Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gościeradów Ukazowy, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354438/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa budynku hali siewu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr. ewid. 293 położonej w miejscowości Gościeradów, obręb Marynopole, gmina Gościeradów)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gościeradów Folwark 1D

1.5.2.) Miejscowość: Gościeradów Ukazowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-275

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goscieradow.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa budynku hali siewu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr. ewid. 293 położonej w miejscowości Gościeradów, obręb Marynopole, gmina Gościeradów)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e06878b-3812-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354438

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00155557/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa hali siewu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goscieradow.lublin.lasy.gov.pl/ i https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu za pośrednictwem ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.2.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, z późn.zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest: Nadleśnictwo Gościeradów
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w
oparciu o przepisy PZP, a także ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.7.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 4005362,82 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Projektowany budynek to jednokondygnacyjna hala związana z produkcją sadzonek drzew liściastych i iglastych, wykorzystywanych w leśnictwie. W hali znajdzie się linia siewu oraz mycia i dezynfekcji pojemników na sadzonki. Dodatkowymi pomieszczeniami będą pomieszczenie socjalne wraz z wc dla 6-ciu pracowników, pomieszczenie dla sprężarki i pomieszczenie rozdzielni elektrycznej. Na antresoli w ostatnim przęśle posadowione zostaną urządzenia wentylacyjne. Przy hali od północnego-zachodu znajdzie się wiata magazynowa na pojemniki.
Wykaz pomieszczeń przyziemia:
- Hala siewu 445,46 m2
- Sprężarkownia 11,13 m2
- Pomieszczenie socjalne 13,48 m2
- Myjnia kaset 29,43 m2
- Wc 5,21 m2
- Rozdzielnia elektryczna 8,01 m2
- Wiata magazynowa 214,15 m2
- Antresola techniczna 53,30 m2
Razem powierzchnia przyziemia 780,17 m2

2. Projektowany budynek składa się z jednonawowej, jednokondygnacyjnej hali, przykrytej dwuspadowym dachem o nachyleniu 15o. Do dłuższego boku od strony północno-zachodniej przylegać będzie jednokondygnacyjna z jednospadowym dachem o nachyleniu jak hala, wiata magazynowa. Hala wykonana będzie w konstrukcji stalowej z wykorzystaniem płyt warstwowych na ściany i dach. Obudowa wiaty to blacha trapezowa na dachu, oraz blacha trapezowa i siatka stalowa na ścianach. Konstrukcja wiaty wykonana zostanie również z profili stalowych. W ostatnim przęśle hali wydzielone zostaną pomieszczenia socjalne i techniczne. Wykonane zostaną jako murowane. Nad nimi znajdzie się przestropowanie. Tak powstała antresola przeznaczona zostanie jako powierzchnia techniczna, na której umieszczone będą urządzenia związane z wentylacją nawiewno-wywiewną.
W budynku, ze względu na specyfikę pracy fizycznej, nie będzie stanowisk pracy mogących być obsługiwane przez osoby niepełnosprawne. Poziom posadzki wyższy o 2 cm od poziomu terenu umożliwia dostęp do pomieszczeń osobom niepełnosprawnym.

3. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
Instalacje wody zimnej i ciepłej.
- zamocowanie wsporników dla ułożenia rurociągów wodociągowych,
- ułożenie głównych ciągów instalacji wodociągowych na wspornikach,
- montaż przyborów sanitarnych,
- wykonanie podejść dopływowych do poszczególnych punktów poboru wody ,
- montaż baterii, armatury regulacyjnej i odcinającej, podgrzewaczy cwu,
- wykonanie próby szczelności instalacji,
- zaizolowanie rurociągów.
Instalacje kanalizacji sanitarnej.
- wytyczenie trasy kanalizacji podposadzkowej,
- wykonanie wykopów ręczne,
- ułożenie rur kanalizacyjnych z zachowaniem projektowanych spadków,
- włączenie wykonanych kanałów do odpływów kanalizacyjnych,
- zasypanie wykopów ręczne,
- wykonanie pionów kanalizacyjnych,
- wykonanie podejść odpływowych od poszczególnych przyborów sanitarnych.
Instalacje c.o. i instalacji gazowej.
- zamocowanie wsporników dla ułożenia rurociągów instalacji gazowej,
- ułożenie głównych ciągów instalacyjnych na wspornikach,
- zamocowanie grzejników elektrycznych na ścianach pod oknami,
- montaż nagrzewnic gazowych,
- wykonanie podejść instalacji gazowej do nagrzewnic gazowych,
- montaż armatury regulacyjnej i odcinającej,
- wykonanie prób instalacji gazowej,
Wentylacja mechaniczna.
- montaż kanałów wentylacyjnych,
- montaż kratek nawiewnych i wywiewnych,
- montaż central wentylacyjnych na wspornikach,
- montaż wentylatorów wywiewnych,
- wykonanie pomiarów pomontażowych wydajności instalacji wentylacyjnej.

4. Plac manewrowy wokół projektowanej hali siewu ma łączną powierzchnię 2553 m2.
Plac wpisano wysokościowo w maksymalnym stopniu w istniejący teren.
Nawierzchnia placu zostanie nieznacznie wyniesiona ponad otaczający teren i ograniczona krawężnikiem 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15, zatopionym do powierzchni
jezdni. Rzędne przy budynku dostosowane zostaną do rzędnej posadzki hali siewu. Nawierzchnia placu nawiązana zostanie wysokościowo do otaczającego terenu, zachowując
minimalne spadki podłużne i poprzeczne umożliwiające sprawny spływ wody opadowej w otaczający teren.
Równolegle do istniejącego budynku inwentarsko-gospodarczego zaprojektowano ściek z kostki betonowej, obniżonej na 1 cm, z przeciwspadkiem od istniejącego budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10,35 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60,0 %,
2) Przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 5 lat – z wagą 40.0 %,
2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 2do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) Kryterium „przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 5 lat (G)”
Zgodnie z pkt. 3.1 ppkt 6) SWZ Zamawiający zastrzega, że okres nieodpłatnej gwarancji jakości nie może być krótszy niż 3 lata, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
W ramach kryterium „przedłużony okres nieodpłatnej gwarancji jakości do 5 lat (G)”, Wykonawca otrzyma punkty, gdy zadeklaruje w formularzu ofertowym wydłużenie okresu gwarancji do 5 lat. Ocena ofert w tym kryterium zostanie dokonana w następujący sposób:
• Gwarancja poniżej 3 lat: oferta zostanie odrzucona.
• Gwarancja = 3 lata: oferta otrzyma 0 (zero) punktów.
• Gwarancja = 5 lat i powyżej: oferta otrzyma 40,0 (G) punktów.
okres gwarancji oferty badanej nie krótszy niż
3 lata i nie dłuższy niż 5 lat
okres gwarancji (G) = --------------------------------------------------------------
najdłuższy okres gwarancji spośród złożonych
ofert ale nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 5 lat
Wykonawca, który nie zadeklaruje /nie złoży podpisu/ udzielenia gwarancji, w tym kryterium otrzyma 0 pkt. W takiej sytuacji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez Zamawiającego.
Wskazanie okresu gwarancji krótszego niż 3 lata, skutkować będzie odrzuceniem oferty przez Zamawiającego - jako niezgodnej z treścią SWZ.
Zamawiający przyzna punkty maksymalnie za 5 lat gwarancji, dalsze wydłużanie tego terminu nie będzie miało wpływu na ocenę ofert. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji na okres dłuższy niż 5 lat, do oceny w ramach kryterium oceny ofert przyjęty zostanie 5 letni okres gwarancji.
3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej obliczonej wg wzoru:
Ocena = C + G , gdzie:
C - liczba punktów w kryterium „Cena oferty”
G - liczba punktów w kryterium „Przedłużony okres gwarancji do 5 lat ”
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Po tak obliczonej ilości punktów zostanie ustalona kolejność ofert, w tym oferta najkorzystniejsza

