Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radzanów, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353650/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Radzanów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Radzanów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378373

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Piłsudskiego 26

1.5.2.) Miejscowość: Radzanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-540

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 23 6798033-35

1.5.8.) Numer faksu: 23 6798033 wew. 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@radzanow.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.radzanow.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c24d84d-3802-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353650

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033883/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa gminnego boiska do piłki nożnej w miejscowości Radzanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://radzanow.biuletyn.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIN.271.19.2022.JR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część pierwsza zamówienia obejmuje:
- opracowanie projektów w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
- uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wykonanie robót rozbiórkowych – demontaż istniejącego ogrodzenia,
- wykonanie projektu rozbiórek związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej – likwidacja słupów i oraz wykonanie projektu sieci zasilającej 2 stacje telefonii komórkowej – wykonawstwo po stronie właściciela sieci, który zleci wykonanie prac pomiotowi zewnętrznemu,
- rozbudowa sieci elektroenergetycznej na działce Inwestora, o zasilanie oświetlenia zewnętrznego i kontenerów, biurowego i sanitarnych,
- wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego,
- rozbudowa sieci wodociągowej – wykonanie przyłączy wodociągowych do kontenerów,
- wykonanie zbiornika na nieczystości płynne - szamba o poj. 10m3, wraz z wykonaniem przewodów kanalizacji sanitarnej odprowadzającej nieczystości z urządzeń sanitarnych zlokalizowanych w kontenerach,
- wykonanie instalacji do nawadniania boiska wraz z zespołem pompowym,
- prace agrotechniczne i ukształtowanie terenu boiska wraz ze strefą bezpieczną,
- ogrodzenie boiska wys. 1,20m, dł. około 180,00m, 3 bramy szer. 5,00m, 3 furtki szer. 1,00m,
- wyposażenie boiska w 2 komplety bramek, (bramki stalowe 7,32x2,44m i aluminiowe treningowe 5,00x2,00m),
- wyposażenie boiska w 2 zadaszone ławki dla zawodników po 20 miejsc każda ,
- wyposażenie boiska w 2 kpl. piłkochwytów, wys. 5,00m
- dostawę i montaż kontenera biurowego, stanowiącego zaplecze administracyjne,
- dostawę i montaż 2 kontenerów sanitarnych, wraz z wyposażeniem (szatnia, WC, prysznice), stanowiących zaplecze higieniczno-sanitarne dla zawodników,
- alternatywnie – dopuszcza się dostawę zespolonych kontenerów sanitarnych (2 szt.) i kontenera biurowego jako komplet lub zespolonych 2 kontenerów sanitarnych i oddzielnego kontenera biurowego,
- modernizację ciągu pieszo-jezdnego, z zakończeniem go placem manewrowym dla zmiany kierunku jazdy dla autokarów,
- wykonanie wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego miejsc parkingowych z nawierzchnią z kostki ażurowej,
- wykonanie ciągów pieszych z nawierzchnią żwirowo-gliniastą,
- wykonanie oświetlenia zewnętrznego – montaż 12 słupów,
- wykonanie monitoringu CCTV – 10 kamer,
- dostawę wyposażenia dodatkowego: chorągiewki, wózek do kredowania linii,
- nadzór autorski nad opracowana dokumentacją projektową,
- wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni w pierwszym okresie wegetacyjnym następującym po realizacji przedmiotowego zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45236110-4 - Wyrównywanie nawierzchni boisk sportowych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część druga zamówienia obejmuje:
- opracowanie projektów w zakresie koniecznym do wykonania zadania,
- uzyskanie wymaganych uzgodnień i pozwoleń w imieniu inwestora zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- wyposażenie boiska w 2 trybuny po ok. 100-110 miejsc każda,
- nadzór autorski nad opracowaną dokumentacją projektową.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zgodnie z SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców lub w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
c) Oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania – oświadczenie według wzoru załącznik nr 3 do SWZ wraz z ofertą oraz oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (na wezwanie), składa, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te i oświadczenia mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
d) Zamawiający przed zawarciem umowy, jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają poprzez wskazanie w oświadczeniu składanym wraz z ofertą – wzór załącznik nr 4 do SWZ, które roboty budowlane i/lub dostawy wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 PZP)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty - dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu lub bezpośrednio poprzez stronę https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.

Zobacz inne

Prawo