Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Będzin, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353535/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH

1.3.) Oddział zamawiającego: Dąbie, ul. Dolna 1, 42-504 Będzin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276559220

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dąbie, ul. Dolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Będzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-504

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32/4281580

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zgk@psary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.psary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 1 - gospodarka wodna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d594141c-37f5-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353535

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_psary

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_psary

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Zamawiający, zgodnie Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d włączona obsługa JavaScript,
e zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocąprotokołu TLS 1.3.
g Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
h Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
2. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. reprezentowana przez Zarząd Zakładu. Adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. z siedzibą Dąbie, ul. Dolna 1, 42-504 Będzin, tel. 32/ 428 15 80.
2 Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@zgk.psary.pl.
3 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji ustawowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach związanych z prowadzonym zamówieniem publicznym pn.: „Zimowe utrzymanie dróg publicznych i lokalnych na terenie gminy Psary w sezonie zimowym 2022/2023”, nr sprawy: ZGK/350/2022, na podstawie ustawy Pzp oraz wewnętrznych regulacji.
4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)”;
5 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
6 Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz przepisami prawa.
7 Posiada Pani/Pan prawo:
• dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych *;
• prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 1 RODO **;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8 Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielanie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8 Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK/350/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zimowym utrzymaniu dróg publicznych i lokalnych na terenie Gminy Psary w sezonie zimowym 2022/2023 w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Do obowiązków wykonawcy należy całodobowe świadczenie usług zimowego utrzymania przejezdności poprzez odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi dróg. Wykonanie zamówienia ma na celu wyeliminowanie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołane takimi czynnikami jak śliskość zimowa i opady śniegu.
Długość dróg publicznych i lokalnych do utrzymania w sezonie 2022/2023 wynosi: 65 038 km
Odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskości dróg gminnych (wg wykaz dróg – załącznik nr 5) i lokalnych (wg wskazań ZGK w Psarach Sp. z o.o.), w okresie zimowym 2022/2023 wraz z obsługą i materiałami.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) – instrukcja zamówienia zawiera załącznik nr 4.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-01 do 2023-04-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Uwaga:
1) Zamawiający ustala termin płatności faktur na : nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych,
2) Wykonawca powinien zaoferować termin płatności faktury podając konkretną liczbę dni w przedziale od 14 do 30 dni kalendarzowych,
3) Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu płatności faktury wyrażonego w inny sposób niż w pełnych dniach kalendarzowych,
4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy termin płatności faktury krótszy niż 14 dni kalendarzowych.
5) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w ofercie terminu płatności faktury, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin płatności faktury tj. 30 dni kalendarzowych.
4. Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady iż wartości od 1-4 zaokrąglają się w dół, a wartość od 5-9 zaokrąglają się w górę).
5. Przy sprawdzeniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
6. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w wyżej wymienionych kryteriach. Oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów zostanie uznana jako najkorzystniejsza.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
8. Do wyboru najkorzystniejszej oferty są dopuszczone wyłącznie oferty uznane za ważne niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3.4.1 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich dwóch (2) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) usługi polegające na zimowym utrzymaniu dróg w pełnym zakresie – odśnieżanie i przeciwdziałanie śliskości dróg na łączną kwotę: 200 000,00 zł. brutto.
3.4.2 Wykonawca musi wykazać że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami zdolną/zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej 2 osobami odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kierowcami i operatorami urządzeń w ilości zapewniającej obsługę wymaganego w niniejszej specyfikacji sprzętu.
3.4.3 Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponować) odpowiednim potencjałem technicznym w celu realizacji zamówienia, tj. przynajmniej:
- pługopiaskarka o poj. min. 4,5 m3 – 1 szt.;
- koparkoładowarka – min. 1 szt.;
- ładowarka – 1 szt.;
- ciągnik z pługiem klinowym i lemieszowym z napędem na obie osie z zamontowanym rozrzutnikiem środków do zwalczania śliskości – min. 2 szt.
Ww. ilość sprzętu jest ilością minimalną, jaka winna być w dyspozycji dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o z/s Dąbie, ul. Dolna 1 i zaangażowania w realizację przedmiotowego zamówienia w całym okresie realizacji umowy, faktyczna ilość sprzętu jaką Wykonawca będzie musiał zastosować będzie wynikała z rzeczywistych potrzeb tak aby zapewnić oczyszczanie dróg zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SWZ i umowie.
Uwaga:
Uwaga (dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego powyżej):
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:-średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,-średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.2 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. 3 niniejszego rozdziału SWZ), na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
• w celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.1
