Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

20.09.2022

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Goleniów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2022/BZP 00356009/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Goleniów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie infrastruktury węzła przesiadkowego na stacji Kliniska w ramach Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Goleniów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684367

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Lotników 1

1.4.2.) Miejscowość: Goleniów

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-100

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 091 46 98 200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@goleniow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.goleniow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00356009

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00339534/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ):
- kosztorysy ofertowe przygotowane zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 33, 34, 35, 36, 37, 38 do SWZ,
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy),
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).

Po zmianie:
Poza podmiotowymi środkami dowodowymi na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania i na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (stanowiącą załącznik nr 1 do SWZ):
- kosztorysy ofertowe przygotowane zgodnie z przedmiarami robót stanowiącymi załącznik nr 33.1, 34.1, 35, 36, 37, 38 do SWZ,
- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik (jeżeli dotyczy),
- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy),
- zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy),
- oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 10:30

Po zmianie:
2022-09-27 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-23 11:00

Po zmianie:
2022-09-27 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-22

Po zmianie:
2022-10-26

Zobacz inne

Prawo