Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Piaseczno, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353881/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Opracowania geodezyjne na potrzeby Gminy Piaseczno".

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015891289

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 5

1.4.2.) Miejscowość: Piaseczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rzp@piaseczno.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piaseczno.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353881

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00337150/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki , o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów Część II pkt 2 niniejszej SWZ w zakresie podstaw wykluczenia
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
d) zdolności technicznej lub zawodowej
d.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.
Dla części I

Przedłożą wykaz prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącym części I OPZ realizowanych w ciągu 3 lat – 1 referencja dotycząca ortofotomapy jednego lub wielu opracowań o łącznej wartości dla jednej umowy 90 000 zł brutto.

Dla części II
Przedłożą wykaz prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącym części II OPZ realizowanych w ciągu 3 lat – 1 referencja dotycząca fotoplanów jednego lub wielu opracowań o łącznej wartości dla jednej umowy 90 000 zł brutto. ( dopuszcza się referencje dt. opracowań o rozdzielczości piksela 8cm) .

Dla części III
Przedłożą wykaz prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącym części III OPZ realizowanych w ciągu 3 lat – 1 referencja dotycząca modelu 3D jednego lub wielu opracowań bez wskazania wartości umowy .

Wykonawcy, którzy składają ofertę na wszystkie trzy części zobowiązani są przedstawić różne referencje dla każdej z części.

co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ
Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
d.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeśli Wnioskodawca wykaże, że:
dysponuje personelem w skład którego wchodzi minimum:
Dla części I
Przedłożą świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj.Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm/– fotogrametria i teledetekcja

Dla części II
Przedłożą świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj.Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm – fotogrametria i teledetekcja


Dla części III
Przedłożą świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj.Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm –
fotogrametria i teledetekcja

Wykonawcy, którzy składają ofertę na wszystkie trzy części, mogą przedstawić tę samą osobę dla każdej z części, pod warunkiem posiadania uprawnień w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne .


Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki , o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie zapisów Część II pkt 2 niniejszej SWZ w zakresie podstaw wykluczenia
2) spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
( Zamawiający nie precyzuje tego warunku)
d) zdolności technicznej lub zawodowej
d.1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonywał lub wykonuje co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.
Dla części I

Przedłożą wykaz prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącym części I OPZ realizowanych w ciągu 3 lat – 1 referencja dotycząca ortofotomapy jednego lub wielu opracowań o łącznej wartości dla jednej umowy 90 000 zł brutto.

Dla części II
Przedłożą wykaz prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącym części II OPZ realizowanych w ciągu 3 lat – 1 referencja dotycząca fotoplanów jednego lub wielu opracowań o łącznej wartości dla jednej umowy 90 000 zł brutto. ( dopuszcza się referencje dt. opracowań o rozdzielczości piksela 8cm) .

Dla części III
Przedłożą wykaz prac związanych z przedmiotem zamówienia dotyczącym części III OPZ realizowanych w ciągu 3 lat – 1 referencja dotycząca modelu 3D jednego lub wielu opracowań bez wskazania wartości umowy .

Wykonawcy, którzy składają ofertę na wszystkie trzy części mogą przedstawić jedną referencję na wszystkie części. W takim przypadku referencja musi zawierać szczegółowy wykaz prac związany z przedmiotem tej części zamówienia dla której jest składana i spełnienie warunku dla każdej części.

co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4 do SWZ
Powyższe winno być przedstawione w formie wykazu usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
d.2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, jeśli Wnioskodawca wykaże, że:
dysponuje personelem w skład którego wchodzi minimum:
Dla części I
Przedłożą świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj.Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm/– fotogrametria i teledetekcja

Dla części II
Przedłożą świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj.Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm – fotogrametria i teledetekcja


Dla części III
Przedłożą świadectwo stwierdzające nadanie uprawnień zawodowych w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne /tj.Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm –
fotogrametria i teledetekcja

Wykonawcy, którzy składają ofertę na wszystkie trzy części, mogą przedstawić tę samą osobę dla każdej z części, pod warunkiem posiadania uprawnień w zakresie określonym w art. 43 pkt 7 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne .


Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcą do realizacji zamówienia publicznego , w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami co zostanie wykazane zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 6 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo