Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdynia, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354053/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Cyberbezpieczeństwo urządzeń mobilnych oraz komputerów.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190064136

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Inżyniera Jana Śmidowicza, 69

1.5.2.) Miejscowość: Gdynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 81-127

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@amw.gdynia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.gdynia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Cyberbezpieczeństwo urządzeń mobilnych oraz komputerów.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddd9e0c5-380c-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354053

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00058297/19/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Cyberbezpieczeństwo urządzeń mobilnych oraz komputerów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego” – Zadanie 10, Podzadanie 71 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale 8 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 38 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 61/ZP/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
• 1 szkolenie = 3 grupy x 17-20 osób x 8h x 5 dni. Czas trwania szkolenia: 40 h (1 godzina = 45 min.) dla jednej grupy – łącznie 120 h zajęć.
• Przewidywany termin realizacji szkolenia:
o 1 grupa od 10.10.2022 do 14.10.2022 - 5 dni po 8 godzin (1h=45 minut) od godz. 8.00 do 16.00 (w tym przerwy) – od 17 do 20 uczestników.
o 2 grupa od 17.10.2022 do 21.10.2022 - 5 dni po 8 godzin (1h=45 minut) od godz. 8.00 do 16.00 (w tym przerwy) – od 17 do 20 uczestników.
o 3 grupa od 24.10.2022 do 28.10.2022 - 5 dni po 8 godzin (1h=45 minut) od godz. 8.00 do 16.00 (w tym przerwy) – od 17 do 20 uczestników.
• Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany liczebności grupy.
• Szkolenie musi odbyć się stacjonarnie w odległości max. 20 km od Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni z siedzibą przy ul. Śmidowicza 69, 81-103 Gdynia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80330000-6 - Usługi edukacji w zakresie bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby prowadzącej zajęcia/kurs/szkolenie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem. Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna przeprowadzenie zajęć/szkoleń/ kursów w szkolnictwie wyższym dotyczących tematyki cyberbezpieczeństwa urządzeń mobilnych i komputerów; firma przeprowadziła co najmniej 2 szkolenia w wymiarze minimum 3 dniowym.
b) Wykonawca musi dysponować osobami. Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna dysponowanie przez wykonawcę mini-mum
jednym trenerem/wykładowcą/szkoleniowcem posiadającym:
1. Wykształcenie wyższe, trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dotyczących tematyki związanej z cyberbezpieczeństwiem urządzeń mobilnych i komputerów (za-łącznik nr 15).
2. Posiada minimum 5 certyfikatów poświadczających wiedzę z dziedziny cyberbezpie-czeństwa komputerów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru (załącznik nr 5).
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 4);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz doświadczenia (załącznik nr 13).
Wykaz osób (załącznik nr 14).
Oświadczenie o osobach (załącznik 15)
Certyfikaty z dziedziny cyberbezpieczeństwa komputerów.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik - sporządzone według wzoru (załącznik nr 6).
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby- sporządzony według wzoru (załącznik nr 7 - jeżeli dotyczy).
Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby z art. 125 ust. 5 ustawy (załącznik nr 8 - jeżeli dotyczy);
Oświadczenie wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia
z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 9 - jeżeli dotyczy);

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy- sporządzony według wzoru (załącznik nr 1)
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy);
Oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 (załącznik nr 10 - jeżeli dotyczy);
Oświadczenie RODO - sporządzone według wzoru (załącznik nr 11);
Oświadczenie o aktualności informacji (załącznik nr 12);
Oświadczenie o braku powiązań z zamawiającym (załącznik nr 16).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Zobacz inne

Prawo