Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Miastko, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354622/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miastko

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja remizy strażackiej w Dretyniu - miejscowości, w której funkcjonowało państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979536

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.4.2.) Miejscowość: Miastko

1.4.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.jankowska@um.miastko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354622

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00341119/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00005969/07/P

Po zmianie:
2022/BZP 00005969/08/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku remizy strażackiej w Dretyniu, tj. rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku remizy (działki nr 112, 113 i 114 obr. ew. Dretyń). Łączna powierzchnia użytkowa po realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 686,27 m2. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: niezbędnych robót rozbiórkowych, rozbudowę budynku, wzmocnienie istniejących fundamentów i ścian budynku, wykonanie nowych ścianek działowych, stropu dachu nad częścią parteru i piętrem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, wykonanie zjazdów i nawierzchni utwardzonych, itp. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji budynku remizy strażackiej w Dretyniu, tj. rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku remizy (działki nr 112, 113 i 114 obr. ew. Dretyń). Łączna powierzchnia użytkowa po realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 686,27 m2. Zakres rzeczowy robót obejmuje wykonanie: niezbędnych robót rozbiórkowych, rozbudowę budynku, wzmocnienie istniejących fundamentów i ścian budynku, wykonanie nowych ścianek działowych, stropu dachu nad częścią parteru i piętrem, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie niezbędnych instalacji wewnętrznych, przebudowa zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i elektroenergetycznej, wykonanie zjazdów i nawierzchni utwardzonych, itp. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opisującą przedmiot zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-26 12:15

Po zmianie:
2022-09-29 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-25

Po zmianie:
2022-10-28

Zobacz inne

Prawo