Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354549/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przygotowania i przeprowadzenia 1 szkolenia na temat wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy dla dwóch grup pracowników

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 357114075

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Na Stawach

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-107

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wup-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przygotowania i przeprowadzenia 1 szkolenia na temat wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy dla dwóch grup pracowników

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7e47be4-34e1-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354549

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015702/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.32 Usługa trenerska z zakresu wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy dla dwóch grup pracowników

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.plhttps://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
dotyczące korespondencji elektronicznej zawarto w rozdziale IX SWZ, tj. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego
z Wykonawcami, przekazywania oświadczeń i dokumentów, oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/, https://bip.malopolska.pl/wupwkrakowie/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO
zawarte są w Rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zasady związane z obowiązkiem informacyjnym RODO
zawarte są w Rozdziale XXI SWZ, tj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZ.271.1.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 11000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie usługi przygotowania i przeprowadzenia 1 szkolenia na temat wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi na rynku pracy dla dwóch grup pracowników.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: a) Cena szkolenia – 40 pkt.
b) Doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi – 20 pkt.
c) Doświadczenie zawodowe trenera – 20 pkt.
d) Wykształcenie w zakresie prowadzenia skutecznych negocjacji – 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie trenerskie w prowadzeniu szkoleń z tematyki związanej z pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe trenera

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: d) Wykształcenie trenera

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione gdy:
1. Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przygotował i przeprowadził co najmniej 3 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu szkolenia.

Zamawiający poprzez jedno szkolenie rozumie szkolenie z użyciem aktywnych metod przekazywania wiedzy lub warsztat, trwające co najmniej 4 godzin dydaktycznych, przygotowane i przeprowadzone dla jednej grupy osób dorosłych, liczącej minimum 5 uczestników, na zlecenie różnych zamawiających.

2. Skierowany do prowadzenia szkolenia trener:
a) przeprowadził co najmniej 3 szkolenia z tematyki związanej z pomocą osobom z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy w zakresie tematycznym przeprowadzonych szkoleń realizowane były zagadnienia dotyczące klasyfikacji i charakterystyki zaburzeń psychicznych lub/i specyfiki funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi lub/i komunikacji z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub/i wspieraniu aktywności zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zamawiający poprzez jedno szkolenie rozumie szkolenie z użyciem aktywnych metod przekazywania wiedzy lub warsztat, trwające co najmniej 4 godzin dydaktycznych, przygotowane i przeprowadzone dla jednej grupy osób dorosłych, liczącej minimum 5 uczestników.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VII SWZ, Wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu usług zawierającego informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ, w szczególności określenie przedmiotu zamówienia, rodzaju realizowanych usług, termin realizacji, nazwę Zamawiającego (załącznik nr 7 do SWZ ).
b) wykazu osób zawierającego informacje pozwalające na potwierdzenie spełnienia warunków udziału opisanych w Rozdziale VI SWZ wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawy do dysponowania osobą ( załącznik nr 8 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty:
a) oświadczenie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy,
oraz
b) oświadczenia potwierdzenia brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 1, punkcie 1). Oświadczenie to składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (załącznik nr 2 do SWZ),

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w par. 9 Wzoru umowy (Załącznika B do
SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Sposób i miejsce składania ofert zostały w rozdziale IX SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Zobacz inne

Prawo