Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Stary Las, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355634/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03–kompost nieodpowiadający wymaganiom”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH "STARY LAS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192981658

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 9

1.5.2.) Miejscowość: Stary Las

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@starylas.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starylas.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03–kompost nieodpowiadający wymaganiom”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-316e74c0-38bd-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355634

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zuokstarylas.mojbip.pl/31.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1) miniPortal dostępny pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
2) ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
3) poczta elektroniczna, adres e-mail: zamowienia.publiczne@starylas.pl - rekomendowana jest
Wykonawcom do przesyłania pytań, składania dokumentów na wezwanie Zamawiającego, przesyłania
wyjaśnień, uzupełnień, pism w innych sprawach.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu - https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
oraz Regulaminie ePUAP - https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,
wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków,
zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Zamawiający
przekazuje identyfikator postępowania na miniPortalu jako Załącznik nr 4 do SWZ. Dane postępowania
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu. Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452). W
korespondencji związanej z postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w Rozdziale XXX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych została zawarta w Rozdziale XXX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-TP.06.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywny odbiór i zagospodarowanie, w procesie odzysku, odpadu o kodzie 19 05 03
– kompost nieodpowiadający wymaganiom, wytworzony w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.
o. w miejscowości Stary Las 9, gmina Starogard Gdański, woj. pomorskie.
2. Kompost wytworzony został w procesie biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i innych selektywnie zebranych
odpadów biodegradowalnych, frakcja poniżej 20 mm.
3. Odpad nie posiada właściwości i składników, które mogą powodować, że jest niebezpieczny.
Badania fizykochemiczne odpadu stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Ilość odpadu do zagospodarowania to 6 000 Mg.
5. Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia, w
zależności od specyfiki przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych
zmian w ilościach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiający
zobowiązuje się do przekazania nie mniej niż 4 000 Mg odpadów (gwarantowana ilość).
6. Odpad o kodzie 19 05 03 – kompost nieodpowiadający wymaganiom, wytworzony w procesie kompostowania odpadów
musi zostać zagospodarowany w procesie odzysku, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z
2022 r. poz. 699 ze zm.) z wyłączeniem procesów R1, R2, R13.
7. Odbiór odpadu odbywać się będzie z terenu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Start Las”, Stary Las 9.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający zastrzega możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu przedmiotu zamówienia (maksymalna ilość odpadu do odbioru i zagospodarowania 6 000 Mg), w zależności od specyfiki przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w cyklu produkcyjnym, nieprzewidzianych zmian w ilościach przyjmowanych do zagospodarowania odpadów lub warunków magazynowania, przy czym Zamawiający zobowiązuje się do przekazania nie mniej niż 4 000 Mg odpadów.
Ilość 2 000 Mg odpadu do odbioru i zagospodarowania o kodzie 19 05 03 stanowi prawo opcji.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej -
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i
gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka, o którym mowa w art.
49 ust. 1 w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r.,
poz. 699 ze zm.), w zakresie odpadu o kodzie 19 05 03 (Dział VII BDO);
b) posiada ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie
odpadów o kodzie 19 05 03

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.
Podmiotowe środkami
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust.
1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (wzór zostanie
przekazany wraz z wezwaniem).
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 1 lit. a, składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środkami
dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wpis do (BDO) rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzonego przez właściwego marszałka, o którym mowa w art. 49 ust. 1 w związku z art.
233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.), w zakresie
odpadu o kodzie 19 05 03 (Dział VII BDO);
b) ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.) w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03
lub
ważne zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.), w zakresie odpadów o kodzie 19 05 03
i
spełnił obowiązek, o którym mowa w art. 10 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 1592 ze zm.).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia i dokumenty, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z
którego wynika, jaki zakres usług wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
zostanie wybrana, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć zamawiającemu, przed zawarciem
umowy w sprawie niniejszego zamówienia, umowę regulującą współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych zmiany postanowień zawartej
umowy są dopuszczalne w zakresie:
a) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeżeli ta zmiana powodować będzie
zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy – w takim wypadku dopuszcza się odpowiednio
zwiększenie lub zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę w kwocie podatku VAT, przy czym wynagrodzenie netto
pozostaje niezmienne,
b) w razie zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy lub świadczenia Stron - w takim wypadku dopuszcza się zmianę Umowy w zakresie wynikającym z tych przepisów,
c) w razie zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o
charakterze niezależnym od Stron, którego nie mogły przewidzieć przy zawieraniu umowy, oraz którego Strony nie mogły
uniknąć, ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę
Umowy, uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, epidemie, ataki
terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej - w takim wypadku dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu
lub opóźnieniu w wykonaniu Umowy z powodu siły wyższej,
d) w razie, gdy po zawarciu Umowy zaistnieje przyczyna niezależna od Zamawiającego lub Wykonawcy wpływająca na
uzasadnioną konieczność zmiany pierwotnego terminu wykonania Umowy – w takim wypadku dopuszcza się przedłużenie
terminu wykonania Umowy o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu wykonania Umowy z tego powodu
e) termin realizacji zamówienia może ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego wyczerpania zakresu przedmiotu
zamówienia, tj. dokonania odbioru i zagospodarowania przez Wykonawcę odpadów w ilości 6 000 Mg.
2. Dopuszczalne są zmiany Umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza treść oferty
Wykonawcy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:15

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć przez ePuap przy wykorzystaniu miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835 ze zm) zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”, wyklucza się:
1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem 269/2014'' albo wpisanego na listę osób i podmiotów, wobec których są stosowane środki o których mowa w art. 1 ustawy o przeciwdziałaniu, wymienionej w ust. 2, zwaną dalej „listą”, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 593 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;
3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu i rozporządzeniu nr 269//2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Zobacz inne

Prawo