Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Raszków, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355825/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie Działki przy zalewie ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

1.3.) Oddział zamawiającego: ZGK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250402733

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarocińska 19A

1.5.2.) Miejscowość: Raszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-440

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgkraszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkraszkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie Działki przy zalewie ETAP I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36ba9425-2e72-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355825

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36ba9425-2e72-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.zgkraszkow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: zostały określone w SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie ul. Jarocińska 19a ,
63-440 Raszków , tel.: (62) 7343515, e-mail: biuro@zgraszkow.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panią/Pana Tomasz Gabryszak Można się z nim skontaktować listowanie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Raszkowie, 63-440 Raszków ul. Jarocińska 19a lub przez e-mail: biuro@zgraszkow.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZGK.ZP-2/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pogrzybowie działki przy zalewie ETAP I"
Budowa kanalizacji sanitarnej PCV-U DN 200 [mm] od tudzienki S1do S8 (kanał główny)
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE,PEHD,DN 110[mm]od studzienki P1do SR3) 1. ROBOTY ZIEMNE
4) 1.1 Wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej w gruncie kat. III - 1044 [m3],
5) 1.2 Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
6) odległość do 1 km (kat.gr.III) - 104,40 [m3],
7) 1.3 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m ścianką stalową
8) w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) - 1044 [m2],
9) 1.4 Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie
10) kat. I-III - 1044 [m3],
11) 1.5 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - 1044 [m3].
12)
13)
14) 2. ROBOTY MONTAŻOWE
15) 2.1 Podłoża z kruszyw naturalnych grubości 15 cm - 391,5 [m2],
16) 2.2 Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 261 [m],
17) 2.3 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych (beton kl. B45) łączone na uszczelkę elastomerową
18) o śr. 1000 mm w gotowym wykopie - 8 [studni],
19) 2.4 Rurociąg tłoczny RT-1 - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
20) śr.zewnętrznej 110 mm - 272 [m].
21)
22)
23) 3. ROBOTY ODTWORZENIOWE
24) 3.1 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
25) zagospodarowanie terenu przy przepompowni, - 22 [m2],
26) 3.2 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z
27) kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 22 [m2],
28) 3.3 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/8 na podsypce
29) cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - 22
30) [m2],
31) 3.4 Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 18 [m],
32) 3.5 Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm - 24 [m2],
33) 3.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa
34) grub.po zagęszcz. 3 cm27x1.2 - 32 [m2],
35) 3.7 Plantowanie drogi gruntowej po robotach ziemnych wykonane ręczne - 1566,00 [m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu: na podstawie art. 108 ust.1 pkt 1)-6) ustawy
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na kwotę co najmniej
300 000,00 zł.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest
 krótszy- w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej,tłocznej) Ø 200 o długości co najmniej 500,00 mb.
 Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował osobami posiadającymi od minimum pięciu lat uprawnienia do kierowania robotami budowlami, które zgodnie z przepisami pozwolą na zrealizowanie przedmiotowego zadania w specjalności:
- instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych i instalacji
sanitarnej
Zamawiający uznaje za właściwe uprawnienia, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r., w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r.poz.831)lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru gospodarczego oraz Konferencji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (DZ.U. z 2021r. poz.2351 ze zmianami) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020r.poz.220).
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w pkt.VI 1.2) w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów , niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. „Stosowna sytuacja” wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 3 do SWZ).
W takim przypadku należy podać nazwy (firmy) podmiotów w Formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.VII.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.VII.1
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z Art.274 ust.1 wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych.
1) Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności,
Wykaz robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których robota została wykonana / jest wykonywana oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie - załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego o roboty zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie Wykonawcy
3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego ,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót , kontrolę jakości
– załącznik nr 8 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

określone w SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ewentualne zmiany opisane w projekcie umowy - zał.do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP ,również na minuiPortaluowniez

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo