Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wielkie Oczy, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353733/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Wielkie Oczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielkie Oczy

1.2.) Oddział zamawiającego: Gmina Wielkie Oczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900588

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Leśna 2

1.4.2.) Miejscowość: Wielkie Oczy

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-627

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.4.7.) Numer telefonu: 166310126

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wielkieoczy.info.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: wielkieoczy.info.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353733

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00344906/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zawiadamia o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie:

1) Część XVII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni , tj. do dnia 25.10.2022 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2) Część XVIII pkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć poprzez Platformę do dnia 26.09.2022 r. do godziny 10:00.
3) Część XVIII pkt 3 SWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r. o godzinie 10:10.
4) Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, część C. „Oferowany przedmiot zamówienia”, Cześć 1. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego - Parametry oferowanego sprzętu/oprogramowania komputerowego - Opis przedmiotu zamówienia, parametry komputera (opis) – 8 szt:
- pkt 3 Parametry pamięci masowej: Minimum 500 GB M.2 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Komputer musi mieć możliwość rozbudowy pamięci masowej o dysk twardy lub dysk SSD z interfejsem SATA;
- pkt 9 Zasilacz: Zasilacz posiadający certyfikat minimum 80 PLUS Bronze. Zamawiający dopuści zasilacz z certyfikatem 80 PLUS jeśli sprawność zasilacza wynosi minimum 85% przy obciążeniu 20% i minimum 88% przy obciążeniu 50%. W przypadku posiadania przez zasilacz jedynie certyfikatu 80 PLUS, Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę wraz z ofertą raportu z testów zasilacza.
5) Załącznik nr 7 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, parametry komputera (opis) – 8 szt:
- pkt 3 Parametry pamięci masowej: Minimum 500 GB M.2 PCIe NVMe, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Komputer musi mieć możliwość rozbudowy pamięci masowej o dysk twardy lub dysk SSD z interfejsem SATA;
- pkt 9 Zasilacz: Zasilacz posiadający certyfikat minimum 80 PLUS Bronze. Zamawiający dopuści zasilacz z certyfikatem 80 PLUS jeśli sprawność zasilacza wynosi minimum 85% przy obciążeniu 20% i minimum 88% przy obciążeniu 50%. W przypadku posiadania przez zasilacz jedynie certyfikatu 80 PLUS, Zamawiający wymaga przekazania przez Wykonawcę wraz z ofertą raportu z testów zasilacza.

Ze względu na wprowadzone zmiany, Zamawiający przedłuża termin złożenia ofert.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:00

Po zmianie:
2022-09-26 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:10

Po zmianie:
2022-09-26 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-21

Po zmianie:
2022-10-25

Zobacz inne

Prawo