Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354651/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieregenerowanych tonerów i mat. ekspl. do drukarek, faksów i urządzeń wielofunkc. na potrzeby SR Szczecin-Centrum w Sz-nie wraz z odbiorem zużytych mat. ekspl.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320492751

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kaszubska 42

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-227

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.7.) Numer telefonu: 91 48 55 515

1.4.8.) Numer faksu: 91 48 55 209

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@szczecin-centrum.sr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecin-centrum.sr.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354651

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00336194/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:00

Po zmianie:
2022-09-21 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-20 10:30

Po zmianie:
2022-09-21 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-19

Po zmianie:
2022-10-20

Zobacz inne

Prawo