Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354479/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Filharmonia Zielonogórska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Dostawa wraz z dostarczeniem instrumentów muzycznych do Filharmonii Zielonogórskiej im. Tadeusza Bairda”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Zielonogórska

1.2.) Oddział zamawiającego: FZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279982

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: plac Powstańców Wielkopolskich 10

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-075

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmoniazg.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: filharmoniazg.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354479

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00346417/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.11.1. Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie

Przed zmianą:
Maria Anna Tumińska -osoba fizyczna

Po zmianie:
Maria Anna Tumińska - osoba fizyczna

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.15. RODO (obowiązek informacyjny)

Przed zmianą:
POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamieniający - Administrator danych powierza Wykonawcy - Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Świadcząc przedmiot umowy podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
6. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
7. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
8. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa lub zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
9. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
10. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi, jednak nie później niż w ciągu 24h.
11. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
12. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum 14 dniowym jego uprzedzeniem.
13. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 14 dni.
14. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.
15. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
16. Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych, że powierza przetwarzanie danych osobowych objętych niniejsza umową podmiotom świadczącym dla niego usługi: ………………… ………………………………………………………………………………. (należy wskazać w umowie te podmioty)
17. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzani

Po zmianie:
Obowiązek złożenia:

1. Oświadczenia Zamawiającego dotyczącego ochrony danych osobowych Osób fizycznych po stronie Wykonawcy - Załącznik do projektu umowy
2. Oświadczenia Wykonawcy dotyczącego ochrony danych osobowych Osób fizycznych po stronie Zamawiającego - Załącznik do formularza OFERTA

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Przedmiotem części II zamówienia

jest dostawa wraz z dostarczeniem mistrzowskiego kontrabasu koncertowego, 4-strunowego na strunach orkiestrowych wysokiej klasy z futerałem

Instrument musi być wykonany z materiału wysokiej jakości, o wysokiej klasie akustycznej:
- rozmiar 3/4,
- forma wiolinowa lub gambowa
- podstrunnica hebanowa,
- płyta wierzchnia lita świerkowa.
- płyta spodnia lita jaworowa lub klonowa,
- menzura instrumentu 104-106.

Decydującym głosem w wyborze instrumentu jest ocena jakościowa oraz przeprowadzona próba dźwiękowa instrumentu

Po zmianie:
Przedmiotem części II zamówienia

jest dostawa wraz z dostarczeniem mistrzowskiego kontrabasu koncertowego, 4-strunowego na strunach orkiestrowych wysokiej klasy z pokrowcem

Instrument musi być wykonany z materiału wysokiej jakości, o wysokiej klasie akustycznej:
- rozmiar 3/4,
- forma wiolinowa lub gambowa
- podstrunnica hebanowa,
- płyta wierzchnia lita świerkowa.
- płyta spodnia lita jaworowa lub klonowa,
- menzura instrumentu 104-106.

Decydującym głosem w wyborze instrumentu jest ocena jakościowa oraz przeprowadzona próba dźwiękowa instrumentu

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wybór przedmiotu zamówienia musi nastąpić po próbie brzmienia, która również odbędzie się dnia 22-09-2022. Instrument w celu przeprowadzenia próby jakościowej i brzmienia należy dostarczyć na godz. 11:00 dnia 22-09-2022r.

Zobacz inne

Prawo