Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kaliska, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353703/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Nadleśnictwo Kaliska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dachu stajni w leśnictwie Wojtal

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Kaliska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190036750

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Długa 64

1.5.2.) Miejscowość: Kaliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-260

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 058 5889818

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kaliska.gdansk.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dachu stajni w leśnictwie Wojtal

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15692fc0-37fa-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353703

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041341/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont dachu stajni leśnictwa Wojtal

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 13.1.W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.
13.3.Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: ”Remont dachu stajni w leśnictwie Wojtal” – znak sprawy: SA.270.28.2022.
13.4.Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący.
13.5.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
13.6.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
13.7.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: a)podpisie zaufanym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346); b)podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).
13.8.Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES; b)dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES; c)do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 ().
13.9.Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: a)stały dostęp do sieci Internet; b)posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), c)komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, d)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), e)włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.
13.10. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:
1)pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań
dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx; 2)w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z; 3)maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
13.11. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: a)załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; b)oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”; c)o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.
13.12. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień
oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę
ich zamieszczenia na Platformie.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://e-propublico.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

28.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Nadleśnictwo Kaliska, Długa 64 , 83-260 Kaliska.
Tel.: 058 5889818, e-mail: kaliska@gdansk.lasy.gov.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachu stajni w leśnictwie Wojtal,
na terenie działki nr działka nr 167/3LP, obręb Odry, gmina Czersk obszar wiejski, powiat chojnicki, nr inwentarzowy 108/038. Obiekt o powierzchni zabudowy 116,49m2, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony,
w technologii murowanej, z cegły, z dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, o kącie pochylenia połaci 45 stopni, krytym dachówką ceramiczną. Zakres prac obejmuje: rozbiórkę starych i wykonanie nowych elementów więźby dachowej tj. deski okapowej, gzymsowej wiatrowej, łat, częściowo murłat, płatwi, mieczy i zastrzałów, krokwi i kleszczy, wskazanych przez inwestora, wykonanie deskowania połaci, pokrycia z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskiej (okap i wiatrownice) z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej, pokrycia dachu z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym, wykonanie orynnowania z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej oraz instalacji odgromowej budynku, wywóz i utylizacja zdemontowanych materiałów, wymiana belek stropowych wskazanych przez Inwestora, naprawa muru ceglanego metodą zszywania pęknięć z wykorzystaniem kotew spiralnych. Elementy drewniane impregnowane. Materiały z rozbiórki, zdemontowane stanowią własność Wykonawcy.
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów (wniosku materiałowego), uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Inspektora nadzoru.
UWAGA ! Wszystkie elementy wyposażenia należy uzgodnić przed montażem z Zamawiającym.
Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne.
Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać świadectwa i aprobaty techniczne w języku polskim. Roboty budowlane
i wykończeniowe powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami. Elementy budowlane
i instalacyjne, co do których jest wymagana klasa odporności ogniowej należy dostarczyć wraz z atestami i świadectwami dopuszczenia potwierdzającymi posiadanie wymaganej klasy.
Uwaga! Do oferty należy przedstawić kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi dla poszczególnych pozycji kosztorysowych na szablonie (załączniku nr 2 do SWZ). Przed podpisaniem umowy należy przedstawić kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 5.1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:
5.2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa
w art 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego o wartości do 30 % wartości zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wskazanych w punkcie 4.1 niniejszej SWZ.
5.3. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówienia będą prace określone
w dokumentacji projektowej załączonej do niniejszej SWZ, których szczegółowy opis technologii wykonania określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
5.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.2. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki.
5.5. Zamówienia, o których mowa w pkt 5.2. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz wystąpienia nowych zadań gospodarczych
lub publicznych.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane kryteria:
1. Cena 60 %
2. Okres gwarancji 40%

1. Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie badanej
Maksymalnie w kryterium "Cena" Wykonawca może uzyskać 60 punktów.
Cenę oferty Zamawiający określi na podstawie wartości brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.

2. Okres gwarancji
Liczba punktów =
( (GJof-GJmin) /(GJmax-GJmin) ) * 100 * waga
gdzie:
- GJof - okres gwarancji jakości podany w ofercie badanej
- GJmin - minimalny wymagany okres gwarancji jakości
(24 miesięcy)
- GJmax - maksymalny okres gwarancji jakości (36 miesięcy)
Okres udzielenia gwarancji obejmuje okres na jaki Wykonawca udzieli gwarancji na zrealizowane roboty budowlane.
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
Maksymalnie w kryterium "Okres gwarancji", Wykonawca może uzyskać 40 punktów.
Do oceny kryterium, Zamawiający będzie uwzględniał okres gwarancji wykazany tylko w pełnych miesiącach w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące, jednakże nie dłuższy niż 36 miesięcy.
Ocenie podlegać będzie okres gwarancji wynoszący minimalnie 24 miesiące i maksymalnie 36 miesięcy.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji jakości krótszy niż 24 miesiące, Zamawiający do oceny ofert i okresu gwarancji przyjmie 24 miesięczny okres udzielonej gwarancji.
W przypadku gdy Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji jakości dłuższy niż 36 miesięcy, Zamawiający do oceny ofert i okresu gwarancji przyjmie 36 miesięczny okres udzielonej gwarancji.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej
lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości
co najmniej 20 000,00 zł.
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 40 000,00 zł.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże:
a) wykonanie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, każda z nich na kwotę co najmniej
60 000,00 zł brutto.
b) dysponowanie co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem. W przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat, wraz z zaświadczeniem, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

2. Zaświadczenie z ZUS lub KRUS
Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
W przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.

3. Odpis lub informacja z KRS lub CEIDG
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4. Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowanych - Załącznik nr 8 do SWZ.
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania
oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Z załączonego wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał
co najmniej 2 roboty odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, każda z nich na kwotę
co najmniej 60 000,00 zł brutto.

2. Wykaz osób - Załącznik nr 9 do SWZ.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Z załączonego wykazu ma wynikać, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, czy też posiadającą odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

3. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w wysokości nie mniejszej
niż 20 000,00 zł.

4. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 40 000,00 zł tego ubezpieczenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Dokument potwierdzający niezaleganie z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego" lub "Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że Wykonawca nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

3. Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast Informacji z Krajowego Rejestru Karnego składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

Inne dokumenty:
1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – Załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

12.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
12.2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać
w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
12.3. Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza,
przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin
na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia oraz winna zawierać:
1) strony umowy z oznaczeniem lidera;
2) cel zawarcia umowy;
3) okres obowiązywania umowy konsorcjum (obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji, rękojmi);
4) solidarną odpowiedzialność każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy
oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
5) wyłącznie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez któregokolwiek z wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia do czasu wykonania przedmiotu zamówienia;
6) zakaz dokonywania zmian w umowie konsorcjum bez zgody Zamawiającego.
12.4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa w pkt 12.1.
12.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

25.1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 10 do niniejszej SWZ.
25.2. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności.
25.3. Dopuszcza się możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach:
1) Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana ta spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. np. udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu realizacji zamówienia podstawowego lub wystąpienie siły wyższej (np. warunki atmosferyczne), która ma wpływ na realizację umowy i inne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec.
2) Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
3) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
4) Konieczności zmiany osób, o których mowa w § 2.
5) Wystąpienie konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę.
6) Wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji.
25.4. W odniesieniu do zapisów pkt. 3 i 5 nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, za zgodą obydwu Stron i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Zobacz inne

Prawo