Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353869/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Plac zabaw przy ul. Kochanowskiego 22 - Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa - Dzielnica Bielany

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01525964000041

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: S. Żeromskiego 29

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 01-882

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353869

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336062/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00015417/10/P

Po zmianie:
2022/BZP 00015417/11/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1. Karty techniczne i/lub karty katalogowe dla poniżej wymienionych urządzeń zabawowych, a opisanych w Projekcie technicznym – branża architektury – tom III - w zakresie Etapu I (zał. 9a do SWZ):
1) Drewniana kuchnia (str. 42)
2) Lina do wspinaczki (str. 44)
3) Zjeżdżalnie rurowe 2 szt. (str. 46)
4) Huśtawka –zestaw z 7 siedziskami (str. 47)
5) Kopuła (str. 50)
6) Karuzela (str. 52)
7) Tyrolka (str. 53)
Ze złożonych kart technicznych i/lub kart katalogowych łącznie musi wynikać spełnienie niżej wymienionych parametrów:
a) Wymiary (dotyczy wszystkich ww. urządzeń zabawowych)
b) Minimalne części składowe urządzeń (dotyczy: drewnianej kuchni, kopuły oraz huśtawki –zestaw z 7 siedziskami)
c) Materiały (dotyczy jak poniżej):
-Drewniana kuchnia – w zakresie konstrukcji, wymagany materiał z drewna typu modrzew syberyjski impregnowany,
-Lina – w zakresie samej liny, wymagany materiał stalowy rdzeń ze splotem stalowych drutów,
-Zjeżdżalnie rurowe - w zakresie konstrukcji, wymagana konstrukcja ze stali nierdzewnej.
Wymiary oraz min. części składowe opisane są w Projekcie technicznym, stanowiącym załącznik nr 9a do SWZ. Materiały oceniane będą w zakresie jak wskazano w lit c).
2. W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 9a, 9b, 9c, 10a,10b, 10c SWZ - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA!
W Formularzu oferty (o którym mowa w pkt 18.1. lit a) SWZ) w systemie Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w dokumentacji projektowej.

Po zmianie:
1. Karty techniczne i/lub karty katalogowe Producenta oferowanych urządzeń zabawowych dla poniżej wymienionych urządzeń zabawowych, a opisanych w Projekcie technicznym – branża architektury – tom III - w zakresie Etapu I (zał. 9a do SWZ):
1) Drewniana kuchnia (str. 42)
2) Lina do wspinaczki (str. 44)
3) Zjeżdżalnie rurowe 2 szt. (str. 46)
4) Huśtawka –zestaw z 7 siedziskami (str. 47)
5) Kopuła (str. 50)
6) Karuzela (str. 52)
7) Tyrolka (str. 53)
Ze złożonych kart technicznych i/lub kart katalogowych łącznie musi wynikać spełnienie niżej wymienionych parametrów:
a) Wymiary (dotyczy wszystkich ww. urządzeń zabawowych)
b) Minimalne części składowe urządzeń dotyczy: drewnianej kuchni, kopuły oraz huśtawki –zestaw z 7 siedziskami.
c) Materiały (dotyczy jak poniżej):
-Drewniana kuchnia – w zakresie konstrukcji, wymagany materiał z drewna typu modrzew syberyjski lub europejski impregnowany,
-Lina – w zakresie samej liny, wymagany materiał stalowy rdzeń ze splotem stalowych drutów,
-Zjeżdżalnie rurowe - w zakresie konstrukcji, wymagana konstrukcja ze stali nierdzewnej.
Wymiary oraz min. części składowe opisane są w Projekcie technicznym, stanowiącym załącznik nr 9a do SWZ. Materiały oceniane będą w zakresie jak wskazano w lit c).

2. W przypadku gdy Wykonawca oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w dokumentacji projektowej, stanowiącej załączniki nr 9a, 9b, 9c, 10a,10b, 10c SWZ - Zamawiający wymaga udowodnienia w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art.104-107 ustawy PZP, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
UWAGA!
W Formularzu oferty (o którym mowa w pkt 18.1. lit a) SWZ) w systemie Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę – czy oferuje rozwiązania nieodpowiadające wprost normom referencyjnym opisanym w dokumentacji projektowej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 10:30

Po zmianie:
2022-09-26 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-21 11:00

Po zmianie:
2022-09-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-20

Po zmianie:
2022-10-25

Zobacz inne

Prawo