Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

19.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Suwałki, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354509/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka, Szypliszki i Hańcza w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Suwałki

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Suwałki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790504898

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 875664292

1.5.8.) Numer faksu: 875662878

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: suwalki@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.suwalki.bialystok.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka, Szypliszki i Hańcza w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55135260-381d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00054718/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.3.1 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Suwałki w roku 2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych
kopii dokumentów stworzonych w postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z platformy https://platformazakupowa.pl i są dostępne przy każdym postępowaniu na platformie
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz w instrukcji dla wykonawców dostępnej na platformie
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zam.przetwarza dane os.zebrane w niniejszym postęp.o
udzielenie zam.publ. w sposób gwarant.zabez. przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem2.Zam.udostępnia dane os.,o których mowa w art.10RODO w celu umożliwienia korzystania ze śr.ochrony
prawnej,o których mowa w dzialeVI PZP do upływu terminu do ichWniesienia3.Do przetw.danych os.,o których mowa w
art.10RODOmogą być dopuszczone wyłącznie os. posiadające upoważnienie.Os.dopuszczone do przetw.takich danych są
obowiązane do zachowania ich w poufności4.Dane os.przetw.będą na podstawie art. 6ust.1lit.cRODO w celu związanym z
prowadz.niniejszego postęp.o udzielenie zam.pub.oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określ.w
art.255-256PZP–w celu zawarcia umowy w sprawie zam.pub.oraz jej realizacji, a także udokumentowania postęp. o udzielenie zam.
i jego archiwizacji5.Odb.danych os.będą os.lub podm.,którym dokumentacja postęp.zostanie udostępniona w oparciu o
przepisyPZP6.Dane os.poz.w związku z prowadzeniem niniejszego postęp. o udzielenie zamów.pub. będą przechowywane, zgodnie
z art. 78 ust.1PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam. pub., a jeżeli czas trw.umowy przekracza 4 lata,
okres przechow.obejmuje cały czas trwania umowy ws.zam.pub.7.Niezależnie od postanowień pktf)powyżej,w przypadku zawarcia
umowy w sprawie zam.pub.,dane os.będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynik.z umowy ws.zam.pub.
8.Dane os.poz.w związku z prowadzeniem niniejszego postęp.o udzielenie zam.mogą zostać przekazane podm.świadczącym
usł.doradcze, w tym usł.prawne, i konsultingowe9.Stosownie do art.22RODO, decyzje dot.danych os.nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany10.Os., której dotyczą poz.w zw.z prowadzeniem niniejszego postęp.dane os., ma prawo:a)dostępu do
swoich danych os.–zgodnie z art.15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy wykonanie obow. o których mowa w art.15ust.1-3 RODO
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku Zam.może żądać wskazania dodatkowych inf.mających na celu sprecyz.żądania,w
szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postęp.o udzielenie zam.pub.b)do sprost.swoich danych os.–
zgodnie z art.16RODO,przy czym skorzystanie z uprawnienia do sprost.lub uzupełnienia danych os.,o którym mowa w art.16RODO
nie może skutkować zmianą wyniku postęp. o udzielenie zam.pub.ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym zPZP
oraz nie może naruszać integralności protok.oraz jego zał.c)do żądania od Zam.–jako admin.ograniczenia przetw.danych os.z
zastrzeż.przypadków,o których mowa w art.18ust.2RODO,przy czym prawo do ograniczenia przetw. nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania,w celu zapewnienia korzystania ze śr.ochr.prawnej lub w celu ochr.praw innej os.fiz.lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członk.; prawo to nie ogranicza przetw.danych os. do czasu
zakończenia postęp. o udzielenie zam.pub.d)wniesienia skargi do PrezesaUODO w przypadku uznania,iż przetw.jej danych os.
narusza przepisy o ochr.danych os.,w tym przepisyRODO11.Obowiązek podania danych os.jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisachPZP,zw.z udziałem w postęp. o udzielenie zam.pub.; konsekwencje niepodania określonych danych
określaPZP12.Osobie,której dane os.zostały pozyskane przez Zam.w zw.z prowadzeniem niniejszego postęp. o udzielenie zam.
pub.nie przysługuje:a)prawo do usunięcia danych os., o czym przesadza art.17ust.3lit.b,d lub e RODOb)prawo do przenoszenia danych os., o którym mowa w art.20RODO, określone w art.21RODO prawo sprzeciwu wobec przetw.danych os., a to z uwagi na
fakt, że podst.prawną przetw.danych os.jest art.6ust.1lit.cRODO13.Dane os. mogą być przekazywane do organów pub.i urzędów
państ.lub innych podm.upoważnionych na podst.przepisów prawa lub wykonujących zad. realiz.w interesie pub.lub w ramach
sprawowania władzy pub., w szczególności do podm.prowadzących działal.kontrolną wobec Zam.Dane os.są przekazyw.do
podm. przetw. dane w imieniu admin. danych os.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I (Pakiet) – Leśnictwo Rutka i Leśnictwo Szypliszki – zagospodarowanie lasu.
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Suwałki w roku 2022.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka i Szypliszki.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Decyzja nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Określony z tych decyzji szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