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich dwóch lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określonych czy te usługi zostały wykonane lub są wykonane należycie.
Uwaga: Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
• celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.2.
wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami.
• celu wykazania spełniania warunku z ust. 3.4.3.
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.1 Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, w celu wykazania braku podstaw (przesłanek) wykluczenia z postępowania, na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy zostanie wezwany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
• oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
w zakresie pkt 4.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą (dotyczy oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu) należy złożyć 13.3.1. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym w rozdziale XIX SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ. Oświadczenia składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym wyżej mowa, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 3 do SWZ).
13.3.2 Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia
i z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie zamówienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – zgodnie z treścią zawartą w formularzu oferty, stanowiącym załącznikiem nr 1 do SWZ. Oświadczenie składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.13.3.3 Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej, może dokonać mocodawca (osoba/osoby wystawiające pełnomocnictwo) lub notariusz. 13.3.4. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”) – o ile dotyczy (odnosi się do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 13.3.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy).
Zobowiązanie lub inny podmiotowy środek dowodowy w opisywanym zakresie, przekazuje się w postaci elektronicznej, i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy zobowiązanie (inny podmiotowy środek dowodowy) zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, może dokonać podmiot udostępniający zasoby lub notariusz.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4 500,00 zł, (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Szczegółowe informacje dot. wadium zostało zawarte w rozdziale XXII SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 13.3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo
z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy (ust. 13.3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:
5.1 Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5.2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
6. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 lub 3 ustawy., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy („(…) z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Pzp (Dz.. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm), przewiduje również możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści ofert, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
1.1. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych , w szczególności:
a) klęski żywiołowej,
b) w przypadku nietypowych warunków pogodowych, które wymagają zmiany wyznaczonego okresu zimowego utrzymania,
c) w przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, o ile wykonanie tych zamówień spowoduje konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia (umowy),
1.2. zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych,
1.3. inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
2. Zmiany osobowe
- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SWZ;
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
a) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu świadczonych usług w przypadku ograniczenia środków budżetowych przyznanych w uchwale budżetowej na kolejny rok.
c). Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia zakresu świadczonych usług wchodzących w skład w przedmiotu umowy.
4. Pozostałe zmiany
a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zgk_psary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
1.
Cena ofertowa (IPc)
70 %
max - 70 pkt
2.
Termin płatności faktur (T)
30 %
max – 30 pkt
Razem
100 %
100,00 pkt
2 Przyjmuje się, że 1% = 1 punkt.
3 Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób: 3.1 Kryterium 1 - cena ofertowa -max 70 pkt - wg następującego wzoru:
IPc = Cn : Cb x Zc
gdzie poszczególne litery oznaczają:
IPc – liczba punktów w kryterium „cena ofertowa”,
Cn – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),
Zc – znaczenie (waga) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 70 pkt = 70 %
Uwaga:
1 Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. m.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 2 Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3.2. Kryterium 2 – Termin płatności faktur (T) będzie ustalona poprzez wyliczenie stosunku terminu płatności do terminu płatności badanej oferty do najdłuższego zaproponowanego przez Wykonawcę i pomnożenie uzyskanego wyniku przez znacznie procentowe kryterium, czyli wg poniższego wzoru:
termin płatności faktury badanej oferty
T= ------------------------------------------------------ x 30 = ilość punktów
najdłuższy wymagany przez Zamawiającego
termin płatności faktur
Uwaga:
1) Zamawiający ustala termin płatności faktur na : nie krótszy niż 14 dni kalendarzowych oraz nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych,
2) Wykonawca powinien zaoferować termin płatności faktury podając konkretną liczbę dni w przedziale od 14 do 30 dni kalendarzowych,
3) Zamawiający nie dopuszcza zaproponowania przez Wykonawcę terminu płatności faktury wyrażonego w inny sposób niż w pełnych dniach kalendarzowych,
4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie wyznaczy termin płatności faktury krótszy niż 14 dni kalendarzowych.
5) W przypadku gdy Wykonawca nie określi w ofercie terminu płatności faktury, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin płatności faktury tj. 30 dni kalendarzowych.
4. Obliczenia punktów będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (wg zasady iż wartości od 1-4 zaokrąglają się w dół, a wartość od 5-9 zaokrąglają się w górę).
5. Przy sprawdzeniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert.
6. Łączna ilość punktów oferty stanowi sumę ilości punktów przyznanych w wyżej wymienionych kryteriach. Oferta, która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów zostanie uznana jako najkorzystniejsza.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzyma najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

Zobacz inne

Prawo