Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353739/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im Tadeusza Browicza

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
​ Roboty Budowlane - „Przebudowa infrastruktury ciepłowniczej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy etap- I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im Tadeusza Browicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000979188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Św. Floriana 12

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-030

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wsoz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsoz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

​ Roboty Budowlane - „Przebudowa infrastruktury ciepłowniczej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. T. Browicza w Bydgoszczy etap- I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62d35717-3806-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353739

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00103032/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa infrastruktury ciepłowniczej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno- Zakaźnego w Bydgoszczy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamawiający informuje iż Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II”. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz/public/postepowanie?postepowanie=33831768

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz/public/postepowanie?postepowanie=33831768 - patrz SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz/public/postepowanie?postepowanie=33831768 - patrz SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 022/18/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych określonych w opracowanym projekcie robót budowlanych przebudowy infrastruktury ciepłowniczej na terenie Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno – Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy ul. Floriana 12 dz. nr 21/6, 20/1, 19, 89. Szczegółowy opis zamówienia oraz zakres robót do wykonania stanowi dokumentacja techniczna – etap I wykonania inwestycji
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 oraz 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1/ Cena oferty
Ranga 60 %
2/ Termin wykonania zamówienia
Ranga 20 %
3/ Czas gwarancji
Ranga 20 %

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

a) posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 1 umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - roboty budowlane/roboty polegające na budowie lub przebudowie, modernizacji lub remoncie węzła cieplnego, o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności:
ba) jednego kierownika robót z uprawnieniami w branży sanitarnej bez ograniczeń
bb) jednego kierownika robót z uprawnieniami w branży elektrycznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V SWZ.
2. Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V SWZ, jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, które należy złożyć wraz z ofertą, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
2.1 Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale V SWZ pkt. 4, jest oświadczenie sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 A do SWZ, które należy złożyć wraz z ofertą.
2.2 Środkiem dowodowym na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, jest oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – oświadczenie te stanowi załącznik nr 2 B do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

a) posiada polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł.

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

a) w zakresie doświadczenia Wykonawcy

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie przynajmniej 1 umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - roboty budowlane/roboty polegające na budowie lub przebudowie, modernizacji lub remoncie węzła cieplnego, o wartości minimum 500.000,00 zł brutto, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

b) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie potencjału osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi w ofercie wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w szczególności:
ba) jednego kierownika robót z uprawnieniami w branży sanitarnej bez ograniczeń
bb) jednego kierownika robót z uprawnieniami w branży elektrycznej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w niniejszym postępowaniu przetargowym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6000,00zł, słownie: sześć tysięcy złotych 00/100
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 98 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO BP S.A 04 1440 1215 0000 0000 1235 3987 w tytule przelewu wskazując: „Wadium - postępowanie nr 022/18/2022" W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego (wpływ środków na rachunek Zamawiającego musi nastąpić do upływu terminu składania ofert). Zaleca się dołączenie kopii dokumentu przelewu do oferty, celem potwierdzenia tej formy wniesienia wadium.
4. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-5 ustawy Pzp, winny one zawierać w szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę Wykonawcy, określenie Zamawiającego - jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności gwarancji (obejmujący okres związania ofertą) oraz zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty sumy wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp poprzez określenie przypadków zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy Pzp.
5. Inne zapisy w treści gwarancji lub poręczeń (niewynikające z odrębnych, ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane) nie mogą utrudniać Zamawiającemu realizacji swoich praw do zatrzymania wadium wynikających z zapisów ustawy w art. w art. 98 ust. 6
6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-5 ustawy Pzp należy przekazać w postaci elektronicznej, w oryginale, podpisanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca powinien przekazać dokument wadium poprzez dołączenie do oferty tj. wczytanie dokumentu w Systemie SMARTPZP jako załącznik do upływu terminu składania ofert.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z gwarancji powinno wynikać, że dotyczy ona wszystkich podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8. Oferty, które nie zostaną w sposób prawidłowy zabezpieczone wadium w wymaganej wysokości zostaną odrzucone.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wsoz.bydgoszcz/public/postepowanie?postepowanie=33831768

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Zobacz inne

Prawo