Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Niechlów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353299/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA NIECHLÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
"ZAKUP NOWEGO WOZU ASENIZACYJNEGO - WYDATEK NA INWESTYCJE W ZAKRESIE USUWANIA ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA KANALIZACJĘ"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIECHLÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050630

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Głogowska 31

1.5.2.) Miejscowość: Niechlów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-215

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@niechlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.niechlow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"ZAKUP NOWEGO WOZU ASENIZACYJNEGO - WYDATEK NA INWESTYCJE W ZAKRESIE USUWANIA ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA KANALIZACJĘ"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bdaab9dc-37ee-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353299

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041166/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 "ZAKUP NOWEGO WOZU ASENIZACYJNEGO - WYDATEK NA INWESTYCJE W ZAKRESIE USUWANIA ŚCIEKÓW ZE ŚRODKÓW SUBWENCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA KANALIZACJĘ"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.niechlow.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej
https://niechlow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do
100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg,
mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES,
ASIC, XMLenc.
Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://niechlow.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w rozdziale XXVIII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w rozdziale XXVIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRIOŚ.271.29.2022.AM

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 682235,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego wozu asenizacyjnego wraz z przeszkoleniem dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi samochodu.
2. Pojazd przeznaczony jest opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków.
3. Samochód asenizacyjny będący przedmiotem zamówienia winien spełniać przewidziane obowiązującymi przepisami prawa wymagania techniczne umożliwiające dopuszczenie go obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj.
1) posiadać znak CE deklarację zgodności,
2) spełniający wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.2002.193.1617 z dnia 22.11.2002 r.)
3) spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988)
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 34144500-3 - Pojazdy do transportu odpadów i ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 %;
2) Okres gwarancji (OG) – waga 40%
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1) Cena (C) - waga 60 %, maksymalna liczba punktów: 60.

cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60 %
cena oferty ocenianej brutto

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

2) Okres gwarancji (G)– waga 40%, maksymalna liczba punktów: 40.
Zamawiający przyzna punkty w ramach tego kryterium, jeżeli Wykonawca udzieli dodatkowej gwarancji na przedmiot zamówienia (poza wymaganą, wskazaną w rozdziale w rozdziale V pkt 7 SWZ.
Liczba punktów jaką uzyska Wykonawca w kryterium „okres gwarancji” zostanie obliczona według wzoru:

okres gwarancji zaoferowany w ofercie badanej
G = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 40 %
najdłuższy zaoferowany okres gwarancji i spośród badanych ofert.

Uwaga!
W przypadku zaoferowania gwarancji krótszej niż 24 miesięcy oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku braku zaznaczenia gwarancji – Zamawiający przyjmie do oferty minimalny wymagany termin gwarancji: 24 miesięcy.

1. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, czyli oferta, która uzyskała najwyższą sumaryczną ilość procentów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
3. Oferta Wykonawcy, która uzyska najwyższą liczbą punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która została złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która jest najwyżej oceniona i nie podlega odrzuceniu oraz spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5, zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
9. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności o których mowa w rozdziale VII SWZ,
2) spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia wykonawcy warunków w niniejszym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wykonawcy warunków w niniejszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wykonawcy warunków w niniejszym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 (dwie) dostawy w zakresie nowego wozu asenizacyjnego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (zdolność techniczna).
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki o których mowa w:
1) ust. 1 pkt 1) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek,
2) ust. 2 pkt 4) zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie potwierdzi, iż spełnia ww. warunek.
4. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp:
1) NA POTWIERDZENIE BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
a) oświadczenie Wykonawcy aktualne na dzień złożenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 8 do SWZ);
b) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z KRS lub CEiIDG składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
c) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 9 do SWZ), o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 ustawy PZP
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. poz. 835 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
- art. 109 ust. 1 pkt 4 i 7 ustawy PZP

