Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Raszyn, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353750/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Raszyn

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Raszyn w sezonie 2022/2023 z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Raszyn

1.2.) Oddział zamawiającego: Raszyn

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269232

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szkolna 2a

1.4.2.) Miejscowość: Raszyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-090

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.publ@raszyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://raszyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353750

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00345031/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzony przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm./, w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 03.
2. w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na wykonaniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg lub chodników lub placów, obejmujące swym zakresem odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej o łącznej wartości 200 000,00 zł brutto – składając ofertę na części I i/ lub część II.
Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, dopuszczalne jest posłużenie się tym samym doświadczeniem dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dla poszczególnych części.
3. w zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w zakresie części nr I oraz części nr II w tym co najmniej:
- 3 (trzema) samochodami do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką i pługiem niepowodującym uszkodzenia nawierzchni drogi,
- 1 (jednym) samochodem lub ciągnikiem do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką i pługiem niepowodującym uszkodzenia nawierzchni drogi – do odśnieżania dróg o szerokości max. do 2,5m,
- 1 (jedną) ładowarką lub 1 koparko- ładowarką lub 1 koparką z łyżką przystosowaną do usuwania zasp śnieżnych,
- 1 (jedną) zamiatarką samojezdną lub samochodem z osprzętem do zamiatania.
Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, niedopuszczalne jest posłużenie się tym samym sprzętem dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu w poszczególnych częściach.
Wyżej wymieniony sprzęt i urządzenia winny być w całodobowej dyspozycji Wykonawcy dla potrzeb Gminy Raszyn w okresie realizacji usługi.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca winien wykazać, że posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzony przez marszałka województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. /Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm./, w zakresie transportu odpadów o kodzie 20 03 03.
2. w zakresie posiadanego doświadczenia:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej:
- 2 (dwa) zamówienia odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. polegające na wykonaniu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg lub chodników lub placów, obejmujące swym zakresem odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej o łącznej wartości 200 000,00 zł brutto – składając ofertę na części I i/ lub część II. Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, dopuszczalne jest posłużenie się tym samym doświadczeniem dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu dla poszczególnych części.
3. w zakresie zdolności technicznej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się potencjałem technicznym do wykonania zamówienia w zakresie części nr I oraz części nr II w tym co najmniej:
- 3 (trzema) samochodami do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką i pługiem niepowodującym uszkodzenia nawierzchni drogi,
- 1 (jednym) samochodem lub ciągnikiem do zwalczania śliskości z zamontowaną piaskarką i pługiem niepowodującym uszkodzenia nawierzchni drogi – do odśnieżania dróg o szerokości max. do 2,5m,
- 1 (jedną) ładowarką lub 1 koparko- ładowarką lub 1 koparką z łyżką przystosowaną do usuwania zasp śnieżnych, - 1 (jedną) zamiatarką samojezdną lub samochodem z osprzętem do zamiatania.
Uwaga: W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, dopuszczalne jest posłużenie się tym samym sprzętem dla wykazania spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu w poszczególnych częściach.
Wyżej wymieniony sprzęt i urządzenia winny być w całodobowej dyspozycji Wykonawcy dla potrzeb Gminy Raszyn w okresie realizacji usługi.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 09:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 10:00

Po zmianie:
2022-09-22 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-21

Zobacz inne

Prawo