Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zegrze Południowe, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355510/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010099060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska, 22A

1.5.2.) Miejscowość: Zegrze Południowe

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-130

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 261 885 555

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@wil.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wil.waw.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności - Państwowego Instytutu Badawczego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b3d2b744-38c4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355510

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/wilpib/public/postepowanie?postepowanie=33042130

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/publ/postepowanie?postepowanie=33042130

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem. System jest dostępny pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/wilpib/ Korzystanie z Systemu możliwe jest na 2 sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego), MozzillaFirefoxver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11. Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox,Opera. Zalecane jest używanie najnowszych
wersji przeglądarek, system operacyjny Windows 7 i późniejsze. Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP, zainstalowane
środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre), w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web, oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym. Użycie przez Wykonawcę do kontaktu z Zamawiającym środków komunikacji elektronicznej zapewnionych w Systemie jest uzależnione od uprzedniej akceptacji przez Wykonawcę Regulaminu korzystania z usług Systemu na witrynie internetowej przy zakładaniu profilu Wykonawcy. Korzystanie z
Systemu przez Wykonawców jest bezpłatne. Użytkownikom Zewnętrznym Wykonawcy przysługuje prawo korzystania z asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Systemu, polegające na doradztwie telefonicznym i emailowym na zasadach określonych w Regulaminie korzystania z usług Systemu. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: kancelaria@wil.waw.pl (nie
dotyczy składania ofert). Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Systemu wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Systemu można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej oraz innych informacji przyjmuje się datę
ich przekazania do Systemu. W korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Wykonawcy powinni posługiwać się następującym znakiem postępowania: ZP-18-22-ZD. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Zalecane formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar,.7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego: bip.wil.waw.pl

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotyczące obowiązku informacyjnego zostały zawarte w SWZ oraz na stronie internetowej zamawiającego: bip.wil.waw.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-18-22-ZD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 41080 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie niezależne części nazywając je odpowiednio:
1) Część I – dostawa sprzętu komputerowego;
2) Część II – dostawa oprogramowania.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Załącznik nr 2 do SWZ – dla Części I;
2) Załącznik nr 2a do SWZ – dla Części II,
będący jednocześnie Formularzem techniczno - cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją.
Przedmiot zamówienia dla Części I musi:
1) odpowiadać obowiązującym normom z zakresu gatunku pierwszego oraz posiadać wymagane atesty, certyfikaty i homologacje;
2) być fabrycznie nowy, nieużywany oraz spełniać wymagania techniczno – jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiednie normy, nie może pochodzić z wystaw, demonstracji produktu, itp.;
3) być dostarczony w opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta;
4) być dostarczony w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi;

4.2.5.) Wartość części: 37480,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213000-5 - Komputery osobiste

30237270-2 - Torby na komputery przenośne

30236000-2 - Różny sprzęt komputerowy

30237200-1 - Akcesoria komputerowe

30234500-3 - Pamięci do przechowywania danych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Wojskowego Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
3. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwie niezależne części nazywając je odpowiednio:
1) Część I – dostawa sprzętu komputerowego;
2) Część II – dostawa oprogramowania.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:
1) Załącznik nr 2 do SWZ – dla Części I;
2) Załącznik nr 2a do SWZ – dla Części II,
będący jednocześnie Formularzem techniczno - cenowym, który należy prawidłowo wypełnić. Pozycje cenowe umożliwią Zamawiającemu sprawdzenie poprawności obliczenia ceny oraz poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych, jeżeli takie zaistnieją.
Przedmiot zamówienia dla Części II musi:
1) musi posiadać autoryzację producenta oprogramowania na udzielanie licencji;
2) licencja nie może nakładać na Zamawiającego dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;
3) udzielenie uprawnień do użytkowania oprogramowania musi uwzględnić prawo do samodzielnej, bezpłatnej instalacji oraz jego użytkowania;
4) Zamawiający poda użytkownika końcowego przedmiotu zamówienia na etapie podpisania umowy.
Wykonawca musi oświadczyć, iż:
1) oprogramowanie będące przedmiotem zamówienia dostępne jest w legalnym kanale dystrybucji oraz działa zgodnie z założeniami producenta,
2) posiada wszelkie niezbędne prawa autorskie do realizacji przedmiotu umowy – bez żadnych ograniczeń na rzecz osób trzecich, a wykonanie przez niego przedmiotu zamówienia nie narusza praw osób trzecich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062).

4.2.5.) Wartość części: 3600 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 48620000-0 - Systemy operacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium najniższej ceny.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności: 1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, 2) Formularz techniczno - cenowy stanowiący Załącznik nr 2 i Załącznik nr 2a do SWZ, 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru z Załącznika nr 3 do SWZ,
4)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik - przekazuje się je w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; jeżeli pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej Wykonawców. Jeżeli Pełnomocnictwo zostało wystawione jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Nie dopuszcza się uczestniczenia
któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna), Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu wg wzoru z Załącznika nr 3 składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzić brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku wystąpienia poniższych sytuacji:
1) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku działania siły wyższej lub z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie; termin może ulec zmianie o czas, o jaki wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania umowy przez wykonawcę, to jest uniemożliwiły wykonawcy terminową realizację przedmiotu umowy;
2) zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 572);
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany przepisów prawnych (np. dotyczących wysokości stawki VAT), jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia – zgodnie ze zmienionymi przepisami;
4) zmiany określonego producenta, typu i modelu w przypadku zakończenia lub wycofania z produkcji, a parametry techniczne nie mogą być gorsze niż wskazane w złożonej ofercie.
2. Zmiany, określone w ust. 1, nie mogą modyfikować ogólnego charakteru umowy i muszą być dokonane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności poprzez podpisanie aneksu do umowy.
3. Podstawą dokonania zmian określonych w ust. 1 pkt 4), jest oświadczenie Wykonawcy w formie pisemnej, zawierające merytoryczne uzasadnienie konieczności tychże zmian, zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiającego.
4. Zmiany osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zarówno ze strony Zamawiającego, jak i Wykonawcy, zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony i tym podobne zmiany nie stanowią istotnej zmiany umowy wymagającej przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp. Zmiany te wymagają jednak poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej.
5. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają zgody w formie pisemnej obydwu Stron w formie aneksu, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/wilpib/public/postepowanie?postepowanie=33042130

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-27

Zobacz inne

Prawo