Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dębowa Łąka, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00353998/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA DĘBOWA ŁĄKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DĘBOWA ŁĄKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118796

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 38

1.5.2.) Miejscowość: Dębowa Łąka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-207

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 688 49 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ugdl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://debowalaka.bip.net.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fffaf4c0-3802-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00353998

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024141/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/ugdl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ugdl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę boiska do tenisa ziemnego” przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach przedsięwzięcia „Dostosowanie infrastruktury do potrzeb rekreacji i turystyki” w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zakres robót obejmuje wykonanie prac ziemnych, prace budowlane przygotowawcze, podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową, nawierzchnię poliuretanową, piłkochwyty, wyposażenie, prace wykończeniowe. Zadanie polega na budowie boiska do gry w tenisa ziemnego o wymiarach konstrukcyjnych 17,07 metra x 34,77 metra o nawierzchni poliuretanowej układanej na podbudowie z kruszywa. Łączna powierzchnia boiska wyniesie : 593,53 m2. Strefy krańcowe za polami serwisowymi zabezpieczone będą piłkochwytami o szerokości 17 metrów i wysokości 4 metrów. Otok z krawężnika chodnikowego wynoszący 104 metry bieżące.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8.
6. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera : 1) projekt zgłoszenia robót budowlanych, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
3) przedmiary robót
(z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia udostępnione przez Zamawiającego przedmiary
robót nie są podstawą wyceny robót, a stanowią jedynie materiał pomocniczy).
7. Rozwiązania równoważne.
W przypadku użycia w SWZ lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 ustawy
Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację
techniczną powinien założyć, że każdemu odniesieniu, o którym mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 ustawy w
dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne”.
W przypadku, gdy w SWZ lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane
przykładowe i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na
prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, zastosuje
urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że
zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełnią wymagania określone przez zamawiającego.

8. Zamówienie nie jest podzielne na części. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym
samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt. 15 ustawy
Pzp.
Powody niedokonania podziału:
Podział na części byłby niecelowy i powodowałby nadmierne trudności techniczne, a potrzeba
skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.

9.Za wykonanie niniejszego zamówienia obowiązuje cena ryczałtowa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy ocenie oferty wraz z podaniem znaczenia (wag)
tych kryteriów:
1) cena - 60%,
2) okres gwarancji i rękojmi - 40%.
2. Kryterium – cena.
Cena oferty – C, oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej, wg wzoru
C = C n /C b x 100 x 0,60
gdzie:
C - liczba punktów za kryterium cena
C n - cena oferty z najniższą ceną
C b - cena oferty badanej
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca w kryterium „cena” wynosi 60 pkt.
3. Kryterium - okres gwarancji i rękojmi.
1) Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
2) Maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia;
3)Jeżeli którykolwiek Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż maksymalny podany
przez Zamawiającego otrzyma liczbę punktów taką, jak przewidziano dla maksymalnego okresu gwarancji
i rękojmi.
4)Jeżeli którykolwiek z Wykonawców nie wskaże w ofercie terminu gwarancji, lub wskaże termin krótszy
niż minimalny określony przez Zamawiającego oferta będzie podlegała odrzuceniu.
Okres gwarancji i rękojmi – G, oferta z najdłuższym okresem gwarancji i rękojmi otrzyma maksymalną ilość punktów – 100,
pomnożone przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najdłuższym
okresem gwarancji i rękojmi wg wzoru:
G = Gb /Gn x 100 x 0,40
gdzie:
G - liczba punktów za kryterium okres gwarancji i rękojmi
Gb - okres gwarancji i rękojmi oferty badanej ( w miesiącach)
Gn – okres gwarancji i rękojmi oferty z najdłuższym zaoferowanym okresem gwarancji i rękojmi (w miesiącach)
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferent w kryterium „okres gwarancji i rękojmi” wynosi 40 pkt.
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. Oferta najkorzystniejsza, to oferta która uzyska najkorzystniejszy bilans ceny oraz okresu gwarancji.
O = C + G
O – łączna liczba punktów uzyskana w ocenie
C – liczba punktów za kryterium cena
G – liczba punktów za kryterium okres gwarancji i rękojmi
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym
zaoferowanej ceny.
7. Jeżeli oferty uzyskały taką samą ocenę, zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem.
8. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty w sposób, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt. Wykonawcy
składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich
ofertach.
9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 świadczenie polegające na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości minimum 300 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ,
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust. 1 - załącznik nr 7 do SWZ - składa na wezwanie Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ. Podmiot
udostępniający zasoby Wykonawcy składa dodatkowo oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 8 do SWZ.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. W przypadku gdy oświadczenie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia lub notariusz. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty - załącznik nr 9 do
SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty – załącznik nr 9 do SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/ugdl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo