Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354472/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa artykułów różnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288834

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Przybyszewskiego 49

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-355

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk2.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skhs.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa artykułów różnych na potrzeby Centralnej Sterylizatorni

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d9921a60-380b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354472

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://skhs.eb2b.com.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.skhs.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1, ze zm.), dalej „RODO”

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP/156/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 16

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 1 – Płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji - 4 op;
Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach - 20 op. po 20L
15 op. po 5L;
Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany oraz środki konserwujące 20 op. po 20L
15 op. po 5L;
Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych - 3 op. ;
Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych - 40 op.;
Preparat do spryskiwania instrumentów chirurgicznych w salach operacyjnych - 200 op.;
Środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - 20 op.;

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 2 – preparat do mycia i dezynfekcji. Preparat bezaldehydowy na bazie nadwęglanu sodu, do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów - 40 op; Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego z metalu - 100 op; Preparat z zawartością chlorheksydyny - 40 op; Gotowy do użycia preparat czyszczący stosowany do usuwania cementu, śladów po markerach oraz przebarwień - 20 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 3 – koperty, etykiety, tuszki, plomby. Koperta z nadrukiem - 630 szt; Etykiety podwójne ze wskaźnikiem chemicznym do metkownicy trzyrzędowej - 50 szt.; Tuszki do metkownicy trzyrzędowej - 4 szt; Plomby papierowe - 20 000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 4 – testy biologiczne i chemiczne. test biologiczny - 15 szt; Test chemiczny - 350 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 5 – etykiety i taśmy. taśmy papierowe - 300 rolek; Taśma Zebra - 160szt; Etykiety na tace i moduły - 4 rolki; Taśma barwiąca - 4 rolki

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 6 – worki plastikowe strunowe (1 op. = 1000 szt), odpowiednio 5 op. i 10 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 7 – taśmy, testy, wskaźniki. Pakiet jednokrotnego użytku typu Bowie-Dick - 200 szt; Test B&D - 500 szt; Taśma do zamykania pakietów - 60 szt; Taśma wskaźnikowa do pary wodnej - 90 szt; Test do wykrywania pozostałości protein - 50 szt; Jednorazowy gotowy do użycia test kontroli mycia narzędzi chirurgicznych - 200 szt; Wskaźnik chemiczny przeznaczony do kontroli procesów dezynfekcji - 3000 szt; Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny klasy 4 do pary wodnej - 5000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 8 – naboje, wskaźniki chemiczne i biologiczne. Naboje gazowe do sterylizatora - 400 szt; Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny kl. 4 - 1000 szt; Wskaźnik biologiczny - 200 szt; Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie - 300 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 9 - wskaźnik chemiczny - 7000 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 10 - rękaw foliowo-papierowy bez fałdy - 5 - 60 rolek

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 11 – papier krepowany 10 000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 12 – włóknina do sterylizacji - 500 szt, 2200 szt, 5000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 13 – torebki włókninowo-foliowe - 400 szt

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 14 – taśmy i papier - 6 szt, 24 szt, 10 rolek, 30 rolek,

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 15 – osłonki do zabezpieczenia narzędzi - różne rozmiary od 5 do 150 op.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet nr 16 – wskaźnik chemiczny, etykiety, kieszenie do instrumentów, wkłady absorpcyjne. Wskaźnik chemiczny zintegrowany do kontroli wsadu - 7000 szt; Etykiety do koszy - 500 szt; Kieszenie do instrumentów - 3000 szt; Wkłady absorpcyjne - 5000 szt.

4.2.6.) Główny kod CPV: 38910000-7 - Sprzęt do monitorowania i testowania stanu higienicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę
albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, w celu
potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP – według
Załącznika nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) Deklaracje zgodności CE dla zaoferowanego przedmiotu zamówienia (minimum rok ważności od momentu dostawy);
b) Opis zawierający szczegółowe dane/parametry przedmiotu zamówienia, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej (o ile dotyczy), np. w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego. Szczegółowe wymagania zawiera w tom III SWZ.
c) Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych wydane przez producenta oferowanych preparatów.
d) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, że zaoferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE. L. Nr 117, str. 1).
e) W przypadku wyrobu biobójczego: pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktem biobójczym wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji /od 1 maja 2011 r./ ustawa z dnia 18 marca 2011r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Opis zawierający jego szczegółowe dane, które umożliwią potwierdzenie spełniania wymagań ustalonych przez
Zamawiającego oraz będą podstawą dokonania oceny jakościowe/technicznej, w postaci ulotek informacyjnych, katalogów lub innych dokumentów dla wszystkich oferowanych dla dostawy pozycji stanowiących przedmiot zamówienia. Prosimy o wskazania strony oferty i zaznaczenie danych potwierdzających spełnienie parametrów ujętych w tabeli. Szczegółowe
wymagania określone zostały przez Zamawiającego w Tomie nr III SIWZ.
2. Oświadczenie, że zaoferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach
medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974) spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu z dnia 05.04.2017 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych, zmiany Dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia
(WE) Nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) Nr 1223/2009 oraz uchylenia Dyrektywy Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz.
Urz. UE. L. Nr 117, str. 1).
3. Oświadczenie o posiadaniu deklaracji zgodności CE dla zaoferowanych wyrobów medycznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie według wzoru wskazanego
w Załączniku nr 2 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W przypadku podmiotu
udostępniającego zasoby, Wykonawca zgodnie z art. 125 ust. 5 Pzp składa oświadczenia zgodnie ze wzorem określonym w
Załączniku nr 2 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) a)-c) ustawy Pzp - Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zmiana terminu dostawy:
a) zmiany spowodowane są siłą wyższą, w tym klęskami żywiołowymi, warunkami atmosferycznymi, stanem epidemii, stanem zagrożenia epidemicznego i innymi niezależnymi od stron okolicznościami uniemożliwiającymi zrealizowanie przedmiotu Umowy w terminie umownym,
b) zmiany są następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego,
c) zmiany są wynikiem czasowego wstrzymania produkcji lub braków przedmiotu umowy,
d) zmiany są następstwem działania władz publicznych i/lub organów administracyjnych,
e) dopuszczalna jest przez Zamawiającego zmiana/skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy,
I. W przypadku zaistnienia jednej z przyczyn określonych w ust. 1 lit a) – e) strona, której to dotyczy, poinformuje niezwłocznie druga stronę, (nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zaistnienia powyższych przyczyn), proponując nowy termin dostawy lub uzgodnienia dalszej realizacji przedmiotu umowy;
II. Wykonawca powołujący się na przyczyny określone w ust. 1 lit a), c) i d), zobowiązany jest przedstawić dowody potwierdzające okoliczności, o których mowa ww. zapisach umownych.
III. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 lit a) – d), termin dostawy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do należytego jej wykonania, nie dłużej jednak niż o okres występowania okoliczności uzasadniających zmianę terminu dostawy.
2. Zmiana sposobu świadczenia:
a) zmiana spowodowana jest koniecznością zakupu przedmiotu umowy w większej ilości niż wymieniona w Umowie z uwagi na nieprzewidziane przez Zamawiającego ilości realizowanych świadczeń medycznych związanych ze wzrostem zachorowań, wystąpieniem innych czynników niezależnych od Zamawiającego. Zmiany powyższe możliwe są
z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostaw pozostałych asortymentów przedmiotu umowy, a zwiększeniem ilościowym dostawy innego przedmiotu umowy tzw. „przesunięcie asortymentowe” w obrębie przedmiotu Umowy po uzgodnieniu z Kierownikiem Działu realizującego przedmiot Umowy i wyrażeniu przez niego zgody; Projekt aneksu zawarty jest w Załączniku nr 2 do Umowy;
b) zmiany spowodowane brakiem realizacji pełnej ilości/asortymentu/rodzaju przedmiotu umowy z uwagi na nieprzewidziane przez Zamawiającego ilości realizowanych świadczeń medycznych związanych ze zmniejszeniem zachorowań, zmniejszeniem realizacji procedur medycznych, wystąpieniem innych czynników niezależnych od Zamawiającego. W powyższym przypadku, Strony przewidują możliwość przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na dalszy czas określony do wykorzystania wartości Umowy określonej w § 8 ust. 1 Umowy, ale nie dłuższy niż 3 miesiące.

cd. w sekcji Informacje dodatkowe

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.skhs.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

c) spowodowane nieprzewidywalną koniecznością dostawy przedmiotu umowy. Zamawiający w powyższym przypadku dopuszcza zakup przedmiotu umowy – przedmiotu zamiennego, równoważnego, ale jego cena nie może przewyższać ceny przedmiotu umowy podstawowego po wyrażeniu zgody przez Kierownika Działu realizującego przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć go na zasadach określonych w Umowie. W powyższym przypadku Zamawiający dopuszcza zakup przedmiotu umowy – przedmiotu zamiennego, równoważnego tj. takiego samego rodzaju, typu, o takim samym sposobie działania, przeznaczeniu jak przedmiot umowy pierwotny;
d) zmiany są konieczne ze względu na zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub warunków realizacji umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (zmiana umowy z NFZ dotyczy realizacji świadczenia przez NFZ lub następcą prawnym płatnika świadczeń) lub wyrażeniem indywidualnej zgody przez NFZ;
e) zmiany są konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
f) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana elementów składowych przedmiotu Umowy na zasadzie ich uzupełnienia lub wymiany,
g) o ile jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, konieczna jest zmiana sposobu pakowania, sposobu konfekcjonowania również w zakresie przeliczenia na ilości, sztuki, mililitry, litry lub inne jednostki miary przedmiotu umowy, a także sposobu dostawy, czy też miejsca dostaw,
h) dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu umowy po uzyskaniu zgody Kierownikiem Działu realizującego przedmiot Umowy dopuszczalna jest zmiana nazwy, w tym nazwy handlowej, nazwy międzynarodowej, określenia przedmiotu umowy, kodu, numeru katalogowego, oznaczenia przedmiotu umowy, weryfikatora, sygnatury, znacznika, przy zachowaniu tożsamości świadczenia i jego jakości przez Wykonawcę po wyrażeniu zgody przez Kierownika Działu realizującego przedmiot Umowy
i) zmiana przedmiotu umowy z chwilą wstrzymania lub zakończenia produkcji, wycofania z obrotu, braku dostępności, czego Wykonawca nie mógł przewidzieć w dniu zawarcia umowy na tzw. zamiennik, tj. przedmiot umowy równoważny pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia, w tym także cenę jednostkową netto po uzyskaniu zgody Kierownika Działu realizującego przedmiot Umowy
j) zmiany wielkości opakowania przedmiotu Umowy z możliwością przeliczenia ceny przedmiotu umowy, jednak pod warunkiem zachowania jednostkowej ceny umownej. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę opakowania posiadającego inną ilość sztuk niż zamieszczona w opisie przedmiotu zamówienia, Wykonawca przeliczy ilość opakowań do dwóch miejsc po przecinku i zaokrągli w górę do pełnego opakowania handlowego.
I. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 cena przedmiotu zamiennego lub równoważnego nie może przewyższać ceny pierwotnego przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamienny lub równoważny przedmiot umowy na zasadach określonych w Umowie, po uzyskaniu zgody Kierownika Działu realizującego przedmiot Umowy
II. Zmiana sposobu świadczenia jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody Kierownika Działu realizującego przedmiot Umowy na proponowane rozwiązanie zamienne/równoważne/inne i po zawarciu aneksu do Umowy.
3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:
• Zmiany spowodowane ustawowym wzrostem albo zmniejszeniem stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego.
1) w przypadku, gdy stawka podatku VAT lub podatku akcyzowego wzrośnie, wówczas Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W takim przypadku cena/wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian,
a cena/wynagrodzenie brutto należne Wykonawcy zmieni się, mając na uwadze wzrost stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego;

Cd. zakresu zmian określa Tom II - Wzór umowy

Zobacz inne

Prawo