Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Głogów Małopolski, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00354682/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa betonowych płyt drogowych do Nadleśnictwa Głogów w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690028679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabryczna 57

1.5.2.) Miejscowość: Głogów Małopolski

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-060

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: glogow@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://glogow.krosno.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa betonowych płyt drogowych do Nadleśnictwa Głogów w 2022 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c15b5faa-38aa-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00354682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności składanie oferty,
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie przy
użyciu platformy zakupowej adres: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow. Szczegółowe informacje zawarte zostały w rozdziale 8 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Głogów z siedzibą 36-060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna 57.
Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Głogów
telefonicznie pod numerem 178517428 lub 606439364, za pomocą poczty elektronicznej e-mail
pod adresem: glogow@krosno.lasy.gov.pl . Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pomocą adresu: e-mail: iod@comp-net.pl .
Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dokonywane w celu prawidłowej realizacji
obowiązków ustawowych tj. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy z wybranym wykonawcą. Dane osobowe są przetwarzane na
podstawie prawnej art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest
warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.43.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje dostawę nowych, wcześniej nie wbudowanych, podwójnie zbrojonych płyt drogowych o wymiarach 3 m x 1,5 m x 0,15 m o łącznej ilości 540 szt., w dwóch lokalizacjach dla każdego leśnictwa (łącznie 18 lokalizacji). Płyty nie powinny posiadać ubytków, krzywizn ani pęknięć.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44000000-0 - Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z wyjątkiem aparatury elektrycznej)

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44171000-9 - Płyty (budowlane)

44113800-3 - Materiały do układania nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający kierować się będzie
następującymi kryteriami:
a) cena - 80%,
b)termin wykonania zamówienia - 20%.
W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać łącznie maksymalnie 100 pkt, co po
przeliczeniu przez odpowiednia wagę procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można
otrzymać maksymalnie 80 pkt, natomiast w kryterium „Termin wykonania zamówienia” można
otrzymać maksymalnie 20 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa
w rozdziale 6 ust. 1. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące
oświadczenia (w terminach wskazanych w niniejszej SWZ)
a) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4
do SWZ) – oświadczenie należy złożyć wraz z ofertą. Oświadczenie Wykonawca sporządza, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym;
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od
innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do
tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ) – oświadczenie składa Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania
do złożenia oświadczenia, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków
dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum):
a) w formularzu oferty należy wskazać firmy (nazwy) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać
umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, pełnomocnictwo należy złożyć w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
c) oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4
do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia składane przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinny zostać złożone wraz z ofertą, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
d) oświadczenie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 5 do SWZ) – oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania do złożenia oświadczenia, w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
e) wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić
odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy;
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczą spośród siebie
Wykonawcę kierującego (lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania
poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów;
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania
umowy w całości przez lidera lub od wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia łącznie lub każdego z osobna.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron
i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności:
1.1. Zmiana Terminu Wykonania Umowy
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, które spowodowały
niezawinione niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie tj.:
- klęski żywiołowe mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
- warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla danej pory roku
(nawalne deszcze, podtopienia) uniemożliwiające realizację dostawy;
b) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie dostawy przez Zamawiającego nie
wynikające z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt
a) – b) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas
niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej
jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
1.2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 3571 Kodeksu
cywilnego,
d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_glogow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo