Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Reda, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00355876/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIASTO REDA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku komunalnym przy ulicy Leśnej 5d w Redzie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO REDA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675161

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gdańska 33

1.5.2.) Miejscowość: Reda

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-240

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi3@reda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.reda.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kotłowni wraz z instalacją c.o. w budynku komunalnym przy ulicy Leśnej 5d w Redzie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5709cfe2-3334-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355876

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017931/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa kotłowni wraz z instalacją co w budynku komunalnym przy ul. Leśnej 5d Redzie w latach 2021-2022.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/reda

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/reda

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader, lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Redy z siedzibą w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel.: +48 (58) 738 80 23
a) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Patrycją Krauze-Maślankowska, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@reda.pl .
b) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Miasta Redzie.
c) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia.
d) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach:
e) ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
f) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
g) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
h) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
i) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy;
- zawarcia umowy;
- rozliczenia finansowo- księgowego.
j) Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
k) Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat.
l) W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia
- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
m) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
n) Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
o) Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11.ZF.TP.BN.RB.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego o budynek kotłowni gazowej o mocy 69 kW, która zapewniać będzie ciepło istniejącemu budynkowi przy ulicy Leśnej 5d w Redzie na działkach 746/26 i 745/16 obr. 01 oraz wykonanie instalacji c.o. zewnętrznej i wewnętrznej ( 36 lokali) zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz opisem przedmiotu zamówienia i dokumentacją - załącznikami do SWZ.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia i nr 1a do SWZ – dokumentacja. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

44621220-7 - Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującym kryteriami:

Zamawiający, dla każdej części wyznaczył następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednie wagi punktowe przyjął, że w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej 1% wagi kryterium = 1 pkt.

Cena (C) - waga kryterium 60%;
Gwarancja (G) - waga kryterium 40%.


a) Cena [C] 60 %
C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:
C min– najniższa cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
C b - cena oferty badanej

C =C min / C b x 60

b) Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane [G] 40%
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane” gdzie punkty wyliczane są wg następujących zasad:


Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane:
36 miesiące 0 pkt.
42 miesięcy 10 pkt.
48 miesięcy 20 pkt.
54 miesięcy 30 pkt.
60 miesięcy 40 pkt.


Uwaga:
Minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na roboty budowlane” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z warunkami zamówienia. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na roboty budowlane” 60 miesięcy i więcej – Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów. Jeżeli Wykonawca nie poda liczby miesięcy, wówczas Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 36 miesięczny okres gwarancji zgodnie z warunkami zamówienia.

2) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów w określonych przez Zamawiającego kryteriach.

PŁ = C + G

gdzie
PŁ - łączna liczba punktów
C - liczba punktów w kryterium: cena oferty brutto
G - liczba punktów w kryterium: okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane

3) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
4) W przypadku poprawiania omyłek w ofertach Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy Pzp. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 10) i 11) ustawy Pzp.
5) W przypadku wyjaśnienia kwestii dotyczących rażąco niskiej ceny oferty Zamawiający będzie postępował zgodnie z art. 224 ustawy Pzp.
6) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
7) Jeżeli złożono Ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej Oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8) Zgodnie z art. 248 ustawy Pzp jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
10) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt 9), Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:

a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

b) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

c) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

d) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Zdolności technicznej
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej:
- 2 roboty instalacyjne polegające na wykonaniu instalacji c.o. w budynku mieszkalnym lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 1500 m2, w tym co najmniej jedną w technologii rur łączonych kształtkami zaprasowywanymi
- 2 roboty polegającymi na układaniu zewnętrznych instalacji ciepłowniczych z rur preizolowanych
- 2 montaże kotłowni gazowych o mocy min 50kW
- 2 budowy obiektów budowlanych

UWAGA:
1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców.
2. Jeżeli w podanej robocie występowały łącznie podane kryteria uznaję się spełnienie każdego z wymienionych kryteriów

Zdolności zawodowej
Zamawiający uzna warunek powyższy za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
- 1 osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń z 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy na obiektach kubaturowych lub osobę, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie z 2-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika brobót na obiektach kubaturowych
- 1 osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym oraz posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy dla co najmniej dwóch robót związanych z montażem kotłowni gazowej o mocy min 50kW, wykonania dwóch instalacji c.o. w obiektach kubaturowych o powierzchni użytkowej min. 1500m2 , wykonania dwóch zewnętrznych instalacji ciepłowniczych z rur preizolowanych
- 1 osobę, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA:
Zamawiający dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania robotami budowlanymi określonymi w Rozdziale II SWZ.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający żąda złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:

spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 10 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zamawiający przewiduje obowiązek złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej potwierdzonej protokołem.
Zamawiający wyznacza dwa terminy na odbycie wizji lokalnej: 26.09.2022 r. godzina 11:00 i 29.09.2022 r. godzina 11:00.

W celu dodatkowych pytań dot. wizji lokalnej można kierować w godzinach pracy: poniedziałek - środa 7:30-15:30, czwartek 9:00-17:00 i piątek 7:30-15:15 do pracownika Gminy Reda Pana Mirosława Kolasińskiego tel. 694 496 174.

Zamawiający, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 18) ustawy Pzp, odrzuci ofertę Wykonawcy jeżeli zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
21) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
22) Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
23) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
24) Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
b) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
• dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
• dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
c) kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
25) Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne dla stron postanowienia oraz określenie warunków wprowadzenia zmian zostały opisane we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/reda

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

Zobacz inne

Prawo