Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czerwonak, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354320/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA CZERWONAK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej Akwen w Czerwonaku na okres
od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERWONAK

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258744

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Źródlana 39

1.4.2.) Miejscowość: Czerwonak

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-004

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bz@czerwonak.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerwonak.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354320

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00340162/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 11:00

Po zmianie:
2022-09-27 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 11:15

Po zmianie:
2022-09-27 11:15

Zobacz inne

Prawo