Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brodnica, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355677/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa dróg powiatowych na odcinku Rokitnica – Świedziebnia o długości około 2,500 km i na odcinku Wielki Głęboczek – Brzozie o długości około 2,800 km

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340750290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Karbowo, ul. Wczasowa 46

1.4.2.) Miejscowość: Brodnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-300

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.zdp@brodnica.com.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zdp-brodnica.bip.net.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Trwały zarząd drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355677

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00325836/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp oraz
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp
i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy są zobowiązani spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące (wymagane w postępowaniu):
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowe, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1 Doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
- trzy zadania polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia obejmujące wykonanie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej, o wartości łącznej robót branży drogowej w tych zadaniach nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto
oraz
- dwa zadania obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia, o wartości łącznej robót branży sanitarnej w tych zadaniach nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto
oraz
- dwa zadania obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę oświetlenia jezdni lub chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego, zasilanego z sieci energetycznej, o wartości łącznej robót branży elektrycznej w tych zadaniach nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawcy wykazali się realizacją robót obejmujących roboty drogowe, elektryczne, sanitarne i telekomunikacyjne w ramach jednej inwestycji (na podstawie jednej umowy) pod warunkiem spełniania wartości robót dla każdej branży.
W przypadku podania wartości zrealizowanych robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.
Uwaga!!!:
1) Pod pojęciem „w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia” rozumie się w stosunku do:
a) Robót drogowych – wykonanie drogi/ulicy co najmniej o konstrukcji:
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (co najmniej na poszerzeniach),
- warstwa profilowa z betonu asfaltowego/MMA,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego/MMA,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego/MMA.
b) Robót sanitarnych – wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o podobnej charakterystyce do przedmiotu niniejszego zamówienia.
2) Pod pojęciem drogi, rozumie się drogę publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 32).
3) Pod pojęciami „budowa” i „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
4) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
5) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych i usług od wymaganych przez Zamawiającego.
2.4.2 Sprzęt:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował n/w sprzętem:
- układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem– min. 1 jednostka
- skrapiarka do mas bitumicznych – min. 1 jednostka
- walec stalowy – min. 2 jednostki
- walec ogumiony – min. 1 jednostka
- koparko-ładowarka - min. 1 jednostka
- koparka obrotowa - min. 1 jednostka
- zagęszczarka lub płyta wibracyjna – min. 2 jednostki
2.4.3 Osoby:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (należących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, jak i nienależących do niego, na zdolnościach których Wykonawca się powołuje) posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz doświadczenie:
- Kierownik Budowy – 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik budowy,
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
- Kierownik Robót Wodno - Kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik robót lub budowy,
- Kierownik Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik robót lub budowy,
- Kierownik Robót Telekomunikacyjnych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik robót lub budowy,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach w określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. Nr 63 poz. 394 ze zm.).
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.08.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy pzp oraz
1.2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz
1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp
i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.
2. Wykonawcy są zobowiązani spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące (wymagane w postępowaniu):
2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowe, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku.
2.3. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:
- Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż 6 000 000,00 PLN brutto.
W przypadku podania wartości sumy gwarancyjnej w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.
2.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
2.4.1 Doświadczenie Wykonawcy:
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:
- trzy zadania polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia obejmujące wykonanie chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej, o wartości łącznej robót branży drogowej w tych zadaniach nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł brutto
oraz
- dwa zadania obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej i/lub kanalizacji deszczowej w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia, o wartości łącznej robót branży sanitarnej w tych zadaniach nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto
oraz
- dwa zadania obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę oświetlenia jezdni lub chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego, zasilanego z sieci energetycznej, o wartości łącznej robót branży elektrycznej w tych zadaniach nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto.
Zamawiający dopuszcza aby Wykonawcy wykazali się realizacją robót obejmujących roboty drogowe, elektryczne, sanitarne i telekomunikacyjne w ramach jednej inwestycji (na podstawie jednej umowy) pod warunkiem spełniania wartości robót dla każdej branży.
W przypadku podania wartości zrealizowanych robót w walucie obcej, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), który jest dostępny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych dla niniejszego postępowania.
Uwaga!!!:
1) Pod określeniem „w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia” rozumie się w stosunku do:
a) Robót drogowych – wykonanie drogi/ulicy co najmniej o konstrukcji:
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (co najmniej na poszerzeniach),
- warstwa profilowa lub podbudowa z betonu asfaltowego lub MMA,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego lub MMA,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego lub MMA lub SMA.
b) Robót sanitarnych – wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o podobnej charakterystyce do przedmiotu niniejszego zamówienia.
2) Pod pojęciem drogi, rozumie się drogę publiczną określoną w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 32).
3) Pod pojęciami „budowa” i „przebudowa” rozumie się pojęcia zdefiniowane odpowiednio w art. 3 pkt. 6 i 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.).
4) Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
5) Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych i usług od wymaganych przez Zamawiającego.
2.4.2 Sprzęt:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował n/w sprzętem:
- układarka mas bitumicznych z elektronicznym sterowaniem– min. 1 jednostka
- skrapiarka do mas bitumicznych – min. 1 jednostka
- walec stalowy – min. 2 jednostki
- walec ogumiony – min. 1 jednostka
- koparko-ładowarka - min. 1 jednostka
- koparka obrotowa - min. 1 jednostka
- zagęszczarka lub płyta wibracyjna – min. 2 jednostki
2.4.3 Osoby:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (należących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego Wykonawcy, jak i nienależących do niego, na zdolnościach których Wykonawca się powołuje) posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z art. 12, 13, 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz doświadczenie:
- Kierownik Budowy – 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik budowy,
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831),
- Kierownik Robót Wodno - Kanalizacyjnych – co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik robót lub budowy,
- Kierownik Robót Elektrycznych i Elektroenergetycznych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik robót lub budowy,
- Kierownik Robót Telekomunikacyjnych - co najmniej 1 osoba posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, posiadająca co najmniej dwa lata doświadczenia jako kierownik robót lub budowy,
wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie określone na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach w określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dz. U. Nr 63 poz. 394 ze zm.).
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganych przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.08.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej

Zobacz inne

Prawo