Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355059/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy społecznej "Budowlani" w Warszawie przy ul. Elekcyjna 6

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010060939

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Elekcyjna, 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-128

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 836 66 62

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dpsbudowlani.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbudowlani.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy społecznej "Budowlani" w Warszawie przy ul. Elekcyjna 6

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2f61ec3-381d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355059

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002846/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1)systemu miniPortal, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2)ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal ,
3)poczty elektronicznej: sekretariat@dpsbudowlani.pl
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) (dostępnych pod adresem internetowym
https://miniportal.uzp.gov.pl Warunki Uslugi oraz https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej w tym
informacje dotyczące wymogu użycia podpisu elektronicznego zawarte są w SWZ.
Zamawiający zaleca:
1)dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES,
2)dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administrator danych osobowych: Dom Pomocy Społecznej „Budowlani” ul. Elekcyjna 6,
01-128 Warszawa NIP 527-21-98-415 REGON 010060939 Dane osobowe są przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na
żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem
umowy. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom
lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pracownikom
Zamawiającego, w tym członkom komisji przetargowej, osobom, którym powierzono wykonanie czynności w postępowaniu, jak też
kontrolującemu postępowanie i podmiotom realizującym czynności nadzorcze i kontrolne nad DPS, oraz mogą być udostępniane
podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.
podmiotom świadczącym pomoc prawną).
A w przypadku czynności związanych z realizacją inwestycji m.st. Warszawy biura i jednostki organizacyjne m.st. Warszawy,
uczestnicy procesu inwestycyjnego i ich umocowani przedstawiciele, organy administracji publicznej i sądy w zakresie niezbędnym
do realizacji obowiązków umownych i rozstrzygnięcia sporów.
Ma Pani/Pan prawo:
dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO), żądania od
Administratora ograniczenie przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO o Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczy naruszenia przepisy RODO.
• Nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do
przeniesienia danych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAG.341.3.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani”
w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe osoby kordynujacej/nadzorujacej prace pracowników ochrony.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które mogą
dotyczyć:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.
Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, tj. posiada
ważną i aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł; 4) zdolności technicznej lub
zawodowej. tj. Wykonawca:
a)wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi niezależnie od siebie działającymi środkami łączności
wewnętrznej i zewnętrznej,
b)wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. posiadającą odpowiednie kwalifikacje
zawodowe np.: dla kierownika/koordynatora zmiany – kwalifikowany pracownik ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia,
c)wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (co najmniej od roku) co najmniej jedno oddzielne zamówienie o wielkości i
charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. świadczenie usług całodobowej ochrony i dozorowania
budynku, np.: domu pomocy społecznej, domu opieki, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, szpitala, zakładu
opiekuńczo-leczniczego, o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 6000,00 m2 o wartości rocznej co najmniej
170000,00 zł brutto każde.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie zawarte w oświadczeniu Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
Kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji ważnej i aktualnej na dzień składania
ofert koncesji wydanej przez MSWiA (wcześniej MSW) wraz ze wszystkimi zmianami, na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995), zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, tj. co najmniej 1 000
000,00 zł.
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3
lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o
niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego.
Oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - załącznik nr 2 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców. Dokument
pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie
publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego
Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:
1) reprezentowanie konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
2) zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań, 3) złożenie oferty wspólnie,
4) prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, w tym wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawcy.
W przypadku oceny spełniania warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez podmioty występujące
wspólnie warunki te będą zsumowane w celu łącznej oceny. Nie dopuszcza się uczestnictwa danego Wykonawcy w więcej
niż jednym podmiocie występującym wspólnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) zmiany:
a) cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
naubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z
2019 r. poz. 1074 i 1572)
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
2) w zakresie zmian w komparycji umowy (dotyczących np.: nazwy, siedziby), literówek, systematyki umowy,
podstawprawnych aktów prawnych przywołanych w umowie, osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy,
podwykonawców, zasad realizacji umowy, warunków płatności, numeru rachunku bankowego,
3) zmian w wyniku sukcesji, gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę wstępując w prawa
iobowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji,
dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych
zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy,
4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
przedmiotuumowy,
5) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszelkie zmiany umów, o których mowa w pkt. 27.2 pkt 3 i 4
SWZ
6)Zamawiający dopuszcza zmianę umowy związaną ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 (COVID-19) w okresie
trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w następujących przypadkach: a) z powodu okoliczności
związanych z wystąpieniem skutków wynikających ze stanu zagrożenia epidemicznego albo ze stanu epidemii COVID-19
wpływających na należyte wykonanie tej umowy,
b) wystąpienia dekoniunktury lub innych nieprzewidzianych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron
(gospodarcze,ekonomiczne, polityczne, społeczne, atmosferyczne itp.), które wpłyną na okoliczności realizacji umowy,
c) wystąpienia siły wyższej, przez którą strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron,
którego skutki są niemożliwe
do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można
zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności(...) pozostałe zmiany wskazane w pkt 29 SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu,spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, złożenia oświadczeń lub dokumentów innych niż wymienione
w pkt 11.1-11.8 SWZ: Wypełniony formularz ofertowy- wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.

Zobacz inne

Prawo