77231600-4 - Usługi zalesiania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdej Części Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcję”).
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 304 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień, objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze administracyjnym Nadleśnictwa Suwałki bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 100 % wartości niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty
dla danego Pakietu (Załącznik nr 1 do SWZ).
Cena - Waga 100%
C= (C minimalna/C badana)x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
danej części.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrąglania (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt ).
Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji
Wykonawcy.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym.
Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności,
której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena
łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład danego Pakietu powinna zostać
przeniesiona do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz Kosztorys Ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) muszą być wypełnione odrębnie dla
każdego Pakietu, na który ofertę składa Wykonawca.
Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w
Kosztorysie Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.
Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II (Pakiet) – Leśnictwo Rutka i Leśnictwo Hańcza – ochrona lasu.
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Suwałki w roku 2022.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwa: Rutka i
Hańcza.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Decyzja nr 22
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Określony z tych decyzji szczegółowy opis
standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na
przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdej Części Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcję”).
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich
czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji
kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone
wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu
Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych
w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź
atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub
publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach
podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania
wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 304 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego.
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług
podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień,
objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze
administracyjnym Nadleśnictwa Suwałki bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się
konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 100 % wartości
niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty
dla danego Pakietu (Załącznik nr 1 do SWZ).
Cena - Waga 100%
C= (C minimalna/C badana)x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
danej części.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrąglania (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt ).
Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji
Wykonawcy.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym.
Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności,
której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena
łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład danego Pakietu powinna zostać
przeniesiona do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz Kosztorys Ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) muszą być wypełnione odrębnie dla
każdego Pakietu, na który ofertę składa Wykonawca.
Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w
Kosztorysie Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.
Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III (Pakiet) – Leśnictwo Hańcza– zagospodarowanie lasu.
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28
września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i
ochrony lasu do wykonania na terenie Nadleśnictwa Suwałki w roku 2022.
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Suwałki – Leśnictwo Hańcza.
Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa Decyzja nr 19
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Opisu
standardu technologii wykonawstwa prac leśnych" w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych oraz Decyzja nr 22
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia
Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Leśnych. Określony z tych decyzji szczegółowy opis
standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu
zamówienia stanowił podstawę określenia wymagań jakościowych odnoszących się do elementów składających się na
przedmiot zamówienia zawartych w Załączniku nr 3 do SWZ (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych).
Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia
zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.
Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77200000-2 - Usługi leśnictwa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77211100-3 - Usługi cięcia drewna

77211300-5 - Usługi selekcji drzew

77211400-6 - Usługi wycinania drzew

77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

77211600-8 - Sadzenie drzew

77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej

77231600-4 - Usługi zalesiania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W stosunku do każdej Części Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy („Opcję”).
Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich
czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji
kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone
wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym
stanowiącym część Oferty.
Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu
Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych
w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie
ofertowym stanowiącym część Oferty.
Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich
zlecenie.
Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu
rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych bądź
atmosferycznych, (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub
publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach
podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania
wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawcę.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 304 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia
udzielenia zamówienia podstawowego.
Zamówienia będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia oraz usług
podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa. Zakresem rzeczowym usług stanowiących przedmiot zamówień,
objęte będą prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, które wynikają z planów urządzenia lasu obowiązujących na obszarze
administracyjnym Nadleśnictwa Suwałki bądź które w związku z zagwarantowaniem prawidłowej gospodarki leśnej stały się
konieczne do wykonania w następstwie lub w związku ze zdarzeniami przyrodniczymi, klimatycznymi lub atmosferycznymi.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa powyżej nie przekroczy wartości 100 % wartości
niniejszego zamówienia.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Formularzu Oferty
dla danego Pakietu (Załącznik nr 1 do SWZ).
Cena - Waga 100%
C= (C minimalna/C badana)x 100 punktów, przy czym 1% odpowiada 1 pkt
Za najkorzystniejszą uważać się będzie ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia
danej części.
Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zgodnie z matematycznymi zasadami
zaokrąglania (końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt ).
Ocena w zakresie kryteriów zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji
Wykonawcy.
Ocena ofert zostanie dokonana oddzielnie dla każdej części zamówienia.
Ceny jednostkowe za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład Pakietu powinny być podane na Kosztorysie Ofertowym.
Każda cena jednostkowa musi być tak podana, aby pokrywać wszelkie koszty i ryzyka Wykonawcy związane z realizacją czynności,
której dotyczy. Wykonawca nie może kosztów realizacji danej czynności doliczać do kosztów realizacji innych czynności. Cena
łączna wynikająca z Kosztorysu Ofertowego za poszczególne pozycje (prace) wchodzące w skład danego Pakietu powinna zostać
przeniesiona do Formularza Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ).
Formularz Oferty (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz Kosztorys Ofertowy (Załącznik nr 2 do SWZ) muszą być wypełnione odrębnie dla
każdego Pakietu, na który ofertę składa Wykonawca.
Cenę łączną należy podać w złotych w kwocie brutto w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia dla danego Pakietu, z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) wraz z wyszczególnieniem w
Kosztorysie Ofertowym (Załącznik nr 2 do SWZ) zastosowanej stawki podatku VAT.
Stawkę podatku od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108, art. 109 ust. 1 pkt 1-5 i 7- 10 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji ekonomicznej oraz finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) W zakresie doświadczenia Zamawiający nie stawia wymagań.
b) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:
Dla Części (Pakietu) I, III:
• co najmniej 1 szt. ciągników.
c) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
Dla Części (Pakietu) I:
• co najmniej 3 osobami wykonującymi prace z zakresu hodowli i ochrony lasu;
Dla Części (Pakietu) II:
• co najmniej 2 osobami wykonującymi prace z zakresu ochrony lasu;
Dla Części (Pakietu) III:
• co najmniej 2 osobami wykonującymi prace z zakresu hodowli i ochrony lasu.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. SWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Aktualne na dzień
składania ofert oświadczenia na podst. art. 108, art. 109 ustawy PZP oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. należy
złożyć wraz z ofertą.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego określone w pkt 6 i 13 SWZ.
2. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim, jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca dostarczy dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz
podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
wymaganych od Wykonawcy, o którym mowa w pkt 9 Specyfikacji warunków zamówienia obejmuje:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane) niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ),
b) wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - (wzór wykazu urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ).
c) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SWZ),
d) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
(a) art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP,
(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
(c) art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
(d) art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP,
(e) art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.),
(f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b) PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
(g) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c PZP,
(h) art. 109 ust. 1 pkt 3 PZP, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
(i) art. 109 ust. 1 pkt 5, 7-10 PZP.
(wzór oświadczenie braku podstaw wykluczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
e) odpisu lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca
wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy.
Należy także dostarczyć:
pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, jeżeli w imieniu Wykonawcy/podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą (np. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru), sporządzone pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w formie określonej w pkt 9.15-9.17 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym
w art. 455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_suwalki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:
1) wnieść wymagane zabezpieczanie należytego wykonania umowy (w zakresie pakietu-części nr I i III);
2) przedłożyć Zamawiającemu:
a) kopię umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowę konsorcjum), jeżeli zamówienie będzie realizowane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Niedopełnienie wskazanych formalności będzie traktowane jako uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

Zobacz inne

Prawo