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużony okres gwarancji do 5 lat

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie): zrealizował (ukończył) co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (przez robotę budowlaną rozumie się wykonywanie prac na podstawie umowy, polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie hal o konstrukcji stalowej o wartości co najmniej: 2.500 000,00 zł brutto, odpowiednio potwierdzona, że została wykonana w sposób należyty.
b) Odnośnie zdolności zawodowej warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: na czas realizacji zamówienia, co najmniej:
 jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
3) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)Wyk. o
którym mowa w art.125 ust.1 PZP potwierdz. brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania (zał
nr 3 do SWZ)
b) wykaz robót bud. wyk. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podm., na rzecz których roboty te zostały wykonane
(wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi
zał nr 4 do SWZ).
c) dowody, że wskazane przez Wyk. rob.bud. na potwierdz. spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności tech. lub
zawod. w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dok.
sporz. przez podmiot,
na rzecz którego rob. bud. zostały wykonane, a jeżeli Wyk.
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. – inne odpowiednie dok.
d) wykaz osób, skierowanych przez Wyk. do realizacji zam. publiczn.,
w szczególności odp. za kierowanie rob. bud., wraz z inf. i na temat ich kwalifikacji zawod., posiadanych uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zam. publ. a także zakresu wyk. przez nie czynności oraz inf. o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi zał nr 5 do SWZ),
e) inf. z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o
zam. publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem,
f) oświadczenie Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 ), z innym Wyk., który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitał. wraz z dok. lub inf. potw.
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitał. - (wzór oświadczenia
Wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał nr 6 do
SWZ),
g) zaświadcz. właśc. naczelnika urzędu skarbowego potwierdz.,
że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109
ust.pkt 1) PZP, wyst. nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadcz.
dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
h) zaświadcz. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że wyk. nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadcz. albo innym dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dok. płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poroz. w sprawie spłat tych należności,
i) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz. nie wcześniej niż 3
mies. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
j) oświadcz. Wyk. o aktualności inf. zawartych w oświadcz., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania-zał 7 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Wyk. o
którym mowa w art.125 ust.1 PZP potwierdz. brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania (zał
nr 3 do SWZ)
b) wykaz robót bud. wyk. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podm., na rzecz których roboty te zostały wykonane
(wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi
zał nr 4 do SWZ).
c) dowody, że wskazane przez Wyk. rob.bud. na potwierdz. spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności tech. lub
zawod. w zakresie doświadczenia zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dok.
sporz. przez podmiot,
na rzecz którego rob. bud. zostały wykonane, a jeżeli Wyk.
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dok. – inne odpowiednie dok.
d) wykaz osób, skierowanych przez Wyk. do realizacji zam. publiczn.,
w szczególności odp. za kierowanie rob. bud., wraz z inf. i na temat ich kwalifikacji zawod., posiadanych uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zam. publ. a także zakresu wyk. przez nie czynności oraz inf. o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi zał nr 5 do SWZ),
e) inf. z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o
zam. publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem,
f) oświadczenie Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 ), z innym Wyk., który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitał. wraz z dok. lub inf. potw.
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitał. - (wzór oświadczenia
Wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał nr 6 do
SWZ),
g) zaświadcz. właśc. naczelnika urzędu skarbowego potwierdz.,
że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109
ust.pkt 1) PZP, wyst. nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadcz.
dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
h) zaświadcz. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że wyk. nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadcz. albo innym dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dok. płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poroz. w sprawie spłat tych należności,
i) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz. nie wcześniej niż 3
mies. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
j) oświadcz. Wyk. o aktualności inf. zawartych w oświadcz., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania -zał 7 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BOŚ SA Centrum Biznesowe Lublin nr: 89 1540 1144 2114 0662 6591 0001 z dopiskiem: „Budowa budynku hali siewu wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 293 położonej w obrębie geodezyjnym Marynopole, gmina Gościeradów” .
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy paragraf 17 , który stanowi załącznik nr 11 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Zobacz inne

Prawo