Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Dziwnów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355168/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Zakrzewskiej w Dziwnowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna im. E. Zakrzewskiej w Dziwnowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000974370

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Reymonta, 10

1.5.2.) Miejscowość: Dziwnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-420

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@dziwnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblotekadziwnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytucja kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-15a9d808-38bd-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355168

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00355068/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie platformy ePUAP,
dostępnych w miniPortalu oraz w ePUAP. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na platformie ePUAP. Wykonawca posiadający konto na platformie ePUAP ma dostęp do
formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji (formularze dostępne są również na
miniPortalu).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula została określona w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MBP.271.1.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ, stanowiącym jej integralną część.
Zamawiający przewiduje możliwość zamiany daszków szklanych nad wejściem do budynku na daszki systemowe. Projekt przewiduje dostawę i montaż systemu regałów przesuwnych, wykonywanych na zamówienie systemów mebli pod 6 zestawów komputerowych oraz wykonanych na zamówienie mebli do aneksu kuchennego zarówno dla szafek stojących i wiszących z wbudowaniem AGD. Dostawa i montaż regałów oraz systemów mebli wynika z konieczności ich wbudowania na etapie wykonywania robót budowalnych (w tym wykonania instalacji w oparciu o dostarczone meble).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 10. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp prac określonych w załączniku nr 1 (ogólnobudowlanych, instalacyjnych, zagospodarowania terenu) stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z rozdziałem XII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, zrealizował w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej jedno zamówienie dotyczące budowy budynków o powierzchni min. 150 m2.
Zamawiający wymaga uczestnictwa w realizacji przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy:
a) jedną osobę (kierownika budowy), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych;
b) jedną osobę (kierownika robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznej do 1 kV lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych;
c) jedną osobę (kierownika robót), posiadającą uprawnienia, potwierdzone odpowiednią decyzją, do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu, wydane na podstawie przepisów dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniające do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z rozdziałem V SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z rozdziałem V SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 p.z.p.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Pekao S.A. I/O w Kamieniu Pomorskim
nr konta 28 1240 3868 1111 0010 1272 9600
Na poleceniu przelewu należy zamieścić adnotację: „Budowa nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dziwnowie”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

14. Dodatkowe informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o dzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy tacy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i w zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego treści wynikać będzie, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 16 projektu umowy - załącznik nr 8 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na miniPortalu i udostępnionego również na ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo