Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353849/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000861593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-362

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@gios.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gios.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-27aecf54-37fb-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353849

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00090422/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji wraz ze przeszkoleniem pracowników GIOŚ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach projektu pt. „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcą odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. poz. 2452).
2. Dokumentacja niniejszego postępowania została opublikowana na platformie zakupowej. W celu zapoznania się z dokumentacją
postępowania Wykonawca po przejściu na dedykowany adres platformy zakupowej:
– do upływu terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszonych postępowań”, wybiera zakładkę „Aktualne” i
wyszukuje przedmiotowe postępowanie,
– po upływie terminu składania ofert przechodzi do zakładki „Lista ogłoszonych postępowań”, wybiera zakładkę „Archiwalne” i
wyszukuje przedmiotowe postępowanie.
3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego tj. bezpłatnie rejestrując się lub, w przypadku
posiadania konta w platformie zakupowej, logując się, akceptuje regulamin zamieszczony na stronie internetowej:
https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz warunki korzystania z platformy zakupowej wynikające z Instrukcji korzystania z
platformy zakupowej Wykonawcy (Instrukcja użytkownika). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://zamowieniagios.
ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=zamowieniagios&
USER_MENU_HOVER=publicFilesList .W celu wejścia na platformę zakupową umożliwiającą m.in. zapoznanie się z treścią
SWZ, złożenie oferty, wymagane jest uprzednie zalogowanie. Wykonawcy, którzy nie założyli konta, zobligowani są do uprzedniej,
bezpłatnej rejestracji. Szczegóły rejestracji wskazane są w Instrukcji korzystania z platformy zakupowej. Proces rejestracji trwa
maksymalnie do 2 dni roboczych. Zamawiający zaleca więc Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w
procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Pozostała cześć tekstu w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 3, 02-362 Warszawa,
2) w sprawach związanych z Pani/Pana danymi, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska, adres e-mail: iod@gios.gov.pl:
3) Pani/Pana dane osobowe (w tym wszelkie dane osobowe osób zgłoszonych w ofercie oraz w trakcie realizacji umowy) przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ” – znak sprawy BDG-WZP.26.1.34.2022.AO, oraz jego realizacją w tym oraz podczas realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) oraz osoby lub podmioty współpracujące lub wykonujące działania nadzorcze w związku z realizacją umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BDG-WZP.26.1.34.2022.AO

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 75400 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji uruchomienia systemu zapewnienia i kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów chemizmu opadów atmosferycznych (opad mokry) wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ, w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 (MF EOG 2014-2021).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90731400-4 - Usługi monitoringu lub pomiarów zanieczyszczenia powietrza

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis spełnienia warunku:
Wykonawca wykaże, że jego działalność w zakresie pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów pH i przewodności elektrycznej właściwej, objęta jest systemem akredytacji zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 –Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.

zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis spełnienia warunku:
4.1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, należycie opracował (na potrzeby własne lub podmiotu zewnętrznego) dokumentację systemu QA/QC dotyczącą pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów pH i przewodności elektrycznej właściwej dla depozycji atmosferycznej.
4.2) Dysponują odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia biegle władającym językiem polskim, zgodnie z poniższymi wymaganiami minimalnymi:
Wykonawca zapewni do realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 2 (dwie) osoby pracujące w systemie zapewnienia jakości w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów pH i przewodności elektrycznej właściwej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, wraz z podaniem ich wykształcenia, zakresu czynności wykonywanych w zamówieniu oraz doświadczenia zawodowego, doświadczenie łączne w latach, zgodnie z warunkiem z rozdziału VI ust 2 pkt 4 ppkt 4.2. wraz z podaniem podstawy dysponowania daną osobą – załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujący wykaz wykonanych dokumentacji (na potrzeby własne lub podmiotu zewnętrznego) systemu QA/QC dotyczącą pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów pH i przewodności elektrycznej właściwej dla depozycji atmosferycznej, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dokumentacje zostały wykonane należycie oraz załączeniem dowodów określających, czy te dokumentacje zostały wykonane należycie - w przypadku wykonania dokumentacji na potrzeby własne, oświadczenie wykonawcy wraz podaniem zakresu wykonanych dokumentacji, tytułu i nadanego numeru dokumentacji (jeśli został nadany) – Załącznik nr 7 do SWZ
3) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - prowadzenia działalności w zakresie pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów pH i przewodności elektrycznej właściwej, która objęta jest systemem akredytacji zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 –Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wraz z podaniem numeru akredytacji – wzór oświadczenia stanowi – Załącznik nr 9 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami parg. 12 - Istotnych postanowień umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-gios.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo