Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Małkinia Górna, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355219/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

GMINA MAŁKINIA GÓRNA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa komputerów i oprogramowania biurowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁKINIA GÓRNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przedszkolna 1

1.5.2.) Miejscowość: Małkinia Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 6448000

1.5.8.) Numer faksu: 29 74 55 118

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@malkiniagorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malkiniagorna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa komputerów i oprogramowania biurowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-015d287e-38bd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355219

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005272/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 „Dostawa komputerów i oprogramowania biurowego w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” w ramach V osi priorytetowej związanej z realizacją inicjatywy React-EU

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej aplawski@malkiniagorna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu w tym
składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie
się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730).
2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie
o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku" oraz do „Formularza do komunikacji".
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej (ePUAP).
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i „Formularza do
komunikacji" wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z
zakładki Postępowania.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż
wskazanych w Rozdziale XIV ust.6), zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji" dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania)
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email aplawski@malkiniagorna.pl
10. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem
„Formularza do komunikacji" jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za
pomocą poczty elektronicznej, na
wskazany w pkt 10 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Adam Pławski tel.
29 644 29 91, e-mail: aplawski@malkiniagorna.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Małkinia Górna, adres
ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna , tel. 29 644 80 00
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, panią Anetę Liszewską z
którym można się kontaktować pod adresem e-mail: aliszewska@malkiniagorna.pl, email:
iodo@malkiniagorna.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
prowadzonym w trybie podstawowym.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
36
) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy p.z.p.
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana
do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danychosobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INT 271.15. 2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest, dostawa, instalacja, konfiguracja i wdrożenie sprzętu komputerowego komputery stacjonarne - stacje robocze ALL IN ONE, komputery przenośne – laptopy i oprogramowania systemowego -system operacyjny oraz biurowego: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta e-mail, program do prezentacji slajdów, w szczególności dostawa: komputery stacjonarne - stacje robocze ALL IN ONE z wyposażeniem każdego w klawiaturę i mysz optyczną – 31 szt., komputery stacjonarne - stacje robocze z monitorem, klawiaturą i myszą optyczną -2 szt., komputer przenośny - laptop 6 szt., w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” . Na dostarczany sprzęt komputerowy Wykonawca udzieli gwarancji minimum 24 miesięcy z możliwością jej przedłużenia.
2. Dostarczone przez Wykonawcę oprogramowanie zainstalowane na dostarczanym sprzęcie, stanowiące przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowe w najnowszej rynkowej wersji, nieużywane, niepochodzące z recyklingu, z licencją na czas nieoznaczony, nie naruszające praw osób trzecich. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania programów i planów licencyjnych opartych o rozwiązania chmurowe oraz rozwiązań wymagających wnoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z użytkowaniem dostarczonego oprogramowania.
3. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia będącego załącznikiem nr 1 do SWZ.
4. Minimalne wymagane parametry techniczne dostarczanego przedmiotu zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do SWZ. O parametrach technicznych dostarczanego sprzętu zadecydują wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 1 do SWZ.
5. Zamawiający informuje, że określające przedmiot zamówienia wskazane nazwy handlowe określają klasę produktu a nie konkretnego producenta. Jeśli w SWZ wskazany jest konkretny sprzęt, urządzenie lub oprogramowanie, lub odniesienie do konkretnej normy, w myśl art. 99 ust. 2-6 ustawy Pzp, należy to traktować, jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie jako określenie „produktu”. Zamawiający w każdym przypadku wskazania marki nazwy handlowej lub producenta dopuszcza produkty i rozwiązania równoważne o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych zbliżonych lub lepszych do tych, które zostały zamieszczone w SWZ.
6. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy, na okres co najmniej 24 miesiące. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji lecz nie dłuższy niż 36 miesięcy.
8. Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.
9. Miejsce dostawy – Urząd Gminy w Małkini Górnej ul. Przedszkolna 1, 07-320 Małkinia Górna.
10. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę za dostarczony towar lub wykonaną usługę.
11. Wykonawca określa termin płatności: do 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
12. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki:
a. spełniać minimalne wymagania techniczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
b. nieużywany wyprodukowany w 2022 r. lub jeśli nie produkowano danego sprzętu w 2022 r. w najnowszej rynkowej wersji, nieużywany, sprawny technicznie.
c. posiadać co najmniej nazwę producenta oraz nazwę i model oferowanego produktu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213300-8 - Komputer biurkowy

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

72263000-6 - Usługi wdrażania oprogramowania

51000000-9 - Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
a. Cena (C) – waga kryterium 60 %;
b. Okres gwarancji producenta (G) – waga kryterium 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazał, że w ciągu ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 zamówienie obejmujące łącznie dostawę sprzętu o wartości min. 50 000 zł brutto.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia sporządza wykaz zrealizowanych zamówień według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a. Wykaz osób
skierowanych do realizacji zamówienia – załącznik nr 6 do SWZ
b. Wykaz zrealizowanych zamówień - załącznik nr 6 do SWZ wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi prawidłowe wykonanie
zamówienia

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku nr 1 do SWZ Opisu przedmiotu zamówienia.
b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 1 do SWZ. Dotyczy pozycji: komputer przenośny- laptop, komputer stacjonarny.
2. Dokumenty składa się w języku polskim. Dokumenty obcojęzyczne należy złożyć wraz z tłumaczeniem. Nie jest wymagane tłumaczenie przysięgłe.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji parametrów technicznych oferowanego sprzętu z Producentem.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) Karty katalogowe dostarczanych urządzeń potwierdzające spełnienie parametrów technicznych opisanych w załączniku
nr 1 do SWZ Opisu przedmiotu zamówienia.
b) Wyniki testów wydajnościowych wskazanych w opisie poszczególnych pozycji w załączniku nr 1 do SWZ. Dotyczy
pozycji: komputer przenośny- laptop, komputer stacjonarny.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2000,00 złotych (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

§ 9. 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadkach gdy:
a) Konieczności zmiany terminów wykonania poszczególnych zadań umowy spowodowanej:
1) zmianami w umowach z innymi niż Wykonawca kontrahentami współdziałającymi w wykonaniu projektu lub z instytucjami nadzorującymi jego realizację,
2) opóźnieniami w dostawach wywołanymi przez pandemię COVID-19 i związanymi z tym zakłóceniami w łańcuchach dostaw, pod warunkiem że Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy dokonał zamówienia danego elementu projektu, a fakt wystąpienia opóźnienia zostanie potwierdzony pisemnie przez producenta danego elementu projektu. Umowa wydłuża się o czas wskazany w piśmie od producenta.
3) zmianami w dokumentach dotyczących Programu lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej.
b) konieczności dokonania zmian w opisie niektórych elementów przedmiotu umowy, poprzez zastąpienie niektórych elementów sprzętem nowej generacji, z zastrzeżeniem zachowania ceny ofertowej w § 6 ust. 1 umowy.
§ 10. 1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i dopuszczalne są w granicach uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiany dotyczące wskazanych w treści niniejszej Umowy osób do kontaktów nie wymagają sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie pisemnego powiadomienia drugiej strony.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będzie rozstrzygał Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28

Zobacz inne

Prawo