Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mława, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354454/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIASTO MŁAWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa torów rowerowych typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO MŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130377830

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Mława

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mlawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mlawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa torów rowerowych typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11fc0eb5-381a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354454

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020316/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Rozbudowa bazy sportowej na terenie MOSiR

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w przedmiotowym postępowaniu możliwa jest jedynie przy użyciu miniPortalu (strona https://miniportal.uzp.gov.pl/) zintegrowanego z dedykowanymi formularzami na e- PUAP, za pomocą których można składać oferty oraz komunikować się z Zamawiającym, korzystając z formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty.
UWAGA: Czynności podjęte przez Wykonawcę przy użyciu poczty elektronicznej będą bezskuteczne.
2. Udział Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu równoznaczny jest z akceptacją treści:
1) regulaminu systemu miniPortal,
2) warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem posługuje się identyfikatorem postępowania,
dostępnym na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Link do postępowania oraz ID (32 znakowym) postępowania z miniPortalu Zamawiający przekaże Wykonawcom w dniu zamieszczenia SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania sprzętowo – aplikacyjne, umożliwiające Wykonawcom wzięcie udziału w postępowaniu:
1) posiadanie (założenie) przez Wykonawcę konta na ePUAP,
2) dysponowanie urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
3) system operacyjny MS Windows,
4) zainstalowana jedna z przeglądarek internetowych: Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0, Mozilla Firefox od wersji 15, Google Chrome od wersji 20, Microsoft Edge
5) włączona obsługa JavaScript,
6) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdt
7) zainstalowany program antywirusowy.
8) aplikacja systemu miniPortal działa na Platformie Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych jest następująca:
a) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,
b) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,
c) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,
d) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.
2. Dozwolone formaty plików: pdf, txt, doc, xls, docx, xlsx, csv i jpg są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji, narzędzi i urządzeń.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WI.271.46.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa torów rowerowych typu pumptrack na terenie MOSiR w Mławie” w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: Rozbudowa bazy sportowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – zwiększenie dostępu do kultury fizycznej poprzez powiększenie i ulepszenia infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.
1) W ramach zakresu planowana jest budowa zespołu torów do jazdy na rowerze typu „pumptrack” wraz z oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą w postaci placu odpoczynku wyposażonego w ławki, tablice informacyjną, stojak rowerowy oraz kosze.
Wyznaczona granica Etapu I na PZT jest przybliżonym zakresem niniejszego postępowania a szczegółowy zakres poszczególnych etapów realizacji zadania został określony w dokumentacji projektowej, SWZ oraz w przedmiarze robót.
Ogrodzenie panelowe, które zostało zaprojektowane należy uwzględnić w I etapie realizacji zadania zgodnie z załączonym przedmiarem robót.
W ofercie należy uwzględnić 6 szt. ławek i koszy na śmieci. Ławka nr 7 zlokalizowana na PZT
w południowej części pumptrack-a została umieszczona omyłkowo.
Zakres części elektrycznej jest wykonywany tylko dla Etapu I - pumptrack ‘ razem z szafą rozdzielczą
i linią zasilającą.
W zakresie monitoringu Zamawiający oświadcza, że w ramach etapu pierwszego należy zainstalować kamery od K5 do K10 wraz z robotami towarzyszącymi i szafami rozdzielczymi SR1 i SR2.
Zakres dzieleni ma zostać zrealizowany dla Etapu I wskazanym na PZT zieloną przerywaną linią oraz zgodnie z załączonym przedmiarem robót. Za pielęgnację gwarancyjną odpowiedzialny jest Zamawiający.
Powierzchnia utwardzonych dojść wraz z placem odpoczynku wynosi 330,92 m2.
Zamawiający informuje, że kanalizacja deszczowa odwadnia skatepark będzie zrealizowania w ramach odrębnego zadania, które jest obecnie w trakcie realizacji i należy przy wykonywaniu robót zachować ostrożność zabezpieczając przed uszkodzeniem ułożoną pod placem pumptack sieć.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej.
2) Dostępność dla osób niepełnosprawnych będzie zapewniona przez dojście sąsiadującymi z obiektem chodnikami dla pieszych.
3) Wykonanie dodatkowych czynności towarzyszących:
a) doprowadzenie terenu objętego oddziaływaniem inwestycji w trakcie jej realizacji do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
b) wywóz oraz utylizacja nadmiaru ziemi, usunięcie i wywóz istniejących po wycince drzew karpin, (zmówienie nie obejmuje wycinki drzew, którą wykona Zamawiający) rozbiórkę
i wywóz istniejącego betonowego ogrodzenia, gruzu oraz elementów nie nadających się do ponownego wbudowania,
c) koszt usług geodezyjnych z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
d) roboty przygotowawcze (np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenia istniejących obiektów przed uszkodzeniami,
e) w zakresie Wykonawcy jest przygotowanie kompletnej dokumentacji odbiorowej celem potwierdzenia gotowości do użytkowania.
Ww. czynności Wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia. Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). W przypadku udostepnienia mediów przez Zarządcę obiektu MOSiR udostepnienie nastąpi poprzez podliczniki z rozliczeniem na postawie zużycia.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, obejmujący zakres wskazany w ust. 1 określa dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawierająca:
1) projekt architektoniczno-budowlany,
2) projekty budowlane i wykonawcze,
3) STWiORB,
4) przedmiary robót.
UWAGA: odwołanie się w przedmiarze do pozycji z KNR ma tylko charakter pomocniczy. Wszelkie roboty towarzyszące, należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
1. Cena oferty brutto za roboty budowlane - 60% (max 60 pkt), zgodnie ze wzorem:
Pc1= (CN/COB) x 60
gdzie:
C – ilość punktów w kryterium cena oferty brutto;
CN – najniższa ofertowa cena oferty brutto (spośród ofert nie odrzuconych);
COB – cena brutto z oferty badanej
2. Kryterium: wydłużenie 36-miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały)–waga 20% (max. 20 pkt). Pc2 obliczone będzie w następujący sposób:
Wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi o 12 miesięcy, czyli do łącznego okresu 48 miesięcy - 10 pkt.
Wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi o 24 miesiące, czyli do łącznego okresu 60 miesięcy- 20 pkt.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca nie dokona wyboru wydłużenia podstawowego okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, iż Wykonawca oferuje podstawowy okres gwarancji i rękojmi tj. 36 miesięcy i przyzna 0 punktów w tym kryterium.
Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin gwarancji był taki sam jak termin rękojmi na roboty budowlane i wbudowane materiały.
Okres gwarancji i rękojmi liczony jest od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez wad całości robót budowlanych wchodzących w zakres przedmiotu umowy.
Maksymalna ilość punktów w kryterium wydłużenie podstawowego okresu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały) wynosi 20 pkt.
3. Kryterium: termin płatności faktury – 20% (max 20 pkt). PC3 obliczone będzie w następujący sposób:
Płatność faktury do 7 dni – 0 pkt
Płatność faktury do 14 dni – 10 pkt
Płatność faktury do 21 dni – 20 pkt
Maksymalna ilość punktów w kryterium termin płatności faktury wynosi 20 pkt.
Uwaga:
Jeżeli Wykonawca nie dokona wyboru terminu płatności faktury Zamawiający przyjmuje do punktacji za Wykonawcę opcję: do 7 dni, dającą 0 punktów w tym kryterium.
W ustalonych przez Zamawiającego kryteriach (Pc1+Pc2+Pc3) najkorzystniejsza oferta otrzyma 100,00 punktów, a pozostałym ofertom zostaną przyznane punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert będzie przedstawiało taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze z tych ofert ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych już ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie 36-miesięcznego terminu gwarancji i rękojmi (roboty budowlane i wbudowane materiały)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i prawidłowo ukończył roboty budowlane, polegające na wykonaniu min. 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie toru rowerowego typu „pumptrack” o powierzchni asfaltu min 400 m2.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zwartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, według wzoru, zamieszczonego w Załączniku nr 6 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca złoży podmiotowe środki dowodowe na spełnienie warunków udziału w postępowaniu, zawartych w ust. 1 niniejszego rozdziału tj. wykaz robót budowlanych wraz z załączeniem dowodów (referencje, poświadczenia, bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowalne zostały wykonane) określające, poziom ich wykonania. Wykaz robót budowlanych zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi wraz z narzutami i podsumowaniem elementów, zawierający wszystkie koszty niezbędne dla wykonania przedmiotowego zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu, na rachunek bankowy nr 74 1090 2604 0000 0001 3379 7851,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć do oferty w oryginale, w postaci elektronicznej.
4. Wadium w formie pieniężnej Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2 pkt 1.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te winny potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp),
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (art. 125 ust. 5 ustawy Pzp), według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ, w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp wraz z zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (zaleca się skorzystanie z wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ) lub załączenie innego środka dowodowego, potwierdzającego, że Wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu\tych podmiotów,
c) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp dla podwykonawców, wskazanych w ofercie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ,
d) dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy (np. odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności) lub pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w postępowaniu, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp.
f) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Szczegółowy zakres zmian wskazany jest w §17 Załącznika nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy (PPU).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://www.epuap.gov.pl/wps/myportal/strefaklienta/ katalog-spraw/profil-urzedu/UMMlawa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Zobacz inne

Prawo