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych oraz oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp:
NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) dostawę w zakresie nowego wozu asenizacyjnego wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane - według wzoru (załącznik nr 7 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w SWZ i opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) opis przedmiotu zamówienia złożonego w formie specyfikacji technicznej określającej parametry oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, przedmiotowe środki dowodowe muszą potwierdzać spełnienie wszystkich minimalnych wymagań i parametrów wskazanych w niniejszym załączniku. Wykaz zawierający zestawienie parametrów technicznych i wyposażenia oferowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem nazwy sprzętu oraz jego parametrów oferowanych przez wykonawcę, a także wskazanie producenta i modelu oferowanego sprzętu. W wykazie należy wskazać opis równoważności jeśli występuje. Należy również złożyć karty katalogowe produktów/dokumentację techniczną producenta
(Załącznik nr 2 jest jednocześnie Opisem Przedmiotu Zamówienia – dalej OPZ)
2. Na podstawie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie z zastrzeżeniem art. 107 ust. 3 Pzp.
3. Postanowień punktu poprzedzającego nie stosuje się, jeżeli pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Katalog, zdjęcia, foldery, załącznik nr 2 do SWZ na których wykonawca zaznaczy wszystkie parametry urządzeń będące przedmiotem jego ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Ustala się wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących form:
1) Pieniądzu przelewem z konta na konto na rachunek bankowy Zamawiającego 33 8669 0001 0070 9899 2000 0006 Bank Spółdzielczy we Wschowie,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium. Czynność ta skróci czas badania ofert. W formularzu ofertowym należy podać również numer konta, na które Zamawiający winien dokonać zwrotu wadium.
6. Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie, w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta tj. wadium należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu.
7. Wadium w formie poręczenia lub gwarancji powinno zawierać stwierdzenie, że jest ono nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokument musi być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela gwaranta. Do dokumentu gwarancji wadialnej lub poręczenia wadialnego podpisanego przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji gwaranta, powinno zostać załączone upoważnienie (na podstawie pełnomocnictwa) dla osoby podpisującej gwarancję wadialną/ poręczenie wadialne w imieniu gwaranta, udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
10. W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
11. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1-5 ustawy pzp.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy stosownie do treści art. 58 ust. 1 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobligowani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz winno być dołączone do oferty.
3. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie.
4. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem Wykonawców.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za prawidłową realizację zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w odniesieniu do pojedynczych wykonawców.
7. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
8. W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum należy wymienić firmy wchodzące w jego skład oraz wskazać Lidera Konsorcjum.
9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą odpowiednio do oferty oświadczenie, stanowiące załącznik nr 6 do SWZ, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:
1) zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku, gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (np. klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne lub inne niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy okoliczności mające istotny wpływ na wykonanie umowy itp.). W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania przeszkody;
2) zmiana asortymentu w przypadku trwałej niedostępności danej pozycji. W takim przypadku Wykonawca musi poinformować o zaistniałej sytuacji Zamawiającego, przedstawić dowód, iż jest to sytuacja niezależna od niego oraz zaproponować rozwiązanie alternatywne, które Zamawiający musi zaakceptować;
3) zmiana terminu płatności w przypadku ograniczenia finansowego po stronie Zamawiającego, z przyczyn od niego niezależnych;
4) w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu, terminu realizacji Umowy lub zmiany zakresu świadczeń Wykonawcy wymuszone takimi zmianami prawa;
5) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – wynagrodzenie przewidziane niniejszą Umową ulegnie zmianie odpowiedniej do zmiany wysokości podatku od towarów i usług (ulegnie korekcie o wysokość zmiany podatku VAT), przy czym powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia objętego fakturą wystawioną po dniu wejścia w życie zmiany przepisów prawa wprowadzających nowe stawki podatku od towarów i usług.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 1, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:
1) opis propozycji zmiany,
2) uzasadnienie zmiany,
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
4) opis wpływu zmiany na harmonogram realizacji i fakturowania oraz termin wykonania umowy.
3. Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania przedłużenia terminu wykonania umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę – w takim przypadku koszty dodatkowe związane takimi zmianami ponosi Wykonawca.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-26 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://niechlow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 08:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo