Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352800/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POLITECHNIKA GDAŃSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełna realizacja czterech filmów reklamowych wraz z dostawą powstałych materiałów filmowych ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA GDAŃSKA

1.2.) Oddział zamawiającego: WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Gabriela Narutowicza 11/12

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 58 348 60 20

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: edyta.cirocka@pg.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pg.edu.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352800

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00349575/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.14. Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.15. Nazwa projektu lub programu

Przed zmianą:
Welcome to Poland

Po zmianie:

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana dotyczy informacji, iż zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Zobacz inne

Prawo