Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lądek-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355388/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi wywozu odpadów komunalnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890053731

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Pl. Mariański 7/8

1.4.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 748117219

1.4.8.) Numer faksu: +48 8140946

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@23wszur.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.23wszur.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355388

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00344514/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.1. Zamawiający przewiduje fakultatywne przesłanki wykluczenia

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 5,Art. 109 ust. 1 pkt 6,Art. 109 ust. 1 pkt 7,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9,Art. 109 ust. 1 pkt 10

Po zmianie:

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

b/z

Zobacz inne

Prawo