Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353950/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie dwóch wydarzeń, podczas których promowana będzie „Gra Szyfrów” oraz inne projekty zrealizowane przez Biuro Nowych Technologii IPN

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016365090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Janusza Kurtyki 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-676

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@ipn.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ipn.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Organ Władzy Publicznej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie dwóch wydarzeń, podczas których promowana będzie „Gra Szyfrów” oraz inne projekty zrealizowane przez Biuro Nowych Technologii IPN

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b5201d5-380d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353950

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00097518/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.31 Przeprowadzenie trzech wydarzeń, podczas których promowana będzie "Gra Szyfrów" oraz inne projekty zrealizowane przez BNT IPN

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://ipn.logintrade.net
(dalej zwana „platformą przetargową”).
2. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub podpisem kwalifikowanym.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest platforma przetargowa dostępna pod adresem https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.htmlw wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie
z platformy przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet.
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie przetargowej. Wykonawca posiadający konto na platformie przetargowej https://ipn.logintrade.net ma możliwość do złożenia, wycofania oferty,
a także dostęp do funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
6. Zamawiający, pod linkiem https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe/instrukcje.html udostępnia Wykonawcom instrukcje w następującym zakresie:
1) Rejestracja wykonawcy na platformie przetargowej,
2) Wymagania techniczne,
3) Zadawanie pytań do postępowania,
4) Instrukcje postępowania - Udział w trybie podstawowym bez negocjacji
7. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu platformy przetargowej:
Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
• Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
• Google Chrome 31
• Mozilla Firefox 26
• Opera 18
Pozostałe wymagania techniczne:
• dostęp do sieci Internet
• obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
• włączona obsługa JavaScript
• zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
• zainstalowany Acrobat Reader
• zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy
Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
• Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
• Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.
• Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies SA.
• Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych:
image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): : Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z04.05.2016, str. 1).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BAG-94/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch wydarzeń, podczas których promowana będzie „Gra Szyfrów” oraz inne projekty zrealizowane przez Biuro Nowych Technologii IPN.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79930000-2 - Specjalne usługi projektowe

79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koncepcja scenograficzna stanowiska BNT IPN podczas Wydarzenia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 112 ust. 2 pkt 4 Pzp, a w szczególności:
1) wykażą się odpowiednią zdolnością techniczną, tj. zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi, polegające na kompleksowej organizacji* i obsłudze eventów o tematyce gaming lub IT lub hackathon o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda z nich.
* Przez kompleksową organizację eventu Zamawiający rozumie: wyposażenia w zakresie AV/IT, produkcję i użycie elementów aranżacji i identyfikacji wizualnej.
Każda z dwóch usług musi być zrealizowana na podstawie odrębnej umowy. Dopuszczona jest realizacja dla tego samego Zamawiającego.
2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj. zespołem, w skład którego wchodzą:
a) Event manager – jedna osoba, posiadająca minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w przygotowaniu i koordynowaniu budżetu co najmniej 2 eventów o tematyce gaming lub IT lub hackathon,
b) Producent – jedna osoba posiadająca minimum 5 lat doświadczenia zawodowego
w przygotowaniu i koordynowaniu wszystkich działań co najmniej 2 eventów o tematyce gaming lub IT lub hackathon,
c) Ekspert w zakresie nowych technologii – jedna osoba, posiadająca minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie budowy systemów i instalacji rzeczywistości wirtualnej.
d) Architekt projektu IT – jedna osoba, posiadająca minimum 5-letnie doświadczenie
w budowie i zarzadzaniu systemami komputerowymi.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o aktualności informacji zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany (w terminie
nie krótszym niż 5 dni) do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) WYKAZU USŁUG potwierdzającego spełnianie warunku udziału w postępowaniu, określonego w Rozdz. VII ust. 1 pkt 1 SWZ, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dowodami czy zostały wykonane należycie - wg Załącznika nr 6 do SWZ;
Dowodami, o których mowa powyżej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. poz. 2415), są: referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
2) WYKAZU OSÓB, tj. wykazu zawierającego osoby, o której mowa w Rozdz. VII ust.1 pkt 2 SWZ które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat jej doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego Wykonawca JEST ZOBOWIĄZANY DOŁACZYĆ DO OFERTY PRÓBKĘ zawierającą: KONCEPCJĘ SCENOGRAFICZNĄ W FORMACIE PDF, PPT lub .DOCX przedstawiającą opis zarówno w formie tekstowej, jak i ilustracyjnej.
2. Mając na uwadze art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przedmiotowe środki dowodowe (próbka),o których mowa w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu, ponieważ służą potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert „Koncepcja scenograficzna stanowiska BNT IPN podczas Poznań Game Arena” – patrz rozdział XVIII SWZ. Koncepcja musi umożliwiać dokonanie Zamawiającemu oceny, zgodnie ze wszystkimi przedstawionymi w ww. rozdziale podkryteriami. Brak złożenia próbek, złożenie próbek po terminie określonym w rozdziale XVI SWZ tj. do dnia 27-09-2022 r. do godziny 10:00, złożenie próbek w innym miejscu, niż wskazane w SWZ, bądź złożenie próbek niezgodnych z wymaganiami Zamawiającego - skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w następującej wysokości: 4 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie;
2) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę dołącza oddzielnie oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z przyczyn określonych w Rozdz VIII, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.
3) w odniesieniu do warunków, o którym mowa w Rozdz. VII SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za wykonanie danego zakresu zamówienia;
W przypadku, o którym mowa powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10 do SWZ;
4) wykonawcy występujący wspólnie winni ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z dołączonej do oferty umowy współpracy lub odrębnego dokumentu (oświadczenia);
5) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem);
6) wypełniając formularz ofertowy, składając oświadczenia, jak również wypełniając inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Dopuszczalne zmiany umowy określone w art. 455 ust. 1 Pzp zawiera wzór umowy stanowiący (Załącznik nr 5 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ipn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo