Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gostyń, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355034/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT GOSTYŃSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 4906 P Gostyń – Brzezie wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” – ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT GOSTYŃSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411103561

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wrocławska 256

1.4.2.) Miejscowość: Gostyń

1.4.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat.gostyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.gostyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355034

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00353933/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 45 0000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

Po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 45 000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.).

Zobacz inne

Prawo