowej, elementów małej architektury: park linowy, siłownia plenerowa, lodowisko całoroczne, plac zabaw dla dzieci, ławki, kosze na śmieci, latarnie, elementy pomocnicze wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym nawierzchnie utwardzane tworzące ciągi pieszo-jezdne i piesze, dostawa i montaż kontenera biurowego z zapleczem sanitarnym dla obsługi.

Zakres przedmiotu zamówienia:
 Dostawa i montaż kontenera biurowego z zapleczem sanitarnym
 Wiata lodowiska całorocznego
 Elementy małej architektury:
• park linowy,
• szachy terenowe,
• siłownia terenowa,
• przebieralnie,
• plac zabaw dla dzieci,
• stojaki na rowery,
• ławki,
• kosze na śmieci,
• boisko do siatkówki,
• budka ratownika,
• punkty ppoż,
• latarnie autonomiczne,
 instalacja wodociągowa i kanalizacyjna,
 instalacja elektryczna
 nawierzchnie utwardzane tworzące ciągi pieszo-jezdne i piesze.

KONTENER: Kontener biurowy z zapleczem sanitarnym dla obsługi. Modułów zawiera w sobie jedno pomieszczenie z aneksem i wydzielony sanitariat. Obiekt kontenerowy do czasowego użytkowania jednak dłuższego niż przewidziane procedurami 180 dni, docelowo zastąpiony zostanie stałym budynkiem zgodnie z pierwotnym projektem. Typowy obiekt kontenerowy, składający się z dwóch modułów o kształcie prostopadłościanu, na jednym długim boku wejście i dwa okna wysokie, każdy. Na bocznych ścianach : na jednej okno małe z docelowego aneksu kuchennego i okno portfenetr od strony przestrzeni głównej.

WIATA LODOWISKO Budynek spełnia funkcję wiaty nad lodowiskiem. Obiekt ma charakter w pełni otwartej altany wkomponowanej w otaczającą zieleń. Wewnątrz znajduje się przestrzeń lodowiska o powierzchni 120 m2 . Budynek wyposażony w bandy dookoła tafli.

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY
a) Park linowy – 13 drewnianych słupów o wysokości 10 m, ustawionych w pobliżu kontenera biurowego, pozwalające na organizację trzypoziomowego toru linowego o różnych stopniach trudności, zaleca się montaż przez wykonawcę mającego stosowne doświadczenie zarówno w technicznym aspekcie realizacji jak i ustawienia kolejności poszczególnych elementów oraz stopnia ich trudności, w zakres zamówienia wchodzi najłatwiejszy (najniższy) poziom trasy składający się z 12 przeszkód;
b) szachy terenowe i siłownia terenowa – utwardzone placyki w północno wschodniej części terenu. 3 sześciokątne place – skrajny północny z wykonaną w nawierzchni szachownicą terenową o wymiarach pola 50 x50 cm. Figury udostępniane przez obsługę i magazynowane w budynku recepcji. Pozostałe placyki wydzielonymi nawierzchnią bezpieczną strefami do montażu urządzeń siłowni terenowej zakłada się montaż następujących urządzeń: - „biegacz”, ”twister”, „krzesło do wyciskania”, „taichi”. Dobór urządzeń spełniających obowiązujące normy, montaż z zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów;
c) przebieralnie – dwa sześciokątne obiekty wykonane z drewna, niezadaszone, zamykane.
d) plac zabaw dla dzieci – przestrzeń w pobliżu kontenera biurowego, wyposażone w nawierzchnię bezpieczną wyposażona w trzy atrakcje-tory przeszkód dedykowana dla dzieci. Dobór urządzeń spełniających obowiązujące normy, montaż z zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów; W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż urządzeń zgodnie z rys. PAB13 – nr 02, huśtawka podwójna (załącznik „Huśtawka”), karuzela (załącznik „KARUZELA”).
e) elementy małej architektury i dodatkowego wyposażenia towarzyszącego obiektom kubaturowym: -stojaki na rowery -ławki -kosze na śmieci;
f) boisko do siatkówki – boisko do plażowej piłki siatkowej, wymiary normatywne ze strefą bezpieczeństwa 2 m dokoła. Słupki, siatka zgodne z zasadami sportowymi , słupki zabezpieczone okładzinami bezpiecznymi;
g) budka ratownika – miejsce czasowego dyżurowania ratowników zlokalizowane na wydzielonej, istniejącej plaży, konstrukcja drewniana
h) Punkty ppoż – wyznaczone miejsca stałego przechowywania środków gaśniczych przeznaczonych do użycia w przypadku wystąpienia pożaru na polu kampingowym;
i) latarnie autonomiczne – latarnie wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne i baterie Uwaga: elementy gotowe do montażu na terenie dostarczone na etapie realizacji spełniać muszą wymogi obowiązujących w tym czasie przepisów i posiadać muszą odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania,
j) miejsce na stanowiska handlowe oraz przestrzeń gastronomiczna typu food truck – polegające m.in. na utwardzeniu terenu.

Drogi wewnętrzne o szer. 3,0m i 5,0m będą wykonane z nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż drogi wewnętrznej przed budynkami znajdować się będzie parking z 10 stanowiskami do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,75m x 5,0m oraz trzy stanowiska do parkowania równoległego o wymiarach 2,5m x 7,0m. Odcinek drogi wewnętrznej zaczyna się i kończy rondami o jezdni szerokości 5,0m.

UWAGA! Zakres przedmiotu zamówienia został ograniczony m.in.:
1) wyłączono prace konserwacyjne dotyczące szałasu,
2) należy zamontować 3 lampy autonomiczne zamiast 18.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261200-6 - Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach (dotyczy części 1 i 2):
„ Cena ofertowa brutto” – C
„Okres gwarancji ” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2. Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – dostawa wraz z montażem dmuchanych atrakcji

Wodny tor przeszkód należy wykonać zgodnie z Załącznikiem „DMUCHANE ATRAKCJE”. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż toru wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. kapoki dla dzieci w ilości 10 szt. oraz w rozmiarze uniwersalnym w ilości 10 szt.
Sposób nadmuchania atrakcji – należy dostarczyć kompatybilne do zestawu urządzenie akumulatorowe do dobijania ciśnienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37529100-3 - Zabawki nadmuchiwane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37529000-2 - Zabawki nadmuchiwane i służące do jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach (dotyczy części 1 i 2):
„ Cena ofertowa brutto” – C
„Okres gwarancji ” – D

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- Zamawiający nie stawia warunku
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- Zamawiający nie stawia warunku
3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
- Zamawiający nie stawia warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej
5) Potencjał techniczny: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:
- minimum jedną robotę w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy: zagospodarowania terenu/ obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia) - dotyczy części 1

b) Potencjał kadrowy: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko wymienione poniżej:

Część 1:
- Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji) oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową/przebudową/rozbudową: zagospodarowania terenu / obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnych

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową/przebudową/rozbudową: zagospodarowania terenu / obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnych

- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowami
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową/przebudową/rozbudową: zagospodarowania terenu / obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnych

Do wykazu osób w stosunku do kierownika/ów budowy/robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.

Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji.

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 7. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji – w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
- Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych powyżej (1-2).
8. Dokumenty podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:
a) ppkt 1 - zamiast Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma sobą, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Zamawiający korzysta z internetowego repozytorium zaświadczeń e-Certis oraz wymaga przede wszystkim takich rodzajów zaświadczeń lub dowodów w formie dokumentów, które są objęte tym repozytorium.
5) Dokumenty te są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – załącznik nr 4 „Wykaz robót budowlanych”, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty
2) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 „Wykaz osób

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

8. Na ofertę składają się wypełnione i podpisane dokumenty:
1) Formularz oferty sporządzony według wzoru – załącznik nr 1 do SWZ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru załącznik nr 2 do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Jeżeli dotyczy - Oświadczenie składane na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podmiotu udostępniającego zasoby sporządzone według wzoru załącznik nr 2a do SWZ - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru oraz jeżeli dotyczy – pełnomocnictwo (w przypadku, w którym ofertę podpisuje pełnomocnik Wykonawcy), podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
5) Jeżeli dotyczy - pełnomocnictwo do reprezentowania albo reprezentowania i zawarcia umowy Wykonawcy lub Wykonawców składających ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy lub mocodawców;
6) Jeżeli dotyczy – oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy składający ofertę wspólnie, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pełnomocnika;
7) Jeżeli dotyczy – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym podmiotu udostępniającego zasoby;
8) Dokument wadium – w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, w oryginale w postaci elektronicznej.
9. Oferta musi zostać złożona wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w sposób opisany w rozdziale X SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości
Część 1: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Część 2: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)
w formie przewidzianej ustawą Pzp.
2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002
z dopiskiem „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn – część……"

znak sprawy: RIRP.ZP.271.1.30.2022”

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawcy wykazują spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z ppkt. 2;
2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
3) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://strawczyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
1)niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2)zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3)zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.
4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo