Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Suwałki, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00352878/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA SUWAŁKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego
i oprogramowania w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SUWAŁKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790670970

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Świerkowa 45

1.4.2.) Miejscowość: Suwałki

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.4.7.) Numer telefonu: 875659300

1.4.8.) Numer faksu: 875659300

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina.suwalki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.suwalki.wrotapodlasia.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00352878

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345710/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
3.3.2. Część 2 – Oprogramowanie specjalistyczne i biurowe obejmuje:
a) Oprogramowanie specjalistyczne (program do archiwizacji sieciowej) – 1 szt. obejmuje:
aa) 40 stanowisk (licencja) aktualizacja;
bb) 15 stanowisk (licencja) nowych.
b) Oprogramowanie biurowy (program do tworzenia dokumentów) – 8 licencji,
zwane dalej oprogramowaniem.
3.3.2.1. Wykonawca ma obowiązek ddostarczenia oprogramowania nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, sprawnego, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy, spełniającego wymagane polskim prawem normy, wolnym od wad prawnych, a także spełniającego wymagania Zamawiającego.
3.3.2.2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego użytkowania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność (dot. oprogramowania biurowego).
3.3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oprogramowania, będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-402 Suwałki w terminie 30 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.3.2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie. Okres gwarancji będzie liczony od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
3.3.2.5. Do oprogramowania powinna zostać załączona instrukcja obsługi w języku polskim.
3.3.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.
3.3.2.7. Za wypadki i szkody powstałe podczas realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca.
3.3.2.8. Główny:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy operacyjne
Dodatkowe:
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów;
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania.
3.3.2.9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz asortymentu określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ oraz SWZ i jej załączniki. (minimalne wymagania Zamawiającego).
3.3.2.10. Określone w Załączniku Nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia wymagania (minimalne wymagania Zamawiającego) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które Wykonawca winien przedstawić na Załączniku nr 3a do SWZ i złożyć wraz z ofertą.
3.4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam określonych spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę całość zadania, a nie wybrany fragment zadania. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W takim wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm (jeżeli nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne.
3.5. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.
3.6. Ponadto dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności przepisami i normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów.
3.7. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danej technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych. W szczególności technologia/systemy/urządzenia/materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.
3.8. Mając na uwadze treść art. 105 ustawy Pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie.
3.9. Jeżeli do oferty Wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju technologii, systemów, urządzeń lub materiałów.
3.10. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, dlatego zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3.11. Zamawiający na podst. art. 310 pkt. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które Zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
3.12. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.

Po zmianie:
3.3.2. Część 2 – Oprogramowanie specjalistyczne i biurowe obejmuje:
a) Oprogramowanie specjalistyczne (program do archiwizacji sieciowej) – 1 szt. obejmuje:
aa) 40 stanowisk (licencja) aktualizacja;
bb) 15 stanowisk (licencja) nowych.
b) Oprogramowanie biurowy (program do tworzenia dokumentów) – 8 licencji,
zwane dalej oprogramowaniem.
3.3.2.1. Wykonawca ma obowiązek ddostarczenia oprogramowania nowego, nieużywanego oraz nieeksponowanego na wystawach lub imprezach targowych, sprawnego, bezpiecznego, kompletnego i gotowego do pracy, spełniającego wymagane polskim prawem normy, wolnym od wad prawnych, a także spełniającego wymagania Zamawiającego.
3.3.2.2. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do legalnego użytkowania oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczania innej opłaty utrzymującej ich ważność (dot. oprogramowania biurowego).
3.3.2.3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oprogramowania, będącego przedmiotem zamówienia na własny koszt do siedziby Zamawiającego tj. do Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowa 45, 16-402 Suwałki w terminie 30 dni od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3.3.2.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia min. 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone oprogramowanie. Okres gwarancji będzie liczony od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia.
3.3.2.5. Do oprogramowania powinna zostać załączona instrukcja obsługi w języku polskim.
3.3.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zamówienia z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej.
3.3.2.7. Za wypadki i szkody powstałe podczas realizacji zamówienia odpowiada Wykonawca. Odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych przyjmuje na siebie Wykonawca.
3.3.2.8. Główny:
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy operacyjne
Dodatkowe:
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów;
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania.
3.3.2.9. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz asortymentu określa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SWZ oraz SWZ i jej załączniki. (minimalne wymagania Zamawiającego).
3.3.2.10. Określone w Załączniku Nr 1 - Opisie przedmiotu zamówienia wymagania (minimalne wymagania Zamawiającego) dotyczące przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach, które Wykonawca winien przedstawić na Załączniku nr 3a do SWZ i złożyć wraz z ofertą.
3.3.2.11. Aaktualizacja licencji na 40 stanowisk wskazanych w Załączniku nr 1 Opisie przedmiotu zamówienia do SWZ – Część 2 poz. IV dotyczy obecnie używanego oprogramowania Ferro Backup System edycja Standard 5.7.2.
3.3.2.12. Zamawiający nie wymaga subskrypcji wsparcia technicznego przez 24 miesiące, lecz zapewnienia sprawności oprogramowania przez udzielanie pomocy np. e-mailowo w obsłudze programu w okresie 24 miesięcy tylko do aktualnej licencji.
3.4. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 99 ust. 5 i art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne dla robót, materiałów, systemów spełniające obowiązujące standardy i wymagania. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie urządzeń lub materiałów należy je traktować wyłącznie jako propozycje. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy i na zasadach tam określonych spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SWZ. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udowodnienia, iż zastosowane rozwiązania równoważne pozwolą osiągnąć wszystkie założenia techniczne dla przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę całość zadania, a nie wybrany fragment zadania. Ciężar udowodnienia, że materiał lub urządzenie jest równoważne w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli materiały lub/i urządzenia zaoferowane przez Wykonawcę jako równoważne nie będą równoważne w świetle przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów, oferta tego Wykonawcy zostanie odrzucona jako nieodpowiadająca treści SWZ. W przypadku zaś opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia z zastosowaniem rozwiązań równoważnych opisywanym. Ponadto należy przyjąć, że wszystkim takim odniesieniom towarzyszą wyrazy "lub równoważne". W takim wypadku, procedurę opisaną na wstępie niniejszego punktu stosuje się odpowiednio. W przypadku opisu za pomocą norm za rozwiązania równoważne uznaje się takie rozwiązania, które zapewniają spełnienie wymagań minimalnych określonych w normie na poziomie nie gorszym niż opisano to w stosownych normach. W przypadku przywołanych w SWZ norm (jeżeli nie określono tego szczegółowo) rozumie się normy aktualne.
3.5. W przypadku przyjętych przez Wykonawcę do wyceny technologii, systemów, materiałów lub urządzeń równoważnych, do oferty musi być dołączony wykaz tych technologii, systemów, urządzeń lub materiałów, który będzie w swej treści zawierał podanie: rodzaj i opis zastosowanej technologii lub systemu, nazwy zastosowanego urządzenia/materiału, nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu urządzenia lub materiału.
3.6. Ponadto dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający wymaga udokumentowania równoważności, m.in. za pomocą załączonych do wykazu technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych; obliczeń, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności przepisami i normami oraz kart katalogowych producentów urządzeń/materiałów równoważnych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów.
3.7. W przypadku wątpliwości co do równoważności zaproponowanych w ofercie zamienników technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności. W szczególności w tym celu może żądać przedstawienia przez Wykonawcę katalogów producenta danej technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych. W szczególności technologia/systemy/urządzenia/materiały równoważne oceniane będą pod względem możliwości uzyskania określonych dla technologii/systemów/urządzeń/materiałów poziomu funkcjonalności, kosztów eksploatacji, niezawodności działania.
3.8. Mając na uwadze treść art. 105 ustawy Pzp, Zamawiający podkreśla, iż nie ogranicza katalogu dokumentów jakie Wykonawca, w celu udowodnienia równoważności, winien przedłożyć w ofercie.
3.9. Jeżeli do oferty Wykonawcy nie zostanie załączony wykaz proponowanych technologii/systemów/urządzeń/materiałów równoważnych Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca odstępuje od oferowania tego rodzaju technologii, systemów, urządzeń lub materiałów.
3.10. Zamówienie jest przeznaczone do użytku osób fizycznych, dlatego zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
3.11. Zamawiający na podst. art. 310 pkt. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie unieważnienie postępowania, jeżeli środki, które Zmawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia nie zostaną mu przyznane.
3.12. Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiający szczegółowo opisał w opisie przedmiotu zamówienia i załącznikach do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 08:00

Po zmianie:
2022-09-22 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 09:00

Po zmianie:
2022-09-22